Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 58€ 127€ 302€ 4€ 0€ 326€
02
502
Spotreba energie
82€ 77€ 73€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
1 194€ 825€ 1 811€ 2 552€ 2 981€ 1 583€ 13 637€
08
521
Mzdové náklady
422€ 0€ 760€ 806€ 791€ 3 325€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
149€ 0€ 266€ 281€ 277€ 1 088€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
75€ 74€ 72€ 14€ 102€ 25€ 4€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 35€ 33€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 10€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
41 727€ 8 051€ 30 757€ 5 819€ 18 894€ 3 713€ 12 888€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
36€ 200€ 406€ 419€ 415€ 521€ 1 533€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 311€ 3 974€ 3 974€ 11 482€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 540€ 15 130€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
114 032€ 4 400€ 47 102€ 31 921€ 4 280€ 2 600€ 2 800€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
369 356€ 9 102€ 277 718€ 269 974€ 301 638€ 261 143€ 208 609€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
3 065€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
527 073€ 22 787€ 358 067€ 315 339€ 333 924€ 292 858€ 255 724€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 3€ 9€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
4 970€ 4 507€ 1 615€ 5 464€ 28 316€ 6 094€ 27 068€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 20 302€ 20€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
522 725€ 19 152€ 351 732€ 306 778€ 314 527€ 264 468€ 216 578€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 3 066€ 0€
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
527 695€ 23 659€ 353 347€ 312 242€ 342 843€ 293 933€ 243 675€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
622€ 872€ -4 720€ -3 097€ 8 919€ 1 076€ -12 049€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 2€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
622€ 872€ -4 720€ -3 097€ 8 919€ 1 075€ -12 050€