Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
242 818 € 258 962 € 124 825 € 104 645 € 106 824 € 81 005 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 681 € 66 876 € 76 049 € 66 993 € 74 092 € 49 964 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
170 137 € 192 086 € 48 776 € 37 652 € 32 732 € 30 813 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 033 € 3 033 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 033 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
223 € 17 483 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 483 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
71 218 € 160 864 € 1 073 € 2 037 € 11 057 € 909 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
65 095 € 159 935 € 1 666 € 10 748 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
53 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
909 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 123 € 929 € 1 073 € 371 € 256 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
98 919 € 31 222 € 47 703 € 35 615 € 18 419 € 9 388 €
056
B.IV.1
Peniaze
98 919 € 31 222 € 47 703 € 35 615 € 18 419 € 2 663 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 725 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
228 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
228 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
242 818 € 258 962 € 124 825 € 104 645 € 106 824 € 81 005 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
120 612 € 95 096 € 55 885 € 31 316 € 26 521 € -208 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
77 792 € 38 581 € 14 012 € 19 217 € 5 026 € -184 968 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-184 968 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
25 516 € 39 211 € 24 569 € -5 205 € 14 191 € -30 412 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
122 206 € 163 866 € 68 940 € 73 329 € 80 303 € 289 081 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 019 € 2 791 € 779 € 496 € 357 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 019 € 2 791 € 779 € 496 € 357 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 153 € 11 317 € 13 946 € 607 € 5 249 € 10 137 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
9 593 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
544 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
99 034 € 149 758 € 54 215 € 72 226 € 74 697 € 278 944 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
50 478 € 107 909 € 12 386 € 23 359 € 20 410 € 26 836 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
29 060 € 35 471 € 38 668 € 46 089 € 48 987 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
250 285 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 629 € 3 153 € 1 038 € 805 € 1 109 € 613 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
626 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 867 € 3 225 € 2 123 € 1 973 € 4 191 € 584 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky