Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
44 842 € 52 647 € 65 261 € 62 281 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
44 842 € 52 647 € 65 261 € 62 281 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
39 858 € 41 262 € 42 666 € 44 070 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
0 € 978 € 3 308 € 6 296 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
4 984 € 10 407 € 19 287 € 11 915 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
983 253 € 1 189 975 € 780 515 € 1 574 910 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
13 900 € 16 700 € 173 571 € 8 977 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
0 € 5 000 € 127 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
13 900 € 16 700 € 168 571 € 8 850 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
969 353 € 1 173 275 € 606 944 € 1 565 933 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 383 € 2 234 € 2 384 € 4 529 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
966 971 € 1 171 041 € 604 560 € 1 561 404 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 554 € 655 € 638 € 1 069 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 554 € 655 € 638 € 1 069 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 029 649 € 1 243 276 € 846 414 € 1 638 260 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
988 672 € 1 199 403 € 825 426 € 1 621 044 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
988 672 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
988 672 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
0 € 825 426 € 1 621 043 € 1 667 620 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
0 € 373 977 € -795 617 € -46 576 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
40 977 € 43 873 € 11 100 € 10 419 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
13 774 € 13 100 € 9 877 € 10 174 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
13 774 € 13 100 € 9 877 € 10 174 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
139 € 229 € 257 € 245 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
139 € 229 € 257 € 245 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
27 064 € 30 544 € 966 € 0 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
27 064 € 30 544 € 174 € 0 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
0 € 792 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0 € 9 888 € 6 797 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
9 888 € 6 797 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 029 649 € 1 243 276 € 846 414 € 1 638 260 €