Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 309 902 € 20 260 324 € 26 374 651 € 17 254 538 € 18 688 099 € 17 797 135 € 10 746 420 € 6 901 567 € 6 142 045 € 7 109 167 € 3 194 126 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
833 859 € 1 751 570 € 3 379 303 € 4 983 771 € 6 720 853 € 8 545 703 € 713 729 € 902 789 € 1 250 591 € 769 321 € 533 717 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 016 141 € 2 760 087 € 4 498 299 € 6 244 113 € 8 002 800 € 34 306 € 402 132 € 773 440 € 276 788 € 404 820 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 202€ 3 652€ 2 122€ 4 647€ 2 367€ 21 608€ 368 083€ 584 657€ 188 041€ 335 411€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
869€ 3 960€ 5 296€ 10 179€ 11 391€ 12 604€ 31 581€ 16 365€ 17 149€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
1 014 070€ 2 752 475€ 4 490 881€ 6 229 287€ 7 967 692€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
94€ 2 468€ 4 843€ 7 219€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
21 350€ 167 575€ 64 379€ 69 409€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
833 859 € 735 429 € 619 216 € 485 472 € 476 740 € 542 903 € 679 423 € 500 657 € 477 151 € 492 533 € 128 897 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
277 809€ 286 626€ 295 444€ 258 576€ 269 956€ 281 336€ 292 716€ 304 096€ 287 947€ 230 256€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
470 192€ 448 803€ 323 772€ 226 896€ 206 784€ 261 567€ 372 100€ 196 561€ 189 204€ 262 277€ 100 842€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
85 858€ 14 607€ 0€ 28 055€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 604 683 € 17 618 355 € 22 045 628 € 11 602 970 € 11 662 022 € 8 894 719 € 9 414 073 € 5 839 902 € 4 795 367 € 6 225 801 € 2 577 624 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 400 € 6 869 € 1 914 € 1 349 € 1 209 € 5 242 € 3 142 € 428 € 118 € 60 €
035
B.I.1
Materiál
3 124€ 3 198€ 1 914€ 1 349€ 1 209€ 133€ 3 142€ 428€ 118€ 60€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
9 276€ 3 671€ 5 109€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
98 847 € 73 156 € 178 337 € 163 042 € 31 410 € 46 901 € 466 292 € 184 059 € 29 984 € 0 € 20 464 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
80 000 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
80 000€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 20 464€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
16 188€ 12 659€ 12 686€ 3 290€ 9 465€ 6 765€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
82 659€ 60 497€ 85 651€ 163 042€ 31 410€ 43 611€ 456 827€ 177 294€ 29 984€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 632 012 € 7 119 647 € 6 093 745 € 5 175 170 € 3 835 888 € 3 143 695 € 3 899 708 € 3 364 874 € 2 202 740 € 2 141 036 € 1 014 428 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 704 369 € 5 343 276 € 5 774 824 € 5 099 297 € 3 115 014 € 2 919 103 € 3 876 515 € 2 937 633 € 1 998 882 € 2 125 178 € 993 026 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
80 000€ 1 914€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 704 369€ 5 263 276€ 5 774 824€ 5 099 297€ 3 115 014€ 2 919 103€ 3 876 515€ 2 935 719€ 1 998 882€ 2 125 178€ 993 026€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
81 930€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
360€ 360€ 272€ 9 702€ 9 073€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
869 437€ 1 635 562€ 277 133€ 75 094€ 710 026€ 205 585€ 414 059€ 173 116€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
57 846€ 58 519€ 41 516€ 779€ 10 848€ 19 007€ 23 193€ 13 182€ 30 742€ 6 156€ 12 329€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 861 424 € 10 418 683 € 15 771 632 € 6 263 409 € 7 793 515 € 5 704 123 € 5 042 831 € 2 287 827 € 2 562 215 € 4 084 647 € 1 542 672 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 738€ 12 160€ 16 412€ 27 901€ 28 998€ 35 029€ 21 976€ 35 359€ 12 424€ 9 684€ 2 929€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 850 686€ 10 406 523€ 15 755 220€ 6 235 508€ 7 764 517€ 5 669 094€ 5 020 855€ 2 252 468€ 2 549 791€ 4 074 963€ 1 539 743€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
871 360 € 890 399 € 949 720 € 667 797 € 305 224 € 356 713 € 618 618 € 158 876 € 96 087 € 114 045 € 82 785 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
208 167€ 275 007€ 283 608€ 190 703€ 4 084€ 4 552€ 37 766€ 6 576€ 821€ 1 338€ 1 323€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
645 735€ 609 297€ 648 373€ 472 861€ 225 284€ 223 883€ 415 596€ 126 397€ 83 106€ 59 394€ 39 555€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 458€ 6 095€ 17 739€ 4 233€ 75 856€ 128 278€ 165 256€ 25 903€ 12 160€ 53 313€ 41 907€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 309 902 € 20 260 324 € 26 374 651 € 17 254 538 € 18 688 099 € 17 797 135 € 10 746 420 € 6 901 567 € 6 142 045 € 7 109 167 € 3 194 126 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 879 737 € 16 888 993 € 20 723 220 € 12 429 521 € 9 144 302 € 6 792 430 € 6 569 452 € 4 358 713 € 5 082 245 € 5 686 129 € 2 780 957 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 129 522 €
082
A.I.1
Základné imanie
130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 129 522€ 129 522€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
478€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 12 952 € 12 952 € 12 952 € 12 952 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 12 952€ 12 952€ 12 952€ 12 952€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
11 745 992 € 13 580 221 € 12 286 521 € 4 001 302 € 6 649 430 € 2 252 303 € 3 615 713 € 3 939 293 € 2 727 720 € 2 638 483 € 1 330 349 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 745 992€ 13 580 221€ 12 286 521€ 4 001 302€ 6 649 430€ 2 252 303€ 3 615 713€ 3 939 293€ 2 727 720€ 2 638 483€ 1 330 349€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
990 745 € 3 165 772 € 8 293 699 € 8 285 219 € 2 351 872 € 4 397 127 € 2 810 739 € 276 468 € 2 211 573 € 2 904 694 € 1 308 134 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 425 027 € 3 360 248 € 5 642 722 € 4 810 795 € 9 540 323 € 11 008 965 € 4 174 541 € 2 532 931 € 1 052 796 € 1 411 842 € 412 798 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 237 € 4 € 6 378 € 15 741 € 37 590 € 42 134 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 417€ 24 490€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 237€ 6 378€ 7 324€ 68€ 82€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
13 032€ 42 052€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 533 741€ 7 392 193€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 662 213 € 2 663 852 € 4 941 882 € 3 678 512 € 2 024 069 € 1 678 034 € 1 830 553 € 1 540 396 € 815 583 € 1 321 283 € 359 552 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 765 591 € 1 653 666 € 3 906 509 € 1 543 702 € 1 309 488 € 909 193 € 824 635 € 855 349 € 310 581 € 708 023 € 192 432 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
100 910€ 138 168€ 31 680€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 664 681€ 1 515 498€ 3 874 829€ 1 543 702€ 1 309 488€ 909 193€ 824 635€ 855 349€ 310 581€ 708 023€ 192 432€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40 377€ 40 363€ 45 801€ 40 011€ 40 189€ 41 769€ 20 553€ 41 407€ 21 625€ 2 148€ 333€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
503 978€ 503 918€ 514 632€ 367 767€ 345 311€ 349 192€ 265 855€ 276 909€ 193 441€ 2 613€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
351 755€ 351 934€ 356 143€ 283 999€ 243 044€ 240 742€ 186 146€ 174 483€ 133 874€ 3 074€ 264€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
512€ 113 971€ 118 797€ 1 442 863€ 86 033€ 136 530€ 533 321€ 183 832€ 126 956€ 561 285€ 137 827€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
170€ 4€ 608€ 43€ 8 416€ 29 106€ 44 140€ 28 696€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
762 814 € 696 396 € 700 840 € 1 132 283 € 424 061 € 379 049 € 2 343 984 € 986 157 € 221 472 € 52 969 € 11 112 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
511 286€ 521 265€ 541 450€ 447 796€ 305 908€ 259 535€ 227 199€ 169 371€ 108 583€ 52 969€ 11 112€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
251 528€ 175 131€ 159 390€ 684 487€ 118 153€ 119 514€ 2 116 785€ 816 786€ 112 889€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 558 452€ 1 558 452€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 138 € 11 083 € 8 709 € 14 222 € 3 474 € -4 260 € 2 427 € 9 923 € 7 004 € 11 196 € 371 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 138€ 12 460€ 8 744€ 14 222€ 3 842€ 548€ 2 427€ 9 916€ 6 993€ 11 196€ 371€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-1 377€ -35€ -368€ -4 808€ 7€ 11€ 0€ 0€