Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 068 691 € 1 935 501 € 1 875 000 € 1 725 405 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
193 691 € 60 501 € 0 € 488 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
102 664 € 23 336 € 0 € 488 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
91 027 € 37 165 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 875 000 € 1 875 000 € 1 875 000 € 1 724 917 €
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ))
1 875 000 € 1 875 000 € 1 875 000 € 1 724 917 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 797 376 € 3 135 867 € 367 419 € 288 708 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
323 € 43 € 40 € 84 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
323 € 43 € 40 € 84 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 631 € 3 375 € 9 252 € 2 260 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
801 € 74 € 30 € 30 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
1 830 € 3 301 € 9 222 € 2 230 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 794 423 € 3 132 448 € 358 127 € 286 363 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
384 € 1 687 € 1 007 € 828 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 794 039 € 3 130 761 € 357 120 € 285 535 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 866 € 1 099 € 370 € 94 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 866 € 1 099 € 370 € 94 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 867 933 € 5 072 466 € 2 242 789 € 2 014 207 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
4 816 356 € 4 976 333 € 2 222 161 € 1 993 965 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
0 € -150 083 €
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
0 € -150 083 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
4 976 333 € 2 222 161 € 2 144 048 € 2 212 305 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-159 978 € 2 754 172 € 78 113 € -68 256 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
50 757 € 95 958 € 20 628 € 20 241 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
6 518 € 4 200 € 2 631 € 2 149 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
6 518 € 4 200 € 2 631 € 2 149 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0 € 197 € 0 € 17 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0 € 197 € 0 € 17 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
44 238 € 91 561 € 17 996 € 18 076 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
25 064 € 77 045 € 13 392 € 12 794 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
10 075 € 7 786 € 2 811 € 2 875 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
6 718 € 5 159 € 1 466 € 1 904 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
2 382 € 1 570 € 327 € 503 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
821 € 175 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
821 € 175 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 867 933 € 5 072 466 € 2 242 789 € 2 014 207 €