Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
338 074 € 255 577 € 234 395 € 222 618 € 203 195 € 182 850 € 181 936 € 182 028 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
24 910 € 17 691 € 26 643 € 37 858 € 33 569 € 38 638 € 13 699 € 12 519 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
24 910 € 17 691 € 26 643 € 37 858 € 33 569 € 38 638 € 13 699 € 12 519 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 910€ 17 691€ 26 643€ 37 858€ 33 569€ 38 638€ 13 699€ 12 519€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
313 164 € 237 886 € 207 752 € 184 760 € 169 626 € 144 212 € 168 237 € 169 509 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
159 866 € 120 048 € 116 647 € 112 987 € 103 926 € 101 145 € 94 417 € 78 401 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
159 866€ 119 787€ 116 647€ 109 528€ 103 926€ 100 961€ 94 038€ 78 401€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
261€ 3 459€ 184€ 379€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
153 298 € 117 838 € 91 105 € 71 773 € 65 700 € 43 067 € 73 820 € 91 108 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
153 298€ 117 838€ 91 105€ 71 773€ 65 700€ 43 067€ 73 820€ 91 108€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
338 074 € 255 577 € 234 395 € 222 618 € 203 195 € 182 850 € 181 936 € 182 028 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
272 986 € 204 424 € 179 494 € 163 941 € 140 814 € 103 224 € 66 602 € 44 700 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
7 758€ 7 758€ 7 758€ 6 602€ 6 601€ 332€ 332€ 332€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
190 027€ 165 097€ 149 544€ 127 574€ 89 984€ 59 631€ 37 729€ -14 881€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
68 562 € 24 930 € 15 553 € 23 126 € 37 590 € 36 622 € 21 902 € 52 610 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
65 088 € 51 153 € 54 901 € 58 677 € 62 381 € 79 626 € 115 334 € 137 328 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
87€ 87€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
60 419 € 49 194 € 54 617 € 56 990 € 61 272 € 77 989 € 114 645 € 136 639 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 979€ 15 594€ 18 126€ 14 434€ 19 091€ 25 423€ 22 538€ 30 364€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 413€ 3 974€ 2 540€ 1 740€ 1 219€ 1 928€ 1 456€ 859€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
16 742€ 2 193€ 640€ 937€ 3 831€ 8 812€ 5 579€ 17 319€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
26 285€ 27 433€ 33 311€ 39 879€ 37 131€ 41 826€ 85 072€ 88 097€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
4 669€ 1 959€ 284€ 1 687€ 1 109€ 1 637€ 602€ 602€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci