Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
796 970€ 811 554€ 908 471€ 993 601€ 1 090 591€ 1 198 915€ 1 308 973€ 1 390 240€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
796 970€ 811 554€ 908 471€ 993 601€ 1 090 591€ 1 198 915€ 1 308 973€ 1 390 240€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
33 595€ 33 595€ 33 595€ 33 595€ 33 595€ 33 595€ 33 595€ 33 595€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
665 648€ 762 051€ 838 279€ 935 901€ 1 033 522€ 1 131 143€ 1 228 764€ 1 283 204€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
53 607€ 8 618€ 3 154€ 9 857€ 16 570€ 23 282€ 30 411€ 39 885€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
37 199€ 0€ 0€ 2 344€ 5 866€ 9 388€ 12 910€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
769€ 1 138€ 134€ 321€ 1 040€ 1 507€ 3 293€ 2 132€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
6 152€ 6 152€ 33 309€ 11 584€ 31 425€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
154 061€ 225 542€ 273 305€ 199 515€ 92 453€ 81 452€ 46 832€ 74 448€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
3 957€ 5 797€ 5 058€ 5 371€ 6 542€ 5 174€ 6 805€ 5 465€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
1 924€ 2 401€ 1 879€ 2 508€ 4 300€ 3 279€ 4 114€ 3 110€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
2 032€ 3 386€ 3 170€ 2 854€ 2 232€ 1 885€ 2 681€ 2 345€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
20 040€ 20 041€ 28 786€ 1 170€ 707€ 1 106€ 610€ 3 014€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
20 040€ 20 041€ 20 082€ 137€ 707€ 1 106€ 610€ 164€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
638€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
8 066€ 1 033€ 2 850€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
130 065€ 199 704€ 239 461€ 192 974€ 85 205€ 75 172€ 39 416€ 65 969€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 575€ 5 823€ 2 138€ 3 571€ 5 771€ 4 432€ 1 874€ 1 815€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
121 490€ 193 881€ 237 323€ 189 403€ 79 433€ 70 740€ 37 542€ 64 154€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 790€ 1 057€ 1 273€ 1 382€ 887€ 654€ 868€ 410€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 790€ 1 057€ 1 273€ 1 382€ 887€ 654€ 868€ 410€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
952 821€ 1 038 152€ 1 183 049€ 1 194 498€ 1 183 931€ 1 281 020€ 1 356 672€ 1 465 099€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-2 100 809€ -2 069 084€ -2 008 227€ -1 980 995€ -1 916 590€ -1 792 901€ -1 648 359€ -1 460 632€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
46 472€ 46 472€ 46 472€ 46 472€ 46 472€ 46 472€ 46 472€ 46 472€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-2 115 556€ -2 054 693€ -2 028 500€ -1 963 062€ -1 839 373€ -1 694 830€ -1 507 103€ -1 351 051€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-31 725€ -60 863€ -26 199€ -64 405€ -123 689€ -144 543€ -187 727€ -156 052€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
3 053 630€ 3 107 236€ 3 187 995€ 3 161 085€ 3 096 263€ 3 067 842€ 2 996 217€ 2 924 683€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
25 554€ 27 400€ 32 476€ 17 881€ 13 374€ 12 948€ 15 173€ 12 701€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
631€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
864€ 864€ 864€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
24 923€ 27 400€ 31 612€ 17 017€ 12 509€ 12 948€ 15 173€ 12 701€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 959 506€ 3 005 927€ 3 067 392€ 3 082 568€ 3 015 149€ 3 006 969€ 2 935 364€ 2 862 684€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 116€ 10 472€ 8 732€ 5 621€ 2 213€ 1 593€ 3 347€ 4 027€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
2 947 390€ 2 995 455€ 3 058 661€ 3 076 947€ 3 012 937€ 3 005 377€ 2 932 017€ 2 858 657€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
68 570€ 73 909€ 88 127€ 60 636€ 67 740€ 47 925€ 45 680€ 49 299€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 473€ 6 342€ 1 376€ 2 450€ 9 441€ 1 115€ 6 661€ 7 501€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
35 256€ 33 667€ 43 502€ 33 763€ 28 779€ 25 916€ 22 832€ 24 302€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
20 821€ 20 867€ 27 896€ 20 964€ 17 779€ 15 843€ 13 868€ 14 564€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
3 228€ 4 018€ 6 265€ 3 458€ 3 241€ 2 420€ 1 738€ 1 878€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
5 791€ 1 314€ 8 403€ 2 631€ 491€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
7 700€ 9 088€ 98€ 90€ 1 053€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 281€ 14 408€ 4 258€ 6 080€ 8 813€ 1 047€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
3 281€ 14 408€ 4 258€ 6 080€ 8 813€ 1 047€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
952 821€ 1 038 152€ 1 183 049€ 1 194 498€ 1 183 931€ 1 281 020€ 1 356 672€ 1 465 099€