Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 544 362€ 2 257 421€ 2 998 882€ 3 020 288€ 2 843 639€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
3 196€ 4 011€ 16 246€ 20 153€ 4 248€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
3 196€ 4 011€ 16 246€ 10 084€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
10 069€ 504€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
3 744€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 541 166€ 2 253 410€ 2 982 636€ 3 000 135€ 3 839 391€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
3 678€ 3 678€ 2 878€ 878€ 878€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 909 334€ 1 540 691€ 2 684 043€ 2 551 032€ 2 117 457€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
591 283€ 236 567€ 295 715€ 70 372€ 11 902€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
478€ 10 018€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
20 093€ 16 397€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
36 871€ 472 474€ 357 282€ 682 739€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 273 690€ 1 424 262€ 483 265€ 1 103 316€ 1 069 636€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
10 918€ 63 429€ 8 597€ 78 705€ 127 079€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
9 095€ 6 908€ 5 907€ 61 179€ 58 801€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
1 111€ 6 740€ 2 690€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
712€ 49 781€ 17 526€ 68 278€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
100€ 250€ 150€ 3 388€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
250€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
100€ 150€ 3 388€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
244 739€ 314 253€ 310 505€ 810 567€ 658 426€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
111 863€ 224 863€ 127 792€ 500 048€ 448 847€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
132 510€ 89 290€ 23 770€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
366€ 5 016€ 4 899€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
158 943€ 305 503€ 204 680€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
100€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 017 933€ 1 046 580€ 163 913€ 213 894€ 280 743€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
30 769€ 34 967€ 5 836€ 7 110€ 2 551€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
987 164€ 1 011 613€ 158 077€ 206 784€ 278 192€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 976€ 1 230€ 135 209€ 74 999€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 489€ 1 222€ 4 912€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
3 487€ 8€ 135 209€ 70 087€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 823 028€ 3 681 683€ 3 483 377€ 4 258 813€ 3 988 274€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 002 532€ 3 183 495€ 2 804 887€ 3 211 894€ 3 196 909€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
3 478 723€ 3 478 723€ 3 493 887€ 3 482 334€ 3 491 089€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 478 723€ 3 478 723€ 3 478 722€ 3 478 722€ 3 478 723€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
15 165€ 3 612€ 12 366€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
118 953€ 118 953€ 118 953€ 118 953€ 118 953€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
118 953€ 118 953€ 118 953€ 118 953€ 118 953€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-414 181€ -824 945€ -833 074€ -248 631€ -435 846€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-180 963€ 410 764€ 25 121€ -140 762€ 22 713€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
285 738€ 252 602€ 208 856€ 430 312€ 563 456€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
12 996€ 18 639€ 23 215€ 23 888€ 20 324€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
12 996€ 18 639€ 23 215€ 23 888€ 20 324€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
12 566€ 4 160€ 55€ 3 361€ 253€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 566€ 4 160€ 55€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
1 534€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
31€ 31€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
260 176€ 229 803€ 185 586€ 403 032€ 541 314€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
103 912€ 44 398€ 136 551€ 343 478€ 490 108€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
87 012€ 103 571€ 27 544€ 29 078€ 26 652€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
54 667€ 47 841€ 16 610€ 20 316€ 17 395€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
5 595€ 32 857€ 4 001€ 6 667€ 6 217€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
8 128€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
862€ 1 136€ 880€ 3 493€ 942€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
534 758€ 245 586€ 469 634€ 616 607€ 227 909€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 248€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
534 758€ 245 586€ 465 386€ 616 607€ 227 909€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
3 823 028€ 3 681 683€ 3 483 377€ 4 258 813€ 3 988 274€