Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 176 € 16 165 € 27 853 € 39 541 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0 € 2 122 € 4 672 € 7 222 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
0 € 2 122 € 4 672 € 7 222 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
9 176 € 14 043 € 23 181 € 32 319 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
3 646 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
5 530 € 14 043 € 23 181 € 32 319 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 323 080 € 3 102 125 € 2 023 479 € 2 596 819 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
4 945 € 11 384 € 44 645 € 85 723 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
4 945 € 11 384 € 44 645 € 85 723 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 270 € 44 035 € 1 539 473 € 25 950 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
225 € 44 010 € 1 513 509 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
11 €
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
45 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 001 € 25 € 25 953 € 25 950 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 316 866 € 3 046 706 € 439 362 € 551 195 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
1 € 1 € 0 € 2 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
3 316 865 € 3 046 705 € 439 362 € 551 195 €
055
 
Krátkodobý finančný majetok
(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ)
1 933 949 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
477 € 750 € 566 € 560 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
477 € 750 € 566 € 560 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 332 733 € 3 119 041 € 2 051 898 € 2 636 920 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 201 143 € 2 994 140 € 1 933 717 € 2 557 124 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
2 994 140 € 1 933 717 € 2 557 124 € 2 229 831 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
207 003 € 1 060 968 € -623 954 € 327 394 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
131 591 € 124 901 € 118 727 € 79 795 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 600 € 2 600 € 1 000 € 1 200 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
2 600 € 2 600 € 1 000 € 1 200 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
128 991 € 122 301 € 117 727 € 78 595 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
125 953 € 119 674 € 114 243 € 52 822 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
568 € 192 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
74 € 12 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
1 538 € 1 126 € 199 € 23 852 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 500 € 1 500 € 2 642 € 1 716 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 332 733 € 3 119 041 € 2 051 898 € 2 636 920 €