Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
37 563€ 38 180€ 41 340€ 44 842€ 52 647€ 65 261€ 62 281€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
37 563€ 38 180€ 41 340€ 44 842€ 52 647€ 65 261€ 62 281€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
36 961€ 37 050€ 38 454€ 39 858€ 41 262€ 42 666€ 44 070€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
602€ 1 130€ 1 658€ 0€ 978€ 3 308€ 6 296€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 1 228€ 4 984€ 10 407€ 19 287€ 11 915€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
395 421€ 1 151 550€ 1 220 369€ 983 253€ 1 189 975€ 780 515€ 1 574 910€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
18 840€ 42 811€ 21 582€ 13 900€ 16 700€ 173 571€ 8 977€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 480€ 182€ 0€ 5 000€ 127€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
18 824€ 25 200€ 21 400€ 13 900€ 16 700€ 168 571€ 8 850€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 115€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
15€ 15€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 17 000€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
376 581€ 1 108 739€ 1 198 787€ 969 353€ 1 173 275€ 606 944€ 1 565 933€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
900€ 2 051€ 2 684€ 2 383€ 2 234€ 2 384€ 4 529€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
375 681€ 1 106 688€ 1 196 103€ 966 971€ 1 171 041€ 604 560€ 1 561 404€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 167 353€ 1 558€ 1 554€ 655€ 638€ 1 069€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 167 353€ 1 558€ 1 554€ 655€ 638€ 1 069€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
432 984€ 1 357 083€ 1 263 268€ 1 029 649€ 1 243 276€ 846 414€ 1 638 260€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
426 917€ 1 278 902€ 1 247 117€ 988 672€ 1 199 403€ 825 426€ 1 621 044€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
1 278 902€ 1 278 902€ 1 247 117€ 988 672€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
1 278 902€ 1 278 902€ 1 247 117€ 988 672€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 825 426€ 1 621 043€ 1 667 620€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-851 985€ 0€ 373 977€ -795 617€ -46 576€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
6 067€ 78 181€ 16 151€ 40 977€ 43 873€ 11 100€ 10 419€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
4 624€ 11 797€ 10 565€ 13 774€ 13 100€ 9 877€ 10 174€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
4 624€ 11 797€ 10 565€ 13 774€ 13 100€ 9 877€ 10 174€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
78€ 2€ 123€ 139€ 229€ 257€ 245€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
78€ 2€ 123€ 139€ 229€ 257€ 245€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 365€ 66 383€ 5 463€ 27 064€ 30 544€ 966€ 0€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 365€ 66 383€ 5 463€ 27 064€ 30 544€ 174€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 792€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
0€ 9 888€ 6 797€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
9 888€ 6 797€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
432 984€ 1 357 083€ 1 263 268€ 1 029 649€ 1 243 276€ 846 414€ 1 638 260€