Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
280 136 € 242 818 € 258 962 € 124 825 € 104 645 € 106 824 € 81 005 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
101 670 € 72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
101 670 € 72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
101 670€ 72 681€ 66 876€ 76 049€ 66 993€ 74 092€ 49 964€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
178 466 € 170 137 € 192 086 € 48 776 € 37 652 € 32 732 € 30 813 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 033 € 3 033 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 033€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
223 € 17 483 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 483€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
73 186 € 71 218 € 160 864 € 1 073 € 2 037 € 11 057 € 909 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
60 979€ 65 095€ 159 935€ 1 666€ 10 748€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
4 185€ 53€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
909€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 022€ 6 123€ 929€ 1 073€ 371€ 256€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
105 280 € 98 919 € 31 222 € 47 703 € 35 615 € 18 419 € 9 388 €
056
B.IV.1
Peniaze
105 280€ 98 919€ 31 222€ 47 703€ 35 615€ 18 419€ 2 663€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 725€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
228 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
228€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
280 136 € 242 818 € 258 962 € 124 825 € 104 645 € 106 824 € 81 005 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
131 508 € 120 612 € 95 096 € 55 885 € 31 316 € 26 521 € -208 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
103 308 € 77 792 € 38 581 € 14 012 € 19 217 € 5 026 € -184 968 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-184 968€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
10 896 € 25 516 € 39 211 € 24 569 € -5 205 € 14 191 € -30 412 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
148 628 € 122 206 € 163 866 € 68 940 € 73 329 € 80 303 € 289 081 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 017 € 4 019 € 2 791 € 779 € 496 € 357 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 017€ 4 019€ 2 791€ 779€ 496€ 357€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
24 212 € 19 153 € 11 317 € 13 946 € 607 € 5 249 € 10 137 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
9 593€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
544€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
76 974 € 99 034 € 149 758 € 54 215 € 72 226 € 74 697 € 278 944 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
44 965€ 50 478€ 107 909€ 12 386€ 23 359€ 20 410€ 26 836€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
27 964€ 29 060€ 35 471€ 38 668€ 46 089€ 48 987€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
250 285€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 564€ 4 629€ 3 153€ 1 038€ 805€ 1 109€ 613€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
626€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
481€ 14 867€ 3 225€ 2 123€ 1 973€ 4 191€ 584€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
43 425 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
43 425€