Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Katolícka univerzita v Ružomberku

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
22 326 769€ 22 787 782€ 22 954 083€ 23 701 559€ 24 521 497€ 25 621 298€ 26 972 353€ 28 645 666€ 27 522 469€ 26 102 374€ 24 409 918€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
163 441€ 24 876€ 7 230€ 13 014€ 18 798€ 247 051€ 474 584€ 733 207€ 1 106 252€ 303 482€ 456 171€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
50 455€ 24 876€ 7 230€ 13 014€ 18 798€ 223 915€ 474 584€ 733 207€ 1 106 252€ 303 482€ 456 171€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
112 986€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
22 163 328€ 22 762 906€ 22 946 853€ 23 688 545€ 24 502 699€ 25 374 246€ 26 497 769€ 27 912 459€ 26 416 218€ 25 798 892€ 23 953 747€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
747 418€ 747 418€ 747 418€ 747 418€ 747 341€ 747 341€ 747 341€ 747 341€ 747 338€ 743 328€ 436 824€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
101 203€ 98 703€ 98 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 24 703€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
20 967 783€ 21 811 319€ 21 984 116€ 22 584 547€ 23 243 282€ 23 911 403€ 24 610 628€ 22 672 309€ 22 631 928€ 21 456 943€ 14 751 828€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
119 447€ 78 744€ 63 502€ 94 827€ 334 906€ 608 785€ 1 017 058€ 1 529 955€ 2 719 497€ 3 392 231€ 3 597 163€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 14 822€ 36 984€ 59 146€ 81 308€ 12 014€ 28 038€ 44 062€ 60 636€ 11 957€ 29 175€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
227 477€ 11 900€ 16 130€ 107 905€ 1 159€ 0€ 0€ 2 824 088€ 162 115€ 99 730€ 5 114 054€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
8 434 386€ 8 728 043€ 7 654 840€ 6 245 258€ 6 041 488€ 5 424 773€ 5 204 878€ 3 937 964€ 4 503 865€ 6 477 465€ 5 583 442€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
42 650€ 37 898€ 33 505€ 30 208€ 26 743€ 25 954€ 19 762€ 23 738€ 15 291€ 7 641€ 5 013€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
8 417€ 4 672€ 3 725€ 4 750€ 3 185€ 3 876€ 854€ 6 927€ 6 948€ 7 641€ 5 013€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
34 233€ 33 226€ 29 780€ 25 459€ 23 558€ 22 078€ 18 908€ 16 811€ 8 342€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
350 406€ 368 917€ 389 528€ 410 139€ 430 749€ 451 360€ 471 971€ 492 582€ 513 192€ 535 904€ 583 816€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
350 406€ 368 917€ 389 528€ 410 139€ 430 749€ 451 360€ 471 971€ 492 582€ 513 192€ 535 904€ 583 816€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
449 855€ 493 301€ 466 341€ 432 970€ 449 301€ 445 427€ 1 019 062€ 1 132 891€ 897 661€ 511 948€ 85 775€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
48 731€ 33 785€ 52 590€ 48 039€ 14 838€ 16 956€ 5 797€ 14 900€ 15 039€ 49 227€ 77 465€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
296 947€ 392 391€ 368 189€ 364 766€ 401 168€ 313 025€ 136 121€ 222 403€ 130 527€ 55 813€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 4 573€ 0€ 1 036€ 3 874€ 133 200€ 212 944€ 211 759€ 2 398€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
66 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
38 176€ 67 125€ 40 989€ 20 165€ 32 260€ 111 572€ 743 944€ 682 644€ 540 336€ 404 511€ 8 310€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
7 591 475€ 7 827 927€ 6 765 466€ 5 371 941€ 5 134 695€ 4 502 032€ 3 694 083€ 2 288 754€ 3 077 721€ 5 421 971€ 4 908 839€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 2 728€ 3 233€ 2 728€ 2 747€ 22€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
7 591 475€ 7 827 927€ 6 765 466€ 5 371 935€ 5 134 695€ 4 502 032€ 3 691 355€ 2 285 521€ 3 074 993€ 5 419 225€ 4 908 817€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
34 887€ 40 533€ 34 014€ 18 317€ 37 040€ 15 661€ 14 827€ 11 831€ 35 061€ 49 063€ 58 605€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
13 298€ 25 862€ 27 364€ 8 875€ 23 414€ 11 128€ 14 827€ 11 831€ 16 817€ 18 378€ 14 467€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
21 589€ 14 671€ 6 650€ 9 442€ 13 625€ 4 533€ 0€ 0€ 18 243€ 30 685€ 44 138€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
30 796 041€ 31 556 358€ 30 642 938€ 29 965 134€ 30 600 024€ 31 061 731€ 32 192 058€ 32 595 461€ 32 061 395€ 32 628 901€ 30 051 966€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
7 798 010€ 7 942 206€ 8 037 284€ 7 513 232€ 7 378 659€ 9 334 951€ 9 178 799€ 8 859 404€ 10 041 146€ 11 593 183€ 12 336 173€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
9 179 184€ 9 059 513€ 9 037 217€ 9 020 073€ 8 929 116€ 8 952 809€ 8 971 015€ 9 491 468€ 8 145 025€ 7 089 521€ 3 436 488€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 878 392€ 4 095 231€ 4 345 578€ 4 596 195€ 4 945 879€ 5 250 874€ 7 473 501€ 8 691 262€ 7 598 997€ 6 405 536€ 6 485 912€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
487 922€ 368 251€ 345 956€ 328 812€ 237 855€ 261 548€ 279 753€ 800 207€ 546 029€ 683 985€ 462 643€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
4 812 870€ 4 596 031€ 4 345 684€ 4 095 066€ 3 745 383€ 3 440 388€ 1 217 761€ 0€ 0€ 0€ -3 512 067€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
214 676€ 687 276€ 534 340€ 546 125€ 208 725€ 776 957€ 1 121 111€ 1 085 796€ 2 407 171€ 2 939 397€ 4 807 996€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 549 978€ 365 496€ 365 496€ 138 452€ 138 452€ 165 477€ 165 477€ 1 768 789€ 2 518 556€ 2 353 192€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
214 676€ 137 298€ 168 844€ 180 629€ 70 274€ 638 506€ 955 634€ 920 319€ 638 382€ 420 841€ 2 454 804€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 254 764€ -1 797 946€ -1 995 479€ -1 991 944€ -2 326 794€ -384 711€ -1 259 457€ 0€ 1 092 262€ 455 031€ 3 678 278€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-341 086€ -6 638€ 461 205€ -61 023€ 567 611€ -10 105€ 346 129€ -1 717 860€ -1 603 312€ 1 109 234€ 413 410€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 634 258€ 2 056 836€ 2 060 987€ 2 221 897€ 2 461 515€ 2 709 088€ 2 966 491€ 3 942 156€ 3 404 180€ 2 797 221€ 2 977 435€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
179 959€ 153 598€ 143 784€ 148 433€ 131 932€ 182 823€ 168 963€ 177 310€ 178 873€ 184 561€ 206 933€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
179 959€ 153 598€ 143 784€ 148 433€ 131 932€ 182 823€ 168 963€ 177 310€ 178 873€ 184 561€ 206 933€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
6 681€ 264 852€ 213 230€ 162 113€ 127 403€ 104 883€ 81 158€ 56 635€ 85 479€ 110 056€ 179 019€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 681€ 264 852€ 213 230€ 162 113€ 127 403€ 104 883€ 81 158€ 56 635€ 85 479€ 110 056€ 179 019€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 201 968€ 1 146 536€ 965 923€ 927 101€ 971 731€ 935 882€ 972 869€ 2 957 420€ 3 139 829€ 2 502 604€ 2 591 484€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
315 596€ 125 984€ 79 209€ 54 786€ 149 127€ 95 443€ 165 518€ 2 073 999€ 2 211 008€ 1 410 096€ 1 660 294€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
449 122€ 542 202€ 474 496€ 453 662€ 425 623€ 438 880€ 426 744€ 438 555€ 502 497€ 529 240€ 547 682€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
285 298€ 347 199€ 303 118€ 285 791€ 268 497€ 276 394€ 269 660€ 273 492€ 313 084€ 320 543€ 266 709€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
80 510€ 106 030€ 87 327€ 92 621€ 72 719€ 79 005€ 66 607€ 66 312€ 81 362€ 93 715€ 97 074€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
71 441€ 24 920€ 21 774€ 40 242€ 55 765€ 46 161€ 44 342€ 105 063€ 31 879€ 149 009€ 19 725€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
245 650€ 491 850€ 738 050€ 984 250€ 1 230 450€ 1 485 500€ 1 743 500€ 750 791€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 245 650€ 491 850€ 738 050€ 984 250€ 1 227 500€ 1 485 500€ 750 791€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
245 650€ 246 200€ 246 200€ 246 200€ 246 200€ 258 000€ 258 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
21 363 773€ 21 557 316€ 20 544 666€ 20 230 005€ 20 759 850€ 19 017 692€ 20 046 769€ 19 793 901€ 18 616 068€ 18 238 498€ 14 738 358€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 770€ 229€ 0€ 0€ 198€ 198€ 3 875€ 21 888€ 43 693€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 21 557 316€ 20 543 896€ 20 229 776€ 20 759 850€ 19 017 692€ 20 046 571€ 19 793 703€ 18 612 193€ 18 216 610€ 14 694 664€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
21 363 773€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
30 796 041€ 31 556 358€ 30 642 938€ 29 965 134€ 30 600 024€ 31 061 731€ 32 192 058€ 32 595 461€ 32 061 395€ 32 628 901€ 30 051 966€