Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORLIFE n.o. v likvidácii [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 078 878€ 2 716 557€ 3 027 538€ 3 018 238€ 2 404 457€ 2 897 111€ 3 398 354€ 3 336 598€ 2 785 347€
02
502
Spotreba energie
187 448€ 655 816€ 785 393€ 810 775€ 848 972€ 934 034€ 917 396€ 1 066 635€ 1 163 702€
03
504
Predaný tovar
664 669€ 1 526 939€ 1 602 256€ 1 414 625€ 1 306 149€ 957 950€ 11 229€
04
511
Opravy a udržiavanie
58 684€ 263 391€ 291 584€ 406 527€ 291 254€ 336 213€ 274 058€ 213 212€ 222 511€
05
512
Cestovné
589€ 2 733€ 2 350€ 2 864€ 2 605€ 4 167€ 2 156€ 4 671€ 2 666€
06
513
Náklady na reprezentáciu
953€ 7 448€ 2 739€ 5 216€ 3 321€ 6 370€ 3 547€ 4 042€ 3 785€
07
518
Ostatné služby
437 196€ 1 201 152€ 1 368 111€ 1 318 732€ 1 316 503€ 1 270 807€ 1 249 161€ 1 217 087€ 1 097 373€
08
521
Mzdové náklady
2 685 264€ 7 640 629€ 7 127 467€ 6 359 953€ 5 915 470€ 6 159 521€ 5 613 654€ 5 049 792€ 5 142 444€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
915 943€ 2 682 932€ 2 461 258€ 2 207 151€ 2 075 282€ 2 154 430€ 1 914 602€ 1 729 643€ 1 635 329€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
16 499€ 50 944€ 47 021€ 39 730€ 36 562€ 34 981€ 31 170€ 26 169€ 29 719€
11
527
Zákonné sociálne náklady
42 431€ 385 366€ 210 155€ 237 025€ 186 944€ 199 346€ 203 060€ 148 189€ 183 030€
12
528
Ostatné sociálne náklady
26 762€
13
531
Daň z motorových vozidiel
302€ 697€ 603€ 1 690€ 2 483€ 1 363€ 1 234€ 1 246€ 990€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
504€ 909€ 1 617€ 7 244€ 8 638€ 1 574€ 2 192€ 1 519€ 698€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 2 038€ 0€ 1 496€ 120€ 10 811€ 6 490€ 841€ 25 947€
17
542
Ostatné pokuty a penále
7€ 124€ 6 532€ 7 919€ 2 725€ 1 709€ 5 000€ 9 754€ 1 099€
18
543
Odpísanie pohľadávky
561 425€ 0€ 5 886€ 463€ 22 756€ 7 556€ 438€
19
544
Úroky
16 314€ 15 880€ 10 811€ 12 637€ 15 196€ 13 963€ 25 362€ 30 586€ 37 930€
20
545
Kurzové straty
1 116€ 492€ 396€ 373€ 338€ 285€ 35€ 46€ 36€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
12 154€ 1 677€ 450€ 39€ 2 223€ 381€ 0€ 12 392€ 83€
24
549
Iné ostatné náklady
34 126€ 21 565€ 53 637€ 54 180€ 48 781€ 58 417€ 46 443€ 36 180€ 36 350€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
364 078€ 249 347€ 225 461€ 241 304€ 257 666€ 243 806€ 223 007€ 202 370€ 184 076€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 426 889€ 177 192€ 0€ 29 887€ 753€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
153 824€ 15 108€ 16 876€ 18 570€ 11 969€ 10 597€ 17 173€ 25 565€ 19 134€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
10 677€ 17 046€ 5 564€ 1 951€ 6 459€ 7 650€ 9 978€ 11 789€ 8 636€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
689€ 724€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 670 661€ 17 636 705€ 17 253 707€ 16 168 700€ 14 796 760€ 15 313 038€ 13 955 301€ 13 128 326€ 12 608 838€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
5 309 142€ 15 179 561€ 15 261 275€ 14 241 610€ 12 918 217€ 13 853 612€ 13 547 270€ 12 828 593€ 12 422 671€
41
604
Tržby za predaný tovar
661 263€ 1 791 525€ 1 870 747€ 1 656 776€ 1 503 058€ 1 116 227€ 13 466€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
103 736€ 277 353€ 266 011€ 292 217€ 255 203€ 243 461€ 249 492€ 188 831€ 201 762€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
587€ 1 553€ 1 601€ 1 691€ 1 449€ 1 501€ 1 331€ 1 329€ 914€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 172€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 354€ 14 711€ 942€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
533 461€
53
644
Úroky
691€ 0€ 4€ 9€ 21€ 14€ 9€ 92€ 178€
54
645
Kurzové zisky
9€ 0€ 0€ 10€ 16€ 7€ 0€ 1€ 15€
55
646
Prijaté dary
32 896€ 6 280€ 14 155€ 9 957€ 15 681€ 17 761€ 27 447€ 8 614€ 9 963€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
27 963€ 54€ 5 083€ 0€ 25 763€ 7 373€ 1 279€ 11 129€ 7 157€
58
649
Iné ostatné výnosy
295 830€ 112 803€ 114 051€ 89 878€ 48 700€ 59 832€ 85 405€ 141 730€ 93 996€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
763 319€ 157 413€ 0€ 29 000€ 0€ 2 048€ 822€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
89 064€ 15 108€ 16 846€ 18 570€ 11 969€ 10 597€ 17 173€ 25 961€ 33 643€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
883 295€ 250 000€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 112 442€ 139 209€ 142 848€ 161 729€ 308 451€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
9 931€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
5 374€ 2 675€ 6 110€ 6 621€ 1 890€ 7 150€ 711€ 4 600€ 1 850€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 103€ 1 564€ 1 597€ 5 469€ 917€ 1 055€ 1 919€ 2 663€ 177€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 015€ 14 438€ 13 936€ 17 756€ 21 283€ 699€ 3 951€ 598€ 598€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
0€ 1 230€ 0€ 278€ 556€ 556€ 556€ 556€ 619€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
8 708 749€ 17 811 557€ 17 571 415€ 16 340 840€ 14 946 165€ 15 459 053€ 14 096 432€ 13 391 137€ 13 093 689€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
38 088€ 174 852€ 317 708€ 172 141€ 149 404€ 146 016€ 141 132€ 262 811€ 484 851€
76
591
Daň z príjmov
0€ 14 562€ 27 681€ 26 192€ 25 283€ 18 666€ 3 040€ 6 367€ 24 944€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
38 088€ 160 290€ 290 027€ 145 948€ 124 121€ 127 350€ 138 091€ 256 444€ 459 907€