Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baňa Čáry, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
30.09.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 624 888 € 7 485 660 € 8 143 982 € 8 543 838 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 205 669 € 6 425 215 € 6 744 848 € 6 951 289 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 429 € 1 355 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 429€ 1 355€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 205 669 € 6 425 215 € 6 744 419 € 6 949 934 €
012
A.II.1
Pozemky
106 334€ 106 334€ 106 334€ 106 334€
013
A.II.2
Stavby
5 874 135€ 5 301 898€ 5 485 129€ 5 988 097€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 061 836€ 1 016 343€ 1 107 873€ 724 794€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
163 364€ 640€ 45 083€ 130 709€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 414 610 € 1 060 445 € 1 398 278 € 1 591 960 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
460 421 € 250 412 € 340 102 € 680 922 €
035
B.I.1
Materiál
405 774€ 218 853€ 277 248€ 608 614€
037
B.I.3
Výrobky
54 647€ 25 960€ 19 621€ 54 182€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
5 599€ 43 233€ 18 126€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
260 114 € 266 786 € 163 253 € 220 029 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
260 114€ 266 786€ 163 253€ 220 029€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
578 616 € 522 392 € 876 166 € 674 480 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
541 272 € 485 356 € 875 504 € 673 217 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
541 272€ 485 356€ 46 969€ 4 461€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
828 535€ 668 756€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
9 358€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 979€ 36 838€ 1 027€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 007€ 198€ 662€ 236€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
115 459 € 20 855 € 18 757 € 16 529 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 623€ 3 310€ 9 209€ 2 299€
073
B.V.2.
Účty v bankách
98 836€ 17 545€ 9 548€ 14 230€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 609 € 856 € 589 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 319€ 853€ 586€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 290€ 3€ 3€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 624 888 € 7 485 660 € 8 143 982 € 8 543 838 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
119 948 € 2 947 105 € 4 649 750 € 4 150 565 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 567 640 € 5 567 640 € 5 567 640 € 5 567 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 567 640€ 5 567 640€ 5 567 640€ 5 567 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
234 685 € 234 685 € 183 423 € 78 620 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
234 685€ 234 685€ 183 423€ 78 620€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 172 € 7 172 € 7 172 € 7 172 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
7 172€ 7 172€ 7 172€ 7 172€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 854 272 € -1 159 747 € -1 621 106 € -2 550 895 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 854 272€ -1 159 747€ -1 621 106€ -2 550 895€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 835 277 € -1 702 645 € 512 621 € 1 048 028 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 504 828 € 4 538 384 € 3 493 923 € 4 393 028 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 131 849 € 643 310 € 88 123 € 96 718 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 102 410€ 600 143€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
22 893€ 39 630€ 78 807€ 90 298€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 546€ 3 537€ 9 316€ 6 420€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 253 133 € 2 892 348 € 2 472 753 € 1 216 280 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 831 662 € 523 528 € 482 344 € 526 498 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 183 358€ 121 862€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
648 304€ 401 666€ 482 344€ 526 498€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 088 076€ 2 066 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 416 000€ 186 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
168 946€ 139 333€ 170 494€ 162 984€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
108 308€ 97 886€ 113 001€ 150 245€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
26 141€ 41 191€ 205 317€ 96 310€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 000€ 24 410€ 85 597€ 94 243€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
119 846 € 120 572 € 133 824 € 162 988 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
111 306€ 109 380€ 121 666€ 110 649€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 540€ 11 192€ 12 158€ 52 339€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
882 154€ 799 223€ 748 482€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 168 560€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
112 € 171 € 309 € 245 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
112€ 171€ 309€ 245€