Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národ a Spravodlivosť - naša strana

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 1 869€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 1 869€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
0€ 1 869€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
300€ 85€ 209€ 518€ 21 862€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 20 513€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
0€ 20 513€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
300€ 85€ 209€ 518€ 1 350€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
72€ 74€ 74€ 74€ 74€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
228€ 11€ 135€ 444€ 1 276€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
37€ 6€ 45€ 45€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
37€ 6€ 45€ 45€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
337€ 91€ 254€ 563€ 23 731€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-45 118€ -42 935€ -40 895€ -38 171€ -23 192€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-42 935€ -40 895€ -38 171€ -37 556€ -30 787€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-2 182€ -2 040€ -2 725€ -615€ 7 595€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
45 455€ 43 026€ 41 150€ 38 734€ 46 923€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
860€ 860€ 860€ 700€ 1 000€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
860€ 860€ 860€ 700€ 1 000€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
517€ 7€ 49€ 1 114€ 9 003€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
517€ 7€ 49€ 8€ 9 003€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 1 106€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
44 078€ 42 159€ 40 241€ 36 920€ 36 920€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
44 078€ 42 159€ 40 241€ 36 920€ 36 920€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
337€ 91€ 254€ 563€ 23 732€