Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 128 124 225 € 1 153 096 229 € 1 169 887 999 € 1 194 448 659 € 1 227 965 237 € 1 258 457 996 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 494 € 17 349 € 27 570 € 39 734 € 25 066 € 51 706 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
7 834 € 15 689 € 25 910 € 38 074 € 23 406 € 50 046 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 834€ 15 689€ 25 910€ 38 074€ 23 406€ 50 046€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 070 160 482 € 1 095 377 253 € 1 112 119 255 € 1 136 967 588 € 1 170 227 265 € 1 200 026 846 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
1 023 802 059 € 1 044 521 053 € 1 063 089 316 € 1 087 622 042 € 1 109 569 345 € 1 129 193 305 €
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
1 023 769 945€ 1 044 446 290€ 1 063 039 648€ 1 080 804 009€ 1 096 151 477€ 1 110 079 096€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
32 114€ 74 763€ 49 668€ 6 818 033€ 13 417 868€ 19 114 209€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
2 055 385 € 1 782 400 € 1 785 275 € 2 012 212 € 9 623 174 € 10 116 874 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 397 931 € 1 326 129 € 1 252 780 € 1 187 627 € 1 566 193 € 1 346 731 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
621 004€ 426 604€ 451 364€ 411 305€ 6 863 864€ 7 493 643€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
36 450€ 29 667€ 81 131€ 413 280€ 1 193 117€ 1 276 500€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
44 303 038 € 49 073 800 € 47 244 664 € 47 333 334 € 51 034 746 € 60 716 667 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
44 303 038€ 49 073 800€ 47 244 664€ 47 333 334€ 51 034 746€ 60 716 667€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
57 954 250 € 57 701 627 € 57 741 175 € 57 441 337 € 57 712 906 € 58 379 444 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 120€ 22 150€ 103 488€ 109 675€ 143 946€ 39 416€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57 938 130€ 57 679 477€ 57 637 687€ 57 331 662€ 57 568 960€ 58 340 028€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 128 124 225 € 1 153 096 229 € 1 169 887 999 € 1 194 448 659 € 1 227 965 237 € 1 258 457 996 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
100 177 348 € 89 068 680 € 71 905 568 € 63 850 916 € 64 438 862 € 64 151 510 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
165 944 856€ 168 897 393€ 171 627 190€ 174 151 010€ 176 447 740€ 178 607 897€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-102 375 394 € -113 931 303 € -125 865 029 € -138 104 687 € -148 674 791 € -161 209 885 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-102 375 394€ -113 931 303€ -125 865 029€ -138 104 687€ -148 674 791€ -161 209 885€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
36 577 886 € 34 072 590 € 26 113 407 € 27 774 593 € 36 635 913 € 46 723 498 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 577 886€ 34 072 590€ 26 113 407€ 27 774 593€ 36 635 913€ 46 723 498€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 027 946 877 € 1 064 027 549 € 1 097 982 430 € 1 128 264 806 € 1 161 072 023 € 1 191 822 892 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
4 362 € 4 474 € 4 444 € 1 080 147 156 € 1 112 537 138 € 1 144 662 872 €
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
1 080 142 825€ 1 112 532 702€ 1 144 656 687€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 362€ 4 377€ 4 444€ 4 313€ 4 313€ 4 417€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 97€ 0€ 18€ 123€ 1 768€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
989 735 516€ 1 012 244 311€ 1 046 211 881€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 271 654 € 2 505 659 € 2 177 719 € 1 114 685 € 1 693 184 € 1 109 220 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 180 102 € 1 859 624 € 2 142 011 € 1 088 192 € 1 590 100 € 1 000 318 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 207€ 627 219€ 9 058€ 4 283€ 8 130€ 18 608€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
78 345€ 18 816€ 26 650€ 22 210€ 94 954€ 90 294€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 096 754 € 2 478 634 € 2 400 946 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
34 838 590€ 46 794 471€ 47 187 440€ 47 002 965€ 46 841 701€ 46 050 800€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
2 332 937 € 2 454 352 € 2 483 594 €