Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Katolícka univerzita v Ružomberku

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
24 521 497 € 25 621 298 € 26 972 353 € 28 645 666 € 27 522 469 € 26 102 374 € 24 409 918 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
18 798 € 247 051 € 474 584 € 733 207 € 1 106 252 € 303 482 € 456 171 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
18 798 € 223 915 € 474 584 € 733 207 € 1 106 252 € 303 482 € 456 171 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0 € 23 136 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
24 502 699 € 25 374 246 € 26 497 769 € 27 912 459 € 26 416 218 € 25 798 892 € 23 953 747 €
010
 
Pozemky
(031))
747 341 € 747 341 € 747 341 € 747 341 € 747 338 € 743 328 € 436 824 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
94 703 € 94 703 € 94 703 € 94 703 € 94 703 € 94 703 € 24 703 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
23 243 282 € 23 911 403 € 24 610 628 € 22 672 309 € 22 631 928 € 21 456 943 € 14 751 828 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
334 906 € 608 785 € 1 017 058 € 1 529 955 € 2 719 497 € 3 392 231 € 3 597 163 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
81 308 € 12 014 € 28 038 € 44 062 € 60 636 € 11 957 € 29 175 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 159 € 0 € 0 € 2 824 088 € 162 115 € 99 730 € 5 114 054 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 041 488 € 5 424 773 € 5 204 878 € 3 937 964 € 4 503 865 € 6 477 465 € 5 583 442 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
26 743 € 25 954 € 19 762 € 23 738 € 15 291 € 7 641 € 5 013 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
3 185 € 3 876 € 854 € 6 927 € 6 948 € 7 641 € 5 013 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
23 558 € 22 078 € 18 908 € 16 811 € 8 342 € 0 € 0 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
430 749 € 451 360 € 471 971 € 492 582 € 513 192 € 535 904 € 583 816 €
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
430 749 € 451 360 € 471 971 € 492 582 € 513 192 € 535 904 € 583 816 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
449 301 € 445 427 € 1 019 062 € 1 132 891 € 897 661 € 511 948 € 85 775 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
14 838 € 16 956 € 5 797 € 14 900 € 15 039 € 49 227 € 77 465 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
401 168 € 313 025 € 136 121 € 222 403 € 130 527 € 55 813 € 0 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
1 036 € 3 874 € 133 200 € 212 944 € 211 759 € 2 398 € 0 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
32 260 € 111 572 € 743 944 € 682 644 € 540 336 € 404 511 € 8 310 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 134 695 € 4 502 032 € 3 694 083 € 2 288 754 € 3 077 721 € 5 421 971 € 4 908 839 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0 € 0 € 2 728 € 3 233 € 2 728 € 2 747 € 22 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
5 134 695 € 4 502 032 € 3 691 355 € 2 285 521 € 3 074 993 € 5 419 225 € 4 908 817 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
37 040 € 15 661 € 14 827 € 11 831 € 35 061 € 49 063 € 58 605 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
23 414 € 11 128 € 14 827 € 11 831 € 16 817 € 18 378 € 14 467 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
13 625 € 4 533 € 0 € 0 € 18 243 € 30 685 € 44 138 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
30 600 024 € 31 061 731 € 32 192 058 € 32 595 461 € 32 061 395 € 32 628 901 € 30 051 966 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 378 659 € 9 334 951 € 9 178 799 € 8 859 404 € 10 041 146 € 11 593 183 € 12 336 173 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
8 929 116 € 8 952 809 € 8 971 015 € 9 491 468 € 8 145 025 € 7 089 521 € 3 436 488 €
063
 
Základné imanie
(411))
4 945 879 € 5 250 874 € 7 473 501 € 8 691 262 € 7 598 997 € 6 405 536 € 6 485 912 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
237 855 € 261 548 € 279 753 € 800 207 € 546 029 € 683 985 € 462 643 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
3 745 383 € 3 440 388 € 1 217 761 € 0 € 0 € 0 € -3 512 067 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
208 725 € 776 957 € 1 121 111 € 1 085 796 € 2 407 171 € 2 939 397 € 4 807 996 €
069
 
Rezervný fond
(421))
138 452 € 138 452 € 165 477 € 165 477 € 1 768 789 € 2 518 556 € 2 353 192 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
70 274 € 638 506 € 955 634 € 920 319 € 638 382 € 420 841 € 2 454 804 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-2 326 794 € -384 711 € -1 259 457 € 0 € 1 092 262 € 455 031 € 3 678 278 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
567 611 € -10 105 € 346 129 € -1 717 860 € -1 603 312 € 1 109 234 € 413 410 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 461 515 € 2 709 088 € 2 966 491 € 3 942 156 € 3 404 180 € 2 797 221 € 2 977 435 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
131 932 € 182 823 € 168 963 € 177 310 € 178 873 € 184 561 € 206 933 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
131 932 € 182 823 € 168 963 € 177 310 € 178 873 € 184 561 € 206 933 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
127 403 € 104 883 € 81 158 € 56 635 € 85 479 € 110 056 € 179 019 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
127 403 € 104 883 € 81 158 € 56 635 € 85 479 € 110 056 € 179 019 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
971 731 € 935 882 € 972 869 € 2 957 420 € 3 139 829 € 2 502 604 € 2 591 484 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
149 127 € 95 443 € 165 518 € 2 073 999 € 2 211 008 € 1 410 096 € 1 660 294 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
425 623 € 438 880 € 426 744 € 438 555 € 502 497 € 529 240 € 547 682 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
268 497 € 276 394 € 269 660 € 273 492 € 313 084 € 320 543 € 266 709 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
72 719 € 79 005 € 66 607 € 66 312 € 81 362 € 93 715 € 97 074 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
55 765 € 46 161 € 44 342 € 105 063 € 31 879 € 149 009 € 19 725 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
1 230 450 € 1 485 500 € 1 743 500 € 750 791 € 0 € 0 € 0 €
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
984 250 € 1 227 500 € 1 485 500 € 750 791 € 0 € 0 € 0 €
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
246 200 € 258 000 € 258 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
20 759 850 € 19 017 692 € 20 046 769 € 19 793 901 € 18 616 068 € 18 238 498 € 14 738 358 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 198 € 198 € 3 875 € 21 888 € 43 693 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
20 759 850 € 19 017 692 € 20 046 571 € 19 793 703 € 18 612 193 € 18 216 610 € 14 694 664 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
30 600 024 € 31 061 731 € 32 192 058 € 32 595 461 € 32 061 395 € 32 628 901 € 30 051 966 €