Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
90 973 € 74 694 € 59 024 € 43 333 € 97 300 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
38 850 € 27 371 € 38 320 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
38 850 € 27 371 € 38 320 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 850€ 27 371€ 38 320€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
52 123 € 47 323 € 20 704 € 43 333 € 95 584 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
66 116 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
30 306€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
21 699€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 111€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
52 123 € 47 323 € 20 704 € 43 333 € 29 468 €
056
B.IV.1
Peniaze
52 123€ 47 323€ 20 704€ 43 333€ 3 182€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 286€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 716 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 716€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
90 973 € 74 694 € 59 024 € 43 333 € 97 300 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
90 973 € 74 694 € 59 024 € 43 333 € 78 488 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
737 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
737€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
68 055 € 52 385 € 36 694 € 20 551 € 55 959 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
55 959€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
16 279 € 15 670 € 15 691 € 16 143 € 15 153 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 812 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 000 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
16 812 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 656€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 715€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
916€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 525€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]