Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Katolícka univerzita v Ružomberku

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
23 701 559€ 24 521 497€ 25 621 298€ 26 972 353€ 28 645 666€ 27 522 469€ 26 102 374€ 24 409 918€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
13 014€ 18 798€ 247 051€ 474 584€ 733 207€ 1 106 252€ 303 482€ 456 171€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
13 014€ 18 798€ 223 915€ 474 584€ 733 207€ 1 106 252€ 303 482€ 456 171€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0€ 0€ 23 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
23 688 545€ 24 502 699€ 25 374 246€ 26 497 769€ 27 912 459€ 26 416 218€ 25 798 892€ 23 953 747€
010
 
Pozemky
(031))
747 418€ 747 341€ 747 341€ 747 341€ 747 341€ 747 338€ 743 328€ 436 824€
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 94 703€ 24 703€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
22 584 547€ 23 243 282€ 23 911 403€ 24 610 628€ 22 672 309€ 22 631 928€ 21 456 943€ 14 751 828€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
94 827€ 334 906€ 608 785€ 1 017 058€ 1 529 955€ 2 719 497€ 3 392 231€ 3 597 163€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
59 146€ 81 308€ 12 014€ 28 038€ 44 062€ 60 636€ 11 957€ 29 175€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
107 905€ 1 159€ 0€ 0€ 2 824 088€ 162 115€ 99 730€ 5 114 054€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 245 258€ 6 041 488€ 5 424 773€ 5 204 878€ 3 937 964€ 4 503 865€ 6 477 465€ 5 583 442€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
30 208€ 26 743€ 25 954€ 19 762€ 23 738€ 15 291€ 7 641€ 5 013€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
4 750€ 3 185€ 3 876€ 854€ 6 927€ 6 948€ 7 641€ 5 013€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
25 459€ 23 558€ 22 078€ 18 908€ 16 811€ 8 342€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
410 139€ 430 749€ 451 360€ 471 971€ 492 582€ 513 192€ 535 904€ 583 816€
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
410 139€ 430 749€ 451 360€ 471 971€ 492 582€ 513 192€ 535 904€ 583 816€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
432 970€ 449 301€ 445 427€ 1 019 062€ 1 132 891€ 897 661€ 511 948€ 85 775€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
48 039€ 14 838€ 16 956€ 5 797€ 14 900€ 15 039€ 49 227€ 77 465€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
364 766€ 401 168€ 313 025€ 136 121€ 222 403€ 130 527€ 55 813€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 1 036€ 3 874€ 133 200€ 212 944€ 211 759€ 2 398€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
20 165€ 32 260€ 111 572€ 743 944€ 682 644€ 540 336€ 404 511€ 8 310€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 371 941€ 5 134 695€ 4 502 032€ 3 694 083€ 2 288 754€ 3 077 721€ 5 421 971€ 4 908 839€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
6€ 0€ 0€ 2 728€ 3 233€ 2 728€ 2 747€ 22€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
5 371 935€ 5 134 695€ 4 502 032€ 3 691 355€ 2 285 521€ 3 074 993€ 5 419 225€ 4 908 817€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
18 317€ 37 040€ 15 661€ 14 827€ 11 831€ 35 061€ 49 063€ 58 605€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
8 875€ 23 414€ 11 128€ 14 827€ 11 831€ 16 817€ 18 378€ 14 467€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
9 442€ 13 625€ 4 533€ 0€ 0€ 18 243€ 30 685€ 44 138€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
29 965 134€ 30 600 024€ 31 061 731€ 32 192 058€ 32 595 461€ 32 061 395€ 32 628 901€ 30 051 966€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 513 232€ 7 378 659€ 9 334 951€ 9 178 799€ 8 859 404€ 10 041 146€ 11 593 183€ 12 336 173€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
9 020 073€ 8 929 116€ 8 952 809€ 8 971 015€ 9 491 468€ 8 145 025€ 7 089 521€ 3 436 488€
063
 
Základné imanie
(411))
4 596 195€ 4 945 879€ 5 250 874€ 7 473 501€ 8 691 262€ 7 598 997€ 6 405 536€ 6 485 912€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
328 812€ 237 855€ 261 548€ 279 753€ 800 207€ 546 029€ 683 985€ 462 643€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
4 095 066€ 3 745 383€ 3 440 388€ 1 217 761€ 0€ 0€ 0€ -3 512 067€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
546 125€ 208 725€ 776 957€ 1 121 111€ 1 085 796€ 2 407 171€ 2 939 397€ 4 807 996€
069
 
Rezervný fond
(421))
365 496€ 138 452€ 138 452€ 165 477€ 165 477€ 1 768 789€ 2 518 556€ 2 353 192€
071
 
Ostatné fondy
(427))
180 629€ 70 274€ 638 506€ 955 634€ 920 319€ 638 382€ 420 841€ 2 454 804€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 991 944€ -2 326 794€ -384 711€ -1 259 457€ 0€ 1 092 262€ 455 031€ 3 678 278€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-61 023€ 567 611€ -10 105€ 346 129€ -1 717 860€ -1 603 312€ 1 109 234€ 413 410€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 221 897€ 2 461 515€ 2 709 088€ 2 966 491€ 3 942 156€ 3 404 180€ 2 797 221€ 2 977 435€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
148 433€ 131 932€ 182 823€ 168 963€ 177 310€ 178 873€ 184 561€ 206 933€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
148 433€ 131 932€ 182 823€ 168 963€ 177 310€ 178 873€ 184 561€ 206 933€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
162 113€ 127 403€ 104 883€ 81 158€ 56 635€ 85 479€ 110 056€ 179 019€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
162 113€ 127 403€ 104 883€ 81 158€ 56 635€ 85 479€ 110 056€ 179 019€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
927 101€ 971 731€ 935 882€ 972 869€ 2 957 420€ 3 139 829€ 2 502 604€ 2 591 484€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
54 786€ 149 127€ 95 443€ 165 518€ 2 073 999€ 2 211 008€ 1 410 096€ 1 660 294€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
453 662€ 425 623€ 438 880€ 426 744€ 438 555€ 502 497€ 529 240€ 547 682€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
285 791€ 268 497€ 276 394€ 269 660€ 273 492€ 313 084€ 320 543€ 266 709€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
92 621€ 72 719€ 79 005€ 66 607€ 66 312€ 81 362€ 93 715€ 97 074€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
40 242€ 55 765€ 46 161€ 44 342€ 105 063€ 31 879€ 149 009€ 19 725€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
984 250€ 1 230 450€ 1 485 500€ 1 743 500€ 750 791€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
738 050€ 984 250€ 1 227 500€ 1 485 500€ 750 791€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
246 200€ 246 200€ 258 000€ 258 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
20 230 005€ 20 759 850€ 19 017 692€ 20 046 769€ 19 793 901€ 18 616 068€ 18 238 498€ 14 738 358€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
229€ 0€ 0€ 198€ 198€ 3 875€ 21 888€ 43 693€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
20 229 776€ 20 759 850€ 19 017 692€ 20 046 571€ 19 793 703€ 18 612 193€ 18 216 610€ 14 694 664€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
29 965 134€ 30 600 024€ 31 061 731€ 32 192 058€ 32 595 461€ 32 061 395€ 32 628 901€ 30 051 966€