Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia ESET

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ESET, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Podpora projektu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a to na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou dobrovoľníckych environmentálnych aktivít, ktoré bude počas roka 2018-2019 dobrovoľnícke centrum realizovať, nákup vriec a rukavíc pre dobrovoľníkov, odvoz odpadu a občerstvenie pre dobrovoľníkov.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Generálne partnerstvo s Univerzitným technologickým inkubátorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - úhrada prevádzkových nákladov, nákladov na správu a údržbu budovy, energie a mzdové náklady pracovníkov.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Podpora Centra pre podporu neformálneho vzdelávania a ich projektu "Kritické myslenie do praxe" - kancelársky a školiteľský materiál, nájom priestorov súvisiacich s realizáciou projektu, cestovné náklady, stravovacie a ubytovacie náklady spojené s aktivitami projektu, grafické a lektorské služby.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podpora Centra pre výskum etnicity a kultúry a ich programu "Aj ty máš šancu!" - náklady spojené so zabezpečením lektorov prípravných kurzov na prijímačky na Ekonomickú univerzitu a doučovanie vo vyšších ročníkov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Podpora mentorského programu "Lead Up" organizácie Budúca Generácia Európy o.z. - náklady na technické zabezpečenie realizácie Tréningového víkendu, stretnutie mentorov, propagačné materiály a promo kampaň programu.
e) podpora vzdelávania 5 800 € Podpora projektu "Tech Inno Day 2019" Univerzitného technologického inkubátora STU- InQb - prenájom priestorov s technickým vybavením, odmena pre moderátora, spoluorganizátorov, hostesky, video a foto záznam z podujatia, workshop pre prezenčné zručnosti vystavujúcich, merchandising, občerstvenie, vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie z podujatia.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Projekt "Demobit Resonation 2019" .- odmeny pre výhercov súťaží a pokrytie prevádzkových nákladov podujatia.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Projekt "Študentská podnikateľská cena 2018" - úhrada letenky a pobyt slovenského víťaza na celosvetovom finále súťaže v Macao.
e) podpora vzdelávania 1 660 € Podpora projektu občianskeho združenia In Vivo "To naj z vedy (Náučné prednášky pre deti v regiónoch)" - preplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s usporiadaním prednášok (cestovné, ubytovanie, strava a honorár pre lektora).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Podpora chodu Slovensko.Digital - platy pre pracovníkov a externých spolupracovníkov združenia v projekte Red Flags, rozvoj softvéru pre projekt Red Flags, náklady spojené s prípravou a realizáciou mediálnych a komunikačných kampaní, náklady spojené s rozširovaním projektu ekosystém.slovensko.digital, náklady spojené s podporou IT komunity pri vytvávarí vlastných riešení v rámci ekosystému, komunitné stretnutia a náklady na koorgináciu komunitných projektov, prevádzkové náklady zdurženie (nájomné, administratívne výdavky).
e) podpora vzdelávania 764 € Podpora aktivity Slovenskej matematickej spoločnosti pri JSMF - organizácia školenií matematiky MaMat pre učiteľov 1.stupňa ZŠ o učení matematiky podľa Hejného metódy.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Podpora aktivít organizácie TROJSTEN - náklady spojené s organizáciou vzdelávacích aktivít, prevádzkových a rozvojových nákladov organizácie a nákup materiálu spojeného s prípravou vzdelávacích aktivít (10x korešpondenčných sústredení - spolu pre cca 200-300 účastníkov), súťaží Náboj (900 účastníkov), Letných škôl (200 účastníkov) a ďalších vzdelávacích aktivít.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Náklady spojené s celkovým chodom portálu dobrakrajina.sk v roku 2019, ktorý spravuje Nadácia Pontis - úhrada miezd súvisiacich s napĺňaním portálu, administráciou zmlúv, administráciou verejnej zbierky, kontrolou platieb a školeniami pre neziskovky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Podpora projektu Aliancie Fair-play "Polícia ako dôveryhodná súčasť právneho štátu" - náklady na odmeny pre spolupracovníkov zabezpečujúcich analýzy verejne dostupných dát z pohľadu hľadania indícií ekonomickej či inej trestnej činnosti (resp. porušenia zákonov) a následné podania na kontrolné inštutúcie resp. políciu prokuratúru.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Projekt občianskeho združenia Bublina "Splnené prianie", Silvestrovský výlet - náklady na ubytovanie a stravu v Klačne pre deti z detských domovov.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Súťaž KS SEZAM a SEZAMKO, ktorého organizátorom je Jednota slovenských matematikov a fyzikou - uhradenie pobytových nákladov účastníkov a dobrovoľných organizátorov, materiálne zabezpečenie, školenie vedúcich.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt "Modelová konferencia 2019" Ekonomickej univerzity v Bratislave - propagačné materiály konferencie (roll-upy, letáky a brožúry, plagáty, foldre a perá) a realizačné náklady (občerstvenie a coffee break).
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podpora občianskeho združenia Francesco - mzdové náklady na zamestnancov Komunitného centra Bunky, ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Podpora projektu ACNEE - Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales - odmeny pre prednášajúcich a školiteľov, organizátorom je gymnázium bilingválne Žilina.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Dobrovoľnícke aktivity v DSS Integra 2019, organizované občianskym združením INEX Slovakia - mzdové náklady, materiál na aktivity (papiere, fixky, lopty, farby, balóny, tričká, textilné farby, drobné odmeny do súťaží), náklady na Medzinárodný dobrovoľnícky tábor (strava, cestovné, program pre dobrovoľníkov na tábore), prenájom autobusu na výlet, občerstvenie na výlete, darčeky pre klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Projekt neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život úhrada nákladov na výstavbu základov pre rad domov pre rodiny v hmotnej núdzi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Podpora Združenia STORM na nákup inzulínových injekčných striekačok pre klientov združenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Podpora občianskeho združenia Odyseus na nákup zdravotníckeho materiálu pre znevýhodnené skupiny s cieľom ochrany verejného zdravia, odmeny pre komunitné hliadky a ľudí zapojených do upratovania s komunitnými hliadkami, prenájom priestorov a energie Centra K2, komunikačné náklady a náklady na zabezpečenie odborného personálu v Centre K2.
e) podpora vzdelávania 1 360 € Podpora projektu ZŠ jozefa Cígera Hronského Krupina "Robotického krúžku v Krupine" - nákup stavebníc LEGO Mindstorms a príslušenstva.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Festival Atmosféra - technické zabezpečenie diskusnej zóny, vybudovanie pódia, zabezpečenie elektriny, odhlučnenia, projekcie a ozvučenia.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Mzdové náklady na opravu drevených častí detského ihriska v obci Blatné, ochranný náter na drevo a čiastočné pokrytie nákladov na dopadovú plochu na detskom ihrisku (gumová rohož, štrk, zhutnenie).
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského "Komunitná záhrada s dobrou mysľou na Prírodovedeckej fakulte UK" - nákup ovocných stromov, oporných štruktúr, vytvorenie odkvapov pre altánok, nákup nádob na dažďovú vodu, na materiál na vytvorenie vyvýšených záhonov, na nákup úrodnej pôdy pre záhony a stromy.
e) podpora vzdelávania 800 € Podujatie "Jarný šachový festival" v CENADA zastrešené Bratislavskou šachovou akadémiou - prenájom priestorov, kancelárske potreby, rozhodcov podujatia, cenový fond (medaile, poháre, upomienkové predmety, šachové knižky, hračky), občerstvenie pre deti, telekomunikačné služby a organizačné náklady (doprava a prevoz materiálu, vybavenia).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 940 € Projekt neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život "Tuláci tulákom" - nákup materiálu na opravu psích kotercov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Projekt Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova "Hrajme sa bezpečne" - rekonštrukcia školského dvora a zabezpečenie účelného, estetického a bezpečného exteriérového nábytku (preliezok pre deti MŠ)
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Projekt "Novinárska cena 2018" zastrešený Nadáciou otvorenej spoločnosti - príprava a realizácia 14.ročníka, finančné ocenenie víťazov a koordinátora projektu
e) podpora vzdelávania 3 291 € Znásobenie finančných darov v pomere 1:1 darované zamestnancami Esetu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podpora projektu občianskeho združenia Budúca Generácia Európy "Minierazmus" - organizačno-technické zabezpečenie projektu, úhrada nákladov pre zhotovenie menoviek a welcome predmetov pre účastníkov, roll-upy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Príspevok na umeleckú tvorbu divadelného združenia GUnaGU v divadelnej sezóne 2019, počas ktorej plánuje uviesť tri premiéry - TAXI BRATISLAVA (tekutá realita), POSLEDNÍ HRDINOVIA (Batman, Barbarela, Bond) a DEŇ, KEĎ SME BOLI MAJSTRI SVETA.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Spoločne proti IT kriminalite" občianskeho združenia Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu - spravovanie werbového portálu preventista.sk, organizácia diskusií, prezentácií a iných aktivít pre deti a mládež na školách, ktoré zvýšia ich digitálnu gramotnosť a prispejú k prevencii primárne kybernetickej kriminality a iných sociálno-patologických javov a naučia ich základné pravidlá pri komunikácií a pri manipulácii s dátami, náklady na organizáciu seminárov, konferencií a workshopov pre odbornú verejnosť, najmä učiteľov, prestaviteľov verejného sektora, študentov VŠ, vydávanie vlastných odborno-náučných publikácií, náklady súvisiace so spoluprácou so samosprávami pri koordinácii preventívnych aktivít, náklady na monitoring, prieskumy a ankety z oblasti informačnej bezpečnosti a prevencie kybernetickej kriminality a náklady súviciace s poskytovaním bezplatného poradenstva a konzultácií v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Projekt VIA IURIS "Odvaha, ktorá mení Slovensko k lepšiemu" - pokrytie služieb právnych expertov (právna pomoc, analytická a legislatívna práca), pokrytie služieb experta na obranu občianskej spoločnosti a zabezpečenie administrácie projektu (reportovanie, komunikácia s donorom, projektovým tímom a pod.)
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Podpora portálu Demagog.sk zastrešeného Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť - čiastočné pokrytie personálnych nákladov na projektového manažéra a senior analytika.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Moderné centrum IT vzdelávania s HackerSpace Banská Štiavnica" - nákup CrowPi-Co,pact Raspeberry Pi Eudcational Kit
e) podpora vzdelávania 5 000 € Festival vedy s techniky AMAVET - ubytovanie a strava pre súťažiacich, organizačné náklady spojené s festivalom a ceny pre víťazov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2019 - technické zabezpečenie podujatia, prenájom, montáž a demontáž výstavníckych stánkov vo všetkých festivalových mestách, LCD monitory, elektrika, nábytok, prenájom a technické zabezpečenie prednáškových priestorov, pódium, ozvučenie, svetelná technika a produkcia pre jednotlivé podujatia.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt "Letna škola mladých vedcov" zastrešený občianskym združením All4Science - propagácia, špeciálne vzdelávanie soft skills, odplata animátorov a spolufinancovanie nákladov spojených s ubytovaním, stravovaním účastníkov a prípadným materiálovým zabezpečením.
e) podpora vzdelávania 2 000 € FLL Global Innovation Award v San Jose, Silicon Valley, California v termíne 30.06. - 02.07.2019 - náklady na cestovné výdavky a ubytovanie pre aktívnych študentov - Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány.
h) veda a výskum 2 500 € Projekt "Vesmír je náš domov" Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied - čiastočné pokrytie nákladov na cestovné, ubytovanie a stravné pre 40 účastníkov, zaplatenie 6 prednášajúcich a organizácia exkurzií.
h) veda a výskum 5 000 € Projekt "Popularizácia slovenskej vedy prostredníctvom platformy "Žijem vedu" zastrešuje občianske združenie žijemvedu - tvorba virálnych videí o vede na Slovensku, náklady na marketingovú kampaň (platená reklama na sociálnych sieťach, profesionálna úprava webovej stránky), náklady na organizáciu výročnej konferencie Žijem vedu naživo (občerstvenie pre účastníkov, prenájom priestorov, technické zabezpečenie a videostream), propagácia v masmédiách (inzercia a reklama v rádiu, časopisoch, novinách, plagáty, propagačný materiál), cestovné (náklady a ubytovanie prednášajúceho).
h) veda a výskum 4 500 € Projekt "Genetika na kolesách 2.0" Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - doplnenie vybavenia mobilného laboratória, náklady na cestovné a ubytovanie, spotrebný laboratórny materiál (mikroskúmavky, špičky na automatické pipety, jednorazové ochranné rukavice a iný materiál potrebný na realizáciu praktického cvičenia), aktualizácia a spravovanie webovej stránky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podpora podujatia "Vedecký veľtrh 2019" neziskovej organizácie Veda nás baví - technické a organizačné náklady spojené s realizáciou podujatia.
h) veda a výskum 4 000 € Projekt "Vedatour 2019" občianskeho združenia Vedátor - vyplatenie odmien prednášateľom, uhradenie ich nákladov, vyhotovenie videozáznamu a fotografií.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Podpora občianskeho združenia FLL Slovensko - nákup stavebníc LEGO pre školy a vzdelávacie organizácie, fin.podpora pre organizátorov regionálnych súťaží v maximálnej výške 80,00 Eur/tím pri očakávanom počte 100 tímov, materiálne zabezpečeníe pre nových regionálnych organizátorov súťaží, finančná podpora celoštátneho finále súťaže urečená na pokrytie organizačných nákladov, finančná podpora tímov zapojených do súťaže formou preplatenia časti registračného poplatku, finančná podpora novovznikajúcich tímov formou príspevku na registráciu alebou kúpou LEGO stavebnice.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Podpora projektu Nadácie otvorenej spoločnosti "Novinárska cena 2019" - príprava a realizácia 16.ročníka, finančné ocenenie víťazov a koordinátora projektu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Príspevok na umeleckú tvorbu divadelného združenia GUnaGU v divadelnej sezóne 2020 - náklady spojené s prípravou, naštudovaním a produkciou troch nových divadelných hier - ONLINE (ako sa nezblázniť z vlastných detí, keď hrajú Fornite), V TOMTO MESTE ZDOCHOL PES (milenci a milenky), UTEČ! (excape room) v sezóne 2020.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Pokrytie ubytovacích nákladov pre dobrovoľníkov a nákup spotrebného materiálu potrebného na výučbové projekty "Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike", ktoré organizovalo občianske združenie Slovenská spoločnosť elektronikov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Podpora projektu občianskeho združenia Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity "Vodné rakety - prvý krok na ceste do vesmíru" - nákup 3D tlačiarne Original Prusa i3 MK3S kit, filamentu, 20x dosky plošných spojov, ktorá bude obsahovať mikroprocesor, senzory, baterku a úložisko dát (altimeter).
e) podpora vzdelávania 2 000 € Podpora občianskeho združenia Francesco, ktoré relaizuje aktivity v Komunitnom centre Bunky - mzdové náklady na zamestnancov Komunitného centra Bunky, ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Podpora aktivít občiankseho združenia Spolok medikov SZU - zakúpenie materiálno - technického vybavenia učebne Simulačného centra pre medikov, multifunkčných figurín, externých defibrilátorov, zakúpenie elektroniky k ich ovládaniu, PC.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Podpora projektu občianskeho združenia Klub Detskej nádeje "Kardiotábor v termíne 29.06.-07.07.2019" - pokrytie nákladov na ubytovanie a stravu pre účastníkov počas Kardio tábora.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podpora projektu "Deti ku včelám" občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska - nákup 20ks detských včelárskych overalov a rukavíc
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podpora projektu občianskeho združenia Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou "Komunikácia na tému idopatická pľúcna fibróza (IPF)" - zabezpečenie Pochodu za tých, čo nevládzu s dychom v areáli jazera Kuchajda v Bratislave. Prenájom promo stánu, stoly, stoličky, balóny, občerstvenie, propagačné materiály a fotograf.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Projekt Ligy pre boj so srdcovo-cievnymi chorobami "Revitalizácia nemocničného parku v Šahách" - ošetrenie stromov, orezy, dynamické väzby, nákup dreveného materiálu na aktivity v parku, štetce, rozpúštadlá na čistenie, Wifi prístupový bod do exteriéru.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Podpora projektu Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica - spracovanie dát z kampane "Do práce na bicykli" o pohybe cyklistov pre samosprávy, grafické spracovanie publikácie, propagácia publikácie v elektronickej ale aj printovej forme.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Projekt "Čarovné leto 2019" občianskeho združenia Bublina - zabezpečenie letného zážitkového tábora pre 100 detí z detských domovov, nákup materiálu (tvorivý a športový materiál, hračky, darčeky, odmeny, kancelárske potreby), nákup pitného režimu a sladkých odmien, zabezpečenie tvorivých workshopov a programovej časti počas tábora, tlač vizuálnych a propagačným materiálov a dipomov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt TEDxBratislavaWomen občianskeho združenia TEDxBratislava - organizačné náklady (prenájom priestorov, catering, technika)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Podpora združenia STORM - nákup inzulínových injekčných striekačiek pre klientov združenia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Projekt "Tu na hojdačke sa cítim dobre" neziskovej organizácii DSS STORM - zakúpenie závesnej hoojdačky - hniezdo na agátovom ráme, plochu pod hojdačku na tlmenie pádu, montáž hojdačky, stavebná príprava, náter a dovoz hojdačky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Náklady spojené s organizáciou konferencie EUROCOMB organizačne zastrešené Slovenskou matematickou spoločnosťou pri JSMF - reprezentačný kultúrny program v rozsahu hudobné vystúpenie klasická hudba, hudobné vystúpenie swing, scénické vystúpenie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Podujatie Mini Maker Faire Bratislava 15.11.2019 - prenájom Starej tržnice v Bratislave orgnaizované občianskym združením Inovácie a tradície.
h) veda a výskum 57 343 € Projekt Eset Science Award - prenajom priestorov na gala večer, komunikácia, manažment projektu, preklad odborných textov a pozvánky na galavečer, preprava porotcov a ďalšie organizačné zabezpečenie galavečera.
Spolu 312 758 €