Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Techmold Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 627 305€ 1 797 115€ 1 493 506€ 1 370 812€ 1 016 073€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 791 064 € 1 860 575 € 1 511 146 € 1 391 494 € 1 040 071 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 400 807€ 1 114 340€ 985 606€ 434 809€ 356 664€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 226 497€ 682 775€ 507 900€ 936 004€ 659 409€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 186€ 12 437€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
88 308€ 43 237€ 9 215€ 6 722€ 8 118€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
71 266€ 7 786€ 8 425€ 13 959€ 15 880€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 300 969 € 1 545 826 € 1 252 189 € 1 063 045 € 870 935 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
890 426€ 454 461€ 317 724€ 240 056€ 203 282€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
626 706€ 484 420€ 404 367€ 348 004€ 283 932€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
275 449 € 223 608 € 192 093 € 193 706 € 139 258 €
16
E.1.
Mzdové náklady
200 646€ 162 706€ 141 481€ 143 592€ 103 899€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
65 095€ 52 875€ 45 188€ 46 190€ 32 105€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 708€ 8 027€ 5 424€ 3 924€ 3 254€
20
F.
Dane a poplatky
4 059€ 4 303€ 2 234€ 1 999€ 1 645€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
475 005€ 348 724€ 316 921€ 267 601€ 229 710€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
475 005€ 348 724€ 316 921€ 267 601€ 229 710€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 963€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 324€ 21 347€ 18 850€ 11 679€ 13 108€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
490 095 € 314 749 € 258 957 € 328 449 € 169 136 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 114 358 € 870 671 € 771 415 € 782 753 € 528 859 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
19 € 17 € 11 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 € 15 € 11 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
15€ 15€ 11€ 5€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
44 773 € 22 688 € 25 583 € 26 962 € 30 250 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 330 € 21 996 € 24 108 € 26 677 € 29 665 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 108€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 330€ 21 996€ 26 677€ 29 665€
52
O.
Kurzové straty
31€ 1€ 22€ 26€ 16€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
412€ 691€ 1 453€ 259€ 569€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-44 754 € -22 671 € -25 572 € -26 957 € -30 250 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
445 341 € 292 078 € 233 385 € 301 492 € 138 886 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
96 924 € 63 170 € 50 393 € 63 802 € 31 444 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
96 924€ 63 170€ 50 393€ 63 802€ 31 444€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
348 417 € 228 908 € 182 992 € 237 690 € 107 442 €