Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
18 542€ 6 954€ 1 077€ 5 008€ 9 591€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
101€ 345€ 1 077€ 1 320€ 1 565€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)-
(078 + 079 + 091 AÚ))
101€ 345€ 1 077€ 1 320€ 1 565€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
18 441€ 6 609€ 0€ 3 688€ 8 026€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
18 441€ 6 609€ 0€ 3 688€ 8 026€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 689 747€ 1 556 304€ 1 051 714€ 751 471€ 771 777€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
4 379€ 776€ 262€ 262€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
262€ 262€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
4 379€ 776€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
31 549€ 47 692€ 69 017€ 20 533€ 59 258€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 173€ 778€ 4 725€ 1 644€ 3 024€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
30 044€ 46 582€ 23 959€ 18 557€ 15 902€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
332€ 332€ 40 332€ 332€ 40 332€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 653 819€ 1 507 835€ 982 435€ 730 676€ 712 519€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 094€ 1 557€ 2 089€ 1 041€ 931€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 651 725€ 1 506 278€ 980 346€ 729 635€ 711 588€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
343€ 164€ 406€ 377€ 470€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
343€ 164€ 406€ 377€ 470€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 708 632€ 1 563 422€ 1 053 197€ 756 856€ 781 838€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
555 923€ 479 477€ 8 425€ 11 631€ 33 361€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
063
 
Základné imanie
(411))
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
137 231€ 137 231€ 150 167€ 110 167€ 685 921€
071
 
Ostatné fondy
(427))
137 231€ 137 231€ 150 167€ 110 167€ 685 921€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
309 052€ 188 966€ -131 730€ -528 773€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
76 446€ 120 086€ -43 205€ -131 730€ -156 981€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
576 962€ 495 787€ 465 984€ 350 351€ 334 032€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
8 901€ 8 278€ 7 206€ 8 003€ 6 794€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
8 901€ 8 278€ 7 206€ 8 003€ 6 794€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
105€ 0€ 886€ 998€ 811€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
105€ 0€ 886€ 998€ 811€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
567 956€ 487 508€ 457 892€ 341 350€ 326 427€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
554 348€ 476 323€ 448 989€ 335 746€ 322 121€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
4 923€ 5 030€ 3 625€ 2 312€ 2 062€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
3 317€ 3 313€ 2 330€ 2 307€ 1 390€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
5 368€ 2 842€ 2 948€ 985€ 544€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 300€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
575 748€ 588 159€ 578 787€ 394 874€ 414 445€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 39€ 44€ 47€ 35€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
575 748€ 588 119€ 578 744€ 394 827€ 414 410€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 708 632€ 1 563 422€ 1 053 197€ 756 856€ 781 838€