Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 996 443€ 5 147 029€ 66 560€ 77 047€ 23 754€ 31 859€ 36 468€ 51 811€ 33 317€ 31 264€ 28 470€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 9€ 129€ 265€ 409€ 0€ 936€ 34€ 481€ 1 055€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 9€ 129€ 265€ 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 936€ 34€ 481€ 1 055€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 996 443€ 5 147 029€ 66 552€ 76 919€ 23 489€ 31 450€ 36 468€ 50 875€ 33 283€ 30 783€ 27 415€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 902 706€ 5 028 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
77 266€ 83 120€ 36 445€ 32 176€ 16 269€ 20 587€ 31 053€ 48 611€ 30 303€ 26 578€ 18 685€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
16 471€ 34 951€ 28 535€ 41 039€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 377€ 2 278€ 5 501€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 1 572€ 3 703€ 7 219€ 10 863€ 5 415€ 2 264€ 2 603€ 1 927€ 3 229€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
339 924€ 381 207€ 133 948€ 23 213€ 60 902€ 23 993€ 26 242€ 38 464€ 27 692€ 25 799€ 46 516€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 4 594€ 0€ 5 266€ 4 755€ 895€ 142€ 1 391€ 824€ 458€ 757€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 4 594€ 0€ 5 266€ 4 755€ 895€ 142€ 1 391€ 824€ 458€ 757€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
57€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
57€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
339 867€ 376 613€ 133 905€ 17 946€ 56 147€ 23 098€ 26 100€ 37 073€ 26 868€ 25 341€ 45 758€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
339 867€ 376 613€ 133 905€ 17 946€ 56 147€ 23 098€ 26 100€ 37 073€ 26 868€ 25 341€ 45 758€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 103€ 287€ 0€ 0€ 0€ 147€ 145€ 321€ 5 024€ 1 220€ 2 820€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 287€ 0€ 0€ 0€ 147€ 145€ 321€ 5 024€ 1 220€ 2 820€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
5 343 470€ 5 528 523€ 200 509€ 100 260€ 84 656€ 55 999€ 62 854€ 90 595€ 66 033€ 58 283€ 77 805€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
60 207€ 143 193€ 30 639€ 30 639€ 8 770€ 15 135€ 16 133€ 47 336€ 23 734€ 45 659€ 59 291€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€ 495 553€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-352 360€ -464 913€ -464 913€ -486 783€ -480 417€ -479 420€ -448 217€ -471 818€ -449 894€ -436 262€ -494 411€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-82 986€ 112 553€ 0€ 21 869€ -6 365€ -998€ -31 203€ 23 602€ -21 924€ -13 632€ 58 150€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
380 557€ 356 372€ 169 869€ 69 621€ 75 886€ 40 864€ 46 722€ 43 259€ 41 912€ 10 492€ 5 218€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 0€ 52 650€ 63 482€ 41 114€ 38 898€ 39 793€ 41 345€ 39 974€ 8 065€ 2 837€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 0€ 52 650€ 63 482€ 41 114€ 38 898€ 39 793€ 41 345€ 39 974€ 8 065€ 2 837€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 278€ 3 076€ 2 076€ 2 425€ 3 709€ 1 964€ 1 785€ 1 911€ 1 925€ 2 354€ 2 370€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 278€ 3 076€ 2 076€ 2 425€ 3 709€ 1 964€ 1 785€ 1 911€ 1 925€ 2 354€ 2 370€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
379 279€ 353 296€ 115 143€ 3 714€ 31 062€ 1€ 5 143€ 2€ 13€ 73€ 11€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
26 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
352 952€ 353 296€ 115 143€ 3 714€ 31 062€ 1€ 5 143€ 2€ 13€ 73€ 11€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
4 902 706€ 5 028 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 2 133€ 13 296€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 2 133€ 13 296€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
4 902 706€ 5 028 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
5 343 470€ 5 528 523€ 200 509€ 100 260€ 84 656€ 55 999€ 62 854€ 90 595€ 66 033€ 58 283€ 77 805€