Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
334 595€ 294 643€ 442 063€ 437 985€ 6 523€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
334 595€ 294 643€ 442 063€ 437 985€ 6 523€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
284 057€ 294 643€ 411 089€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 315€ 11 371€ 13 970€ 1 308€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
48 222€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
19 603€ 424 015€ 5 215€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
18 467€ 52 926€ 117 119€ 130 654€ 440 688€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
3 645€ 3 161€ 2 837€ 2 941€ 3 171€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
3 645€ 3 161€ 2 671€ 2 775€ 3 005€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
166€ 166€ 166€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 738€ 18 271€ 66 575€ 113 381€ 434 674€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
373€ 368€ 11 196€ 5 176€ 11 309€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 963€ 7 163€ 2 187€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
53 192€ 108 158€ 428 805€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
2 403€ 10 739€ 47€ -5 440€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
10 084€ 31 494€ 47 706€ 14 332€ 2 843€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
311€ 26 758€ 45 457€ 14 223€ 1 542€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
9 773€ 4 736€ 2 249€ 109€ 1 319€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
985€ 682€ 754€ 420€ 583€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
685€ 682€ 754€ 420€ 583€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
300€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
354 047€ 348 252€ 559 936€ 569 059€ 447 794€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-30 273€ -29 628€ 50 873€ -69 883€ -80 537€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
66€ 66€ 66€ 66€ 66€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
66€ 66€ 66€ 66€ 66€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-29 695€ -86 564€ -69 951€ -80 602€ -131 396€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-645€ 56 869€ 120 758€ 10 563€ 50 793€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
123 226€ 106 967€ 67 399€ 205 122€ 85 684€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
20 728€ 18 173€ 9 610€ 10 986€ 12 297€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
20 728€ 18 173€ 9 611€ 10 986€ 12 297€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
26 757€ 2 013€ 3 784€ 2 885€ 2 114€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 053€ 2 013€ 3 784€ 2 885€ 2 114€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
25 705€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
75 740€ 86 781€ 54 005€ 158 951€ 71 273€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
11 166€ 10 907€ 18 700€ 127 880€ 31 998€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
28 301€ 30 594€ 15 748€ 15 021€ 14 513€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
16 961€ 18 366€ 16 656€ 14 464€ 20 484€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
4 292€ 21 633€ 2 325€ 1 015€ 625€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
6 899€ 5 127€ 136€ 3 188€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
8 121€ 155€ 440€ 571€ 465€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
32 300€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
32 300€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
261 095€ 270 914€ 441 664€ 433 820€ 442 647€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
441 664€ 433 820€ 442 647€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
261 095€ 270 914€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
354 047€ 348 252€ 559 936€ 569 059€ 447 794€