Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.08.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 324€ 818 313€ 875 314€ 910 601€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 758 347€ 777 905€ 798 453€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 758 347€ 777 905€ 798 453€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 50 628€ 50 628€ 50 628€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 700 369€ 717 340€ 734 311€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 7 350€ 9 937€ 13 514€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
9 324€ 57 693€ 95 554€ 106 791€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 443€ 3 164€ 4 438€ 3 007€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 443€ 3 164€ 4 438€ 3 007€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 26 861€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 26 861€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
6 881€ 8 470€ 5 283€ 4 517€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
4 850€ 7 148€ 3 804€ 4 429€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 031€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 87€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 527€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 1 322€ 951€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 46 059€ 85 833€ 72 407€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 191€ 214€ 915€
087
2.
Ceniny (213)
0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 45 868€ 85 619€ 71 492€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 2 272€ 1 855€ 5 357€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 159€ 157€ 3 956€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 2 113€ 1 698€ 1 401€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 324€ 818 313€ 875 314€ 910 601€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
8 212€ 11 443€ 24 294€ 3 509€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
8 212€ 11 443€ 24 294€ 3 509€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 796€ 24 358€ 1 855€ 9 807€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
6 416€ -12 915€ 22 439€ -6 298€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 112€ 798 328€ 842 369€ 898 009€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 31 178€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 31 178€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 750 368€ 788 864€ 789 093€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 750 368€ 773 450€ 789 093€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 15 415€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
246€ 1 747€ 2 746€ 2 694€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
246€ 1 747€ 2 746€ 2 694€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
866€ 46 213€ 50 759€ 75 044€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
866€ 4 136€ 4 404€ 8 385€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 400€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 1 176€ 1 105€ 1 281€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 622€ 859€ 923€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 20 872€ 24 156€ 30 597€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 1 908€ 1 451€ 1 189€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 14 094€ 15 440€ 19 956€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 253€ 583€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 3 152€ 2 945€ 4 384€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 7 746€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 8 543€ 8 651€ 9 083€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 8 543€ 8 651€ 9 083€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€