Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
630 201€ 409 166€ 265 520€ 262 142€ 247 927€ 9 176€ 16 165€ 27 853€ 39 541€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
6 326€ 8 772€ 4 500€ 0€ 2 122€ 4 672€ 7 222€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
6 326€ 3 150€ 4 500€ 0€ 2 122€ 4 672€ 7 222€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 5 622€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
623 875€ 400 394€ 261 020€ 262 142€ 247 927€ 9 176€ 14 043€ 23 181€ 32 319€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
400 217€ 0€ 245 403€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
32 742€ 15 850€ 280€ 1 402€ 2 524€ 3 646€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
190 916€ 31 752€ 0€ 5 530€ 14 043€ 23 181€ 32 319€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 330 043€ 260 740€ 260 740€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 22 749€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
11 593 416€ 11 208 087€ 9 443 136€ 2 095 237€ 3 062 208€ 3 323 080€ 3 102 125€ 2 023 479€ 2 596 819€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
57 326€ 55 119€ 57 557€ 57 565€ 2 783€ 4 945€ 11 384€ 44 645€ 85 723€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
57 326€ 55 119€ 57 557€ 57 565€ 2 783€ 4 945€ 11 384€ 44 645€ 85 723€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
28 728€ 9 105€ 2 626€ 109 505€ 6 799€ 1 270€ 44 035€ 1 539 473€ 25 950€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 003€ 3 214€ 714€ 100 999€ 4 531€ 225€ 44 010€ 1 513 509€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 391€ 302€ 5€ 39€ 243€ 11€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 45€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
26 334€ 5 589€ 1 908€ 8 467€ 2 025€ 1 001€ 25€ 25 953€ 25 950€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 507 361€ 11 143 863€ 9 382 953€ 1 928 167€ 3 052 625€ 3 316 866€ 3 046 706€ 439 362€ 551 195€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 790€ 1 659€ 1 031€ 3 000€ 4 500€ 1€ 1€ 0€ 2€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
11 505 572€ 11 142 204€ 9 381 922€ 1 925 167€ 3 048 125€ 3 316 865€ 3 046 705€ 439 362€ 551 195€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
1 933 949€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 237€ 3 465€ 1 218€ 14 951€ 972€ 477€ 750€ 566€ 560€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 237€ 3 465€ 1 218€ 14 951€ 972€ 477€ 750€ 566€ 560€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
12 230 854€ 11 620 718€ 9 709 874€ 2 372 329€ 3 311 107€ 3 332 733€ 3 119 041€ 2 051 898€ 2 636 920€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
12 133 666€ 11 577 543€ 9 675 198€ 2 245 592€ 3 224 044€ 3 201 143€ 2 994 140€ 1 933 717€ 2 557 124€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
11 577 543€ 9 666 660€ 2 241 508€ 3 226 107€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
11 577 543€ 9 666 660€ 2 241 508€ 3 226 107€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 3 201 143€ 2 994 140€ 1 933 717€ 2 557 124€ 2 229 831€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
556 123€ 1 910 883€ 7 433 690€ -980 515€ 22 901€ 207 003€ 1 060 968€ -623 954€ 327 394€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
97 188€ 43 174€ 34 675€ 126 737€ 87 063€ 131 591€ 124 901€ 118 727€ 79 795€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
8 300€ 8 800€ 6 600€ 4 400€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 1 000€ 1 200€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
8 300€ 8 800€ 6 600€ 4 400€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 1 000€ 1 200€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
192€ 143€ 53€ 1 139€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
192€ 143€ 53€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 1 139€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
88 696€ 34 231€ 28 022€ 121 198€ 84 463€ 128 991€ 122 301€ 117 727€ 78 595€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
74 642€ 25 170€ 21 070€ 117 107€ 80 646€ 125 953€ 119 674€ 114 243€ 52 822€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
6 904€ 3 772€ 2 617€ 1 520€ 806€ 568€ 192€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 766€ 2 380€ 1 433€ 274€ 442€ 74€ 12€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 384€ 2 909€ 2 902€ 2 262€ 1 069€ 1 538€ 1 126€ 199€ 23 852€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 35€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 2 642€ 1 716€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
12 230 854€ 11 620 718€ 9 709 874€ 2 372 329€ 3 311 107€ 3 332 733€ 3 119 041€ 2 051 898€ 2 636 920€