Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
393 390€ 344 906€ 177 737€ 281 778€ 215 763€
02
502
Spotreba energie
250 539€ 580 666€ 218 136€ 255 970€ 246 441€
03
504
Predaný tovar
50 569€ 27 799€ 6 821€
04
511
Opravy a udržiavanie
115 236€ 49 353€ 83 893€ 142 760€ 44 109€
05
512
Cestovné
3 157€ 453€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 402€ 707€ 674€ 528€ 422€
07
518
Ostatné služby
151 349€ 116 389€ 158 858€ 120 789€ 60 870€
08
521
Mzdové náklady
1 547 740€ 1 351 826€ 509 510€ 500 549€ 454 773€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
509 756€ 423 221€ 173 466€ 161 274€ 153 577€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 148€ 3 087€ 2 948€ 3 257€ 2 596€
11
527
Zákonné sociálne náklady
22 875€ 23 882€ 5 828€ 4 960€ 5 615€
12
528
Ostatné sociálne náklady
3 000€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
5 536€ 9 410€ 9 322€ 4 661€
15
538
Ostatné dane a poplatky
17 256€ 11 358€ 2 186€ 166€ 642€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 17€ 100€
18
543
Odpísanie pohľadávky
21 728€
19
544
Úroky
34€ 952€ 784€ 4 371€ 4 633€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
690€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
17 556€ 11 955€ 10 999€ 9 377€ 7 806€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
124 731€ 86 886€ 46 581€ 159 539€ 116 295€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
6 962€ 2 818€ -30 056€ 33 224€ 6 627€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 215 730€ 3 042 484€ 1 402 503€ 1 687 881€ 1 324 930€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
2 605 747€ 2 523 158€ 1 139 897€ 1 386 160€ 1 314 146€
41
604
Tržby za predaný tovar
77 880€ 62 260€ 8 470€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
14 759€ 9 413€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
136€ 352€ 328€
54
645
Kurzové zisky
3€
55
646
Prijaté dary
18 400€ 19 200€
56
647
Osobitné výnosy
2 607€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
6 592€ 3 760€ 134 650€ 40 746€ 28 718€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
200€ 1 070€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 468€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
36 867€ 64 440€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
50€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 840€ 1 481€ 2 230€ 1 722€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
272 682€ 769 333€ 141 953€ 115 024€ 1 659€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 034 767€ 3 453 248€ 1 427 624€ 1 547 119€ 1 347 643€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-180 963€ 410 764€ 25 121€ -140 762€ 22 713€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-180 963€ 410 764€ 25 121€ -140 762€ 22 713€