Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 487€ 12 872€ 11 905€ 45 233€ 10 404€ 21 203€ 6 159€
02
502
Spotreba energie
11 126€ 16 301€ 16 561€ 16 749€ 18 917€ 19 877€ 18 291€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
392€ 2 629€ 2 345€ 1 526€ 2 256€ 2 141€ 1 175€
05
512
Cestovné
295€ 3 107€ 7 361€ 11 421€ 8 029€ 12 813€ 7 506€
06
513
Náklady na reprezentáciu
76 252€ 56 728€ 29 715€ 27 462€ 62 665€ 36 571€ 56 555€
07
518
Ostatné služby
1 464 164€ 678 801€ 218 113€ 637 729€ 1 796 302€ 1 440 868€ 472 097€
08
521
Mzdové náklady
44 929€ 110 782€ 105 416€ 110 488€ 119 856€ 132 598€ 128 101€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
15 690€ 37 025€ 34 505€ 36 097€ 39 019€ 44 573€ 43 938€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 974€ 5 697€ 4 627€ 5 468€ 5 404€ 5 704€ 5 355€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 50€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 180€ 0€ 277€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
290€ 377€ 231€ 231€ 428€ 332€ 461€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
250€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 270€ 0€ 60€ 99€ 60€
18
543
Odpísanie pohľadávky
3 600€ 4 200€ 0€ 6 305€ 0€ 1 448€
19
544
Úroky
0€ 12 876€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
0€ 584€ 471€ 113€ 450€ 60€ 24€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
0€ 166€
24
549
Iné ostatné náklady
1 168€ 1 301€ 1 011€ 322€ 417€ 1 022€ 1 014€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 956€ 3 160€ 5 600€ 7 805€ 12 614€ 12 020€ 12 484€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
0€ 31 785€ 258 444€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
900€ 4 220€ 3 552€ 2 960€ 7 874€ 2 874€ 4 059€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 627 473€ 969 891€ 699 857€ 903 603€ 2 104 222€ 1 732 755€ 759 004€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 7€ 41€ 130€ 155€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 600€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 210 731€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
470 423€ 273 524€ 100€ 100€ 303 940€ 239 672€ 20 000€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 30 600€ 33 990€ 27 000€ 29 700€ 42 000€ 39 750€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
305 065€ 665 767€ 665 767€ 665 767€ 2 144 525€ 652 553€ 652 553€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
775 488€ 969 891€ 699 857€ 903 604€ 2 478 206€ 937 955€ 712 458€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-851 985€ 0€ 0€ 1€ 373 985€ -794 800€ -46 546€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 8€ 817€ 30€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-851 985€ 0€ 0€ 0€ 373 977€ -795 617€ -46 576€