Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
294 869 423€ 296 029 903€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
32 161€ 1 861€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 861€ 1 861€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
30 300€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
293 833 262€ 295 024 041€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
248 132 838€ 250 887 844€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
21 001€ 21 001€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
40 727 660€ 40 791 593€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
201 062€ 258 420€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
4 963€ 19 629€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
4 745 738€ 3 045 554€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 004 000€ 1 004 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
4 000€ 4 000€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
1 000 000€ 1 000 000€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
15 198 356€ 7 523 091€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
6 837€ 6 552€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
6 837€ 6 552€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
11 945 337€ 5 876 172€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
6 443 918€ 1 305 495€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
5 406 034€ 4 509 335€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
2 471€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
39 298€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
95 385€ 19 573€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 246 181€ 1 640 366€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
10 649€ 10 326€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 196 009€ 1 590 518€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
39 523€ 39 523€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
291 261€ 286 518€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
287 767€ 281 823€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
3 494€ 4 695€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
310 359 039€ 303 839 511€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
300 300 444€ 296 215 591€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
305 013 257€ 305 013 257€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
305 013 257€ 305 013 257€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
356 417€ 316 142€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
356 417€ 316 142€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-9 115 123€ -7 536 737€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
4 045 893€ -1 577 070€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
7 736 064€ 5 819 454€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
3 050 195€ 3 046 670€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
16 227€ 12 703€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
750€ 750€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 033 217€ 3 033 217€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 324 763€ 1 112 597€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
465 443€ 648 059€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
244 990€ 214 350€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
143 214€ 142 942€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 376 924€ 51 848€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
40 573€ 116€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
53 619€ 55 283€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
2 361 106€ 1 660 186€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
2 361 106€ 1 660 186€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
2 322 531€ 1 804 466€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
39€ 24 926€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
2 322 492€ 1 779 539€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
310 359 039€ 303 839 511€