Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.08.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
25 404€ 97 830€ 128 266€ 35 652€
02
501
Spotreba materiálu
2 364€ 37 248€ 68 892€ 6 539€
03
502
Spotreba energie
23 040€ 60 582€ 59 374€ 29 112€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 568€ 47 816€ 59 858€ 20 904€
07
511
Opravy a udržiavanie
169€ 2 238€ 3 259€ 289€
08
512
Cestovné
614€ 2 806€ 8 690€ 4 018€
09
513
Náklady na reprezentáciu
49€ 185€ 224€ 35€
10
518
Ostatné služby
11 736€ 42 588€ 47 686€ 16 562€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
340 878€ 513 390€ 537 072€ 186 029€
12
521
Mzdové náklady
191 523€ 333 977€ 381 672€ 134 391€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
76 525€ 125 647€ 133 708€ 45 799€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
72 830€ 53 766€ 21 692€ 5 838€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 470€ 1 307€ 1 479€ 137€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
12€ 12€ 12€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 458€ 1 296€ 1 467€ 137€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 911€ 979€ 4 421€ 2 501€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
542
Predaný materiál
0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 183€
26
546
Odpis pohľadávky
4 840€ 87€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
70€ 979€ 4 148€ 2 501€
28
549
Manká a škody
0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
12 570€ 20 965€ 20 547€ 38 027€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 570€ 19 558€ 20 547€ 6 849€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 1 407€ 31 178€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 31 178€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 1 407€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9€ 107€ 1 973€ 92€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€
42
562
Úroky
0€
43
563
Kurzové straty
0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9€ 107€ 1 973€ 92€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€
50
572
Škody
0€
51
574
Tvorba rezerv
0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
397 809€ 682 395€ 753 617€ 283 342€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
28 782€ 76 091€ 75 058€ 31 277€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
232€ 1 857€ 3 806€ 3 272€
67
602
Tržby z predaja služieb
28 550€ 74 234€ 71 252€ 28 005€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
19 802€ 21 995€ 23 185€ 3 298€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
149€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
19 653€ 21 995€ 23 185€ 3 298€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 777€ 30 881€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 777€ 30 881€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 30 881€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 777€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2 260€ 1 250€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
102
662
Úroky
0€ 27€ 34€
103
663
Kurzové zisky
0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 2 233€ 1 217€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€
110
672
Náhrady škôd
0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
355 747€ 577 633€ 645 815€ 241 808€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
43 560€ 59 311€ 65 301€ 21 309€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
10 556€ 18 649€ 19 638€ 6 546€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
301 526€ 496 393€ 548 821€ 207 673€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
98€ 167€ 167€ 56€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 3 000€ 7 746€ 4 254€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 100€ 4 129€ 1 966€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7€ 12€ 12€ 4€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
407 107€ 675 719€ 777 199€ 277 633€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 298€ -6 676€ 23 583€ -5 709€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 882€ 6 239€ 1 144€ 589€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
6 416€ -12 915€ 22 439€ -6 298€