Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
265 520€ 262 142€ 247 927€ 9 176€ 16 165€ 27 853€ 39 541€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 500€ 0€ 2 122€ 4 672€ 7 222€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
4 500€ 0€ 2 122€ 4 672€ 7 222€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
261 020€ 262 142€ 247 927€ 9 176€ 14 043€ 23 181€ 32 319€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 245 403€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
280€ 1 402€ 2 524€ 3 646€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 5 530€ 14 043€ 23 181€ 32 319€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
260 740€ 260 740€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
9 443 136€ 2 095 237€ 3 062 208€ 3 323 080€ 3 102 125€ 2 023 479€ 2 596 819€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
57 557€ 57 565€ 2 783€ 4 945€ 11 384€ 44 645€ 85 723€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
57 557€ 57 565€ 2 783€ 4 945€ 11 384€ 44 645€ 85 723€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 626€ 109 505€ 6 799€ 1 270€ 44 035€ 1 539 473€ 25 950€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
714€ 100 999€ 4 531€ 225€ 44 010€ 1 513 509€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
5€ 39€ 243€ 11€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 45€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 908€ 8 467€ 2 025€ 1 001€ 25€ 25 953€ 25 950€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
9 382 953€ 1 928 167€ 3 052 625€ 3 316 866€ 3 046 706€ 439 362€ 551 195€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1 031€ 3 000€ 4 500€ 1€ 1€ 0€ 2€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
9 381 922€ 1 925 167€ 3 048 125€ 3 316 865€ 3 046 705€ 439 362€ 551 195€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
1 933 949€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 218€ 14 951€ 972€ 477€ 750€ 566€ 560€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 218€ 14 951€ 972€ 477€ 750€ 566€ 560€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
9 709 874€ 2 372 329€ 3 311 107€ 3 332 733€ 3 119 041€ 2 051 898€ 2 636 920€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
9 675 198€ 2 245 592€ 3 224 044€ 3 201 143€ 2 994 140€ 1 933 717€ 2 557 124€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
063
 
Základné imanie (411)
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
2 241 508€ 3 226 107€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
2 241 508€ 3 226 107€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 3 201 143€ 2 994 140€ 1 933 717€ 2 557 124€ 2 229 831€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
7 433 690€ -980 515€ 22 901€ 207 003€ 1 060 968€ -623 954€ 327 394€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
34 675€ 126 737€ 87 063€ 131 591€ 124 901€ 118 727€ 79 795€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
6 600€ 4 400€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 1 000€ 1 200€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
6 600€ 4 400€ 2 600€ 2 600€ 2 600€ 1 000€ 1 200€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
53€ 1 139€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
53€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 1 139€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
28 022€ 121 198€ 84 463€ 128 991€ 122 301€ 117 727€ 78 595€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
21 070€ 117 107€ 80 646€ 125 953€ 119 674€ 114 243€ 52 822€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 617€ 1 520€ 806€ 568€ 192€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 433€ 274€ 442€ 74€ 12€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
2 902€ 2 262€ 1 069€ 1 538€ 1 126€ 199€ 23 852€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 35€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 2 642€ 1 716€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
9 709 874€ 2 372 329€ 3 311 107€ 3 332 733€ 3 119 041€ 2 051 898€ 2 636 920€