Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
41 340€ 44 842€ 52 647€ 65 261€ 62 281€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
41 340€ 44 842€ 52 647€ 65 261€ 62 281€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
38 454€ 39 858€ 41 262€ 42 666€ 44 070€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 658€ 0€ 978€ 3 308€ 6 296€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
1 228€ 4 984€ 10 407€ 19 287€ 11 915€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 220 369€ 983 253€ 1 189 975€ 780 515€ 1 574 910€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
21 582€ 13 900€ 16 700€ 173 571€ 8 977€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
182€ 0€ 5 000€ 127€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
21 400€ 13 900€ 16 700€ 168 571€ 8 850€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 198 787€ 969 353€ 1 173 275€ 606 944€ 1 565 933€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 684€ 2 383€ 2 234€ 2 384€ 4 529€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 196 103€ 966 971€ 1 171 041€ 604 560€ 1 561 404€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 558€ 1 554€ 655€ 638€ 1 069€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 558€ 1 554€ 655€ 638€ 1 069€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 263 268€ 1 029 649€ 1 243 276€ 846 414€ 1 638 260€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 247 117€ 988 672€ 1 199 403€ 825 426€ 1 621 044€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 247 117€ 988 672€
071
 
Ostatné fondy
(427))
1 247 117€ 988 672€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
0€ 825 426€ 1 621 043€ 1 667 620€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
0€ 373 977€ -795 617€ -46 576€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
16 151€ 40 977€ 43 873€ 11 100€ 10 419€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
10 565€ 13 774€ 13 100€ 9 877€ 10 174€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
10 565€ 13 774€ 13 100€ 9 877€ 10 174€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
123€ 139€ 229€ 257€ 245€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
123€ 139€ 229€ 257€ 245€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 463€ 27 064€ 30 544€ 966€ 0€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
5 463€ 27 064€ 30 544€ 174€ 0€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
0€ 792€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0€ 9 888€ 6 797€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
9 888€ 6 797€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 263 268€ 1 029 649€ 1 243 276€ 846 414€ 1 638 260€