Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CC Development s.r.o. "v konkurze"

2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2016
31.12.2017
01.01.2016
31.03.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
32 247€ 762€ 27 987€ 90 599€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
32 247 € 762 € 28 096 € 96 644 € 92 579 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
32 247€ 762€ 27 986€ 90 598€ 91 851€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
110€ 6 045€ 728€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 110 € 6 757 € 33 015 € 239 675 € 284 977 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 505€ 198€ 1 331€ 14 054€ 18 212€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18 417€ 5 424€ 28 809€ 216 794€ 251 974€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 221 € 10 971 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 352€ 8 340€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 831€ 2 588€
19
E.4.
Sociálne náklady
38€ 43€
20
F.
Dane a poplatky
1 135€ 1 135€ 2 844€ 1 925€ 1 884€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 319€ 1 319€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
53€ 31€ 617€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
11 137 € -5 995 € -4 919 € -143 031 € -192 398 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 325 € -4 860 € -2 154 € -140 249 € -178 335 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 € 38 912 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
38 907 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
38 907€
42
XII.
Kurzové zisky
11€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
371 € 27 € 10 837 € 66 542 € 626 095 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
60 € 3 999 € 19 138 € 600 376 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
60€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 999€ 19 138€ 600 376€
52
O.
Kurzové straty
9€ 20€ 122€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
311€ 27€ 6 829€ 47 384€ 25 597€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-371 € -27 € -10 826 € -66 542 € -587 183 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 766 € -6 022 € -15 745 € -209 573 € -779 581 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
240 € 240 € 960 € 960 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
240€ 240€ 960€ 960€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 526 € -6 262 € -16 705 € -210 533 € -779 582 €