Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
84 455€ 293 522€
02
502
Spotreba energie
147 668€ 145 036€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
298 495€ 1 349 126€
05
512
Cestovné
2 598€ 950€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 046€ 8 986€
07
518
Ostatné služby
655 757€ 1 545 771€
08
521
Mzdové náklady
3 566 915€ 3 537 691€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 225 123€ 1 212 573€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
240 691€ 226 803€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
238 909€ 224 823€
15
538
Ostatné dane a poplatky
6 969€ 11 664€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1€ 32€
17
542
Ostatné pokuty a penále
140€ 5€
18
543
Odpísanie pohľadávky
232€
19
544
Úroky
34 286€ 6 984€
20
545
Kurzové straty
23€ 0€
21
546
Dary
449 263€ 219 698€
22
547
Osobitné náklady
611 145€ 528 729€
23
548
Manká a škody
1 591€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
11 225€ 20 172€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
285 957€ 260 655€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 755 006€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
12 874€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
10 631 138€ 9 593 453€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
27 184€ 28 279€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
1€ 1 612€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
111 075€ 170 361€
56
647
Osobitné výnosy
611 145€ 577 834€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
5 361€ 4 741€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 049 108€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
961 505€ 1 119 766€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
5 351 968€ 6 270 720€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
16 117 348€ 8 173 313€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 486 210€ -1 420 140€
76
591
Daň z príjmov
1 440 317€ 156 930€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
4 045 893€ -1 577 070€