Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 265€ 15 159€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 265€ 15 159€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
7 285€ 11 259€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
4 980€ 3 900€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
47 195€ 40 856€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
10€ 0€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
10€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
47 185€ 40 856€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
242€ 128€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
46 943€ 40 728€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
63€ 167€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
63€ 167€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
59 523€ 56 182€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 860€ 6 785€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 972€ 6 972€
063
 
Základné imanie
(411))
6 972€ 6 972€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-187€ 11 863€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
1 075€ -12 050€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 767€ 23 426€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
600€ 600€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
600€ 600€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2 167€ 2 167€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
2 167€ 2 167€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
0€ 20 559€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
0€ 14€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 20 545€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 100€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
0€ 100€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
48 896€ 25 971€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
48 896€ 25 971€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
59 523€ 56 182€