Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
442 063€ 437 985€ 6 523€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
442 063€ 437 985€ 6 523€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
411 089€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
11 371€ 13 970€ 1 308€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
19 603€ 424 015€ 5 215€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
117 119€ 130 654€ 440 688€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 837€ 2 941€ 3 171€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
2 671€ 2 775€ 3 005€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ))
166€ 166€ 166€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
66 575€ 113 381€ 434 674€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
11 196€ 5 176€ 11 309€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
2 187€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
53 192€ 108 158€ 428 805€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
47€ -5 440€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
47 706€ 14 332€ 2 843€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
45 457€ 14 223€ 1 542€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 249€ 109€ 1 319€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
754€ 420€ 583€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
754€ 420€ 583€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
559 936€ 569 059€ 447 794€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
50 873€ -69 883€ -80 537€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
66€ 66€ 66€
063
 
Základné imanie
(411))
66€ 66€ 66€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-69 951€ -80 602€ -131 396€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
120 758€ 10 563€ 50 793€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
67 399€ 205 122€ 85 684€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
9 610€ 10 986€ 12 297€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
9 611€ 10 986€ 12 297€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
3 784€ 2 885€ 2 114€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 784€ 2 885€ 2 114€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
54 005€ 158 951€ 71 273€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
18 700€ 127 880€ 31 998€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
15 748€ 15 021€ 14 513€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
16 656€ 14 464€ 20 484€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
2 325€ 1 015€ 625€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
136€ 3 188€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
440€ 571€ 465€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
32 300€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
32 300€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
441 664€ 433 820€ 442 647€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
441 664€ 433 820€ 442 647€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
559 936€ 569 059€ 447 794€