Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baňa Čáry, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
30.09.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 624 888 € 7 485 660 € 8 143 982 € 8 543 838 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 205 669 € 6 425 215 € 6 744 848 € 6 951 289 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 429 € 1 355 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 429€ 1 355€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 205 669 € 6 425 215 € 6 744 419 € 6 949 934 €
012
A.II.1
Pozemky
106 334€ 106 334€ 106 334€ 106 334€
013
A.II.2
Stavby
5 874 135€ 5 301 898€ 5 485 129€ 5 988 097€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 061 836€ 1 016 343€ 1 107 873€ 724 794€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
163 364€ 640€ 45 083€ 130 709€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 414 610 € 1 060 445 € 1 398 278 € 1 591 960 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
460 421 € 250 412 € 340 102 € 680 922 €
035
B.I.1
Materiál
405 774€ 218 853€ 277 248€ 608 614€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
54 647€ 25 960€ 19 621€ 54 182€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
5 599€ 43 233€ 18 126€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
260 114 € 266 786 € 163 253 € 220 029 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
260 114€ 266 786€ 163 253€ 220 029€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
578 616 € 522 392 € 876 166 € 674 480 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
541 272 € 485 356 € 875 504 € 673 217 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
541 272€ 485 356€ 46 969€ 4 461€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
828 535€ 668 756€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
9 358€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 979€ 36 838€ 1 027€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 007€ 198€ 662€ 236€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
115 459 € 20 855 € 18 757 € 16 529 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 623€ 3 310€ 9 209€ 2 299€
073
B.V.2.
Účty v bankách
98 836€ 17 545€ 9 548€ 14 230€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 609 € 856 € 589 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 319€ 853€ 586€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 290€ 3€ 3€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 624 888 € 7 485 660 € 8 143 982 € 8 543 838 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
119 948 € 2 947 105 € 4 649 750 € 4 150 565 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 567 640 € 5 567 640 € 5 567 640 € 5 567 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 567 640€ 5 567 640€ 5 567 640€ 5 567 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
234 685 € 234 685 € 183 423 € 78 620 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
234 685€ 234 685€ 183 423€ 78 620€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 172 € 7 172 € 7 172 € 7 172 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
7 172€ 7 172€ 7 172€ 7 172€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 854 272 € -1 159 747 € -1 621 106 € -2 550 895 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 854 272€ -1 159 747€ -1 621 106€ -2 550 895€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 835 277 € -1 702 645 € 512 621 € 1 048 028 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 504 828 € 4 538 384 € 3 493 923 € 4 393 028 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 131 849 € 643 310 € 88 123 € 96 718 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 102 410€ 600 143€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
22 893€ 39 630€ 78 807€ 90 298€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 546€ 3 537€ 9 316€ 6 420€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 253 133 € 2 892 348 € 2 472 753 € 1 216 280 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 831 662 € 523 528 € 482 344 € 526 498 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 183 358€ 121 862€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
648 304€ 401 666€ 482 344€ 526 498€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 088 076€ 2 066 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 416 000€ 186 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
168 946€ 139 333€ 170 494€ 162 984€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
108 308€ 97 886€ 113 001€ 150 245€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
26 141€ 41 191€ 205 317€ 96 310€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 000€ 24 410€ 85 597€ 94 243€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
119 846 € 120 572 € 133 824 € 162 988 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
111 306€ 109 380€ 121 666€ 110 649€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 540€ 11 192€ 12 158€ 52 339€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
882 154€ 799 223€ 748 482€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 168 560€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
112 € 171 € 309 € 245 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
112€ 171€ 309€ 245€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé