Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
6 194€ 5 523€ 9 087€ 12 652€ 0€ 0€ 3 148€ 6 894€ 11 626€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 194€ 5 523€ 9 087€ 12 652€ 0€ 0€ 3 148€ 6 894€ 11 626€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
153€ 615€ 1 078€ 1 541€ 0€ 0€ 2 240€ 3 808€ 6 361€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
1 807€ 4 908€ 8 009€ 11 111€ 0€ 0€ 908€ 3 086€ 5 265€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
4 234€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
604 263€ 508 657€ 503 735€ 520 757€ 4 503 698€ 5 173 988€ 3 767 271€ 3 592 968€ 3 527 986€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
5 594€ 6 502€ 5 151€ 5 684€ 5 058€ 5 023€ 8 946€ 10 669€ 19 874€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
5 594€ 6 502€ 5 151€ 5 684€ 5 058€ 5 023€ 8 946€ 10 669€ 19 874€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
270 745€ 298 217€ 285 112€ 282 200€ 1 872 152€ 1 922 887€ 2 885 239€ 2 820 577€ 2 760 600€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
9 106€ 19 831€ 9 706€ 6 865€ 5 426€ 5 933€ 15 598€ 26 560€ 13 453€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
197 039€ 194 420€ 193 620€ 202 214€ 1 814 235€ 1 876 486€ 2 249 087€ 2 157 694€ 2 083 210€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
2 400€ 1 007€ 612€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
134€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
64 600€ 83 966€ 81 785€ 73 120€ 52 491€ 40 333€ 618 153€ 635 316€ 663 325€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
327 924€ 203 938€ 213 471€ 232 874€ 2 626 488€ 3 246 077€ 873 087€ 761 722€ 747 512€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 171€ 912€ 1 432€ 656€ 1 264€ 1 251€ 1 371€ 858€ 3 952€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
325 753€ 203 026€ 212 039€ 232 218€ 2 625 224€ 3 244 826€ 871 715€ 760 864€ 743 560€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 842€ 1 160€ 1 903€ 1 457€ 1 269€ 18 258€ 3 516€ 4 078€ 8 002€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 842€ 1 160€ 1 903€ 1 457€ 1 269€ 2 031€ 2 331€ 2 522€ 2 520€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
16 227€ 1 185€ 1 556€ 5 482€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
612 299€ 515 341€ 514 724€ 534 865€ 4 504 966€ 5 192 246€ 3 773 935€ 3 603 940€ 3 547 614€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
20 742€ 19 132€ 17 241€ 15 417€ 16 512€ 7 417€ 24 508€ 20 571€ 16 116€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
063
 
Základné imanie (411)
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
20 022€ 18 409€ 16 481€ 20 084€ 12 677€ 6 711€ 3 896€ 3 508€ -4 270€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
56€ 59€ 96€ -5 331€ 3 170€ 43€ 19 948€ 16 579€ 19 722€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
575 681€ 484 403€ 485 758€ 507 728€ 4 476 795€ 5 180 432€ 3 749 255€ 3 582 433€ 3 531 161€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
5 150€ 7 571€ 16 136€ 4 558€ 7 551€ 8 852€ 7 485€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
5 150€ 7 571€ 16 136€ 4 558€ 7 551€ 8 852€ 7 485€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
167 530€ 120 850€ 131 166€ 130 397€ 2 201 711€ 2 762 238€ 1 035 388€ 942 312€ 841 618€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 831€ 2 393€ 1 598€ 860€ 1 082€ 1 743€ 2 151€ 2 237€ 2 126€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
22 736€ 17 444€ 15 807€ 15 765€ 13 646€ 12 708€ 4 519€ 719€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
141 962€ 101 013€ 113 761€ 113 773€ 2 186 984€ 2 747 787€ 1 028 719€ 939 356€ 839 492€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
408 151€ 358 403€ 354 592€ 369 760€ 2 258 948€ 2 413 636€ 2 706 316€ 2 631 269€ 2 682 058€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
315 445€ 321 867€ 324 708€ 320 485€ 2 185 304€ 2 170 329€ 2 664 766€ 2 588 336€ 2 638 729€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
17 108€ 16 941€ 14 512€ 17 438€ 15 629€ 13 476€ 19 472€ 19 631€ 18 105€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
10 670€ 11 411€ 9 646€ 12 019€ 11 249€ 8 710€ 12 492€ 11 937€ 11 596€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
4 169€ 5 098€ 3 710€ 4 827€ 8 833€ 2 916€ 4 099€ 4 117€ 3 740€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
51 505€ 2 600€ 0€ 134€ 134€ 3 878€ 5 581€ 7 944€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
33€ 99€ 33€ 299€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9 254€ 486€ 2 015€ 14 856€ 37 799€ 218 172€ 1 509€ 1 634€ 1 645€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
15 876€ 11 806€ 11 725€ 11 720€ 11 660€ 4 398€ 172€ 756€ 337€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
2 524€ 172€ 756€ 337€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
15 876€ 11 806€ 11 725€ 11 720€ 11 660€ 1 874€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
612 299€ 515 341€ 514 724€ 534 865€ 4 504 966€ 5 192 246€ 3 773 935€ 3 603 940€ 3 547 614€