Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátny veterinárny a potravinový ústav

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 871 748€ 7 166 341€ 7 731 775€ 8 988 925€ 9 730 377€ 9 920 017€ 9 041 588€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 985 907€ 5 121 128€ 5 254 202€ 5 808 031€ 5 542 185€ 5 412 670€ 5 883 491€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
7 033€ 21 119€ 27 093€ 42 168€ 52 944€ 40 132€ 34 497€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
7 033€ 21 119€ 27 093€ 42 168€ 52 944€ 20 342€ 14 707€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
19 790€ 19 790€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 978 874€ 5 100 010€ 5 227 109€ 5 765 863€ 5 489 241€ 5 372 538€ 5 848 994€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
912 786€ 912 786€ 912 786€ 912 786€ 1 040 052€ 1 146 881€ 1 329 434€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
25 540€ 25 540€ 25 540€ 25 540€ 20 232€ 20 232€ 8 812€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 971 612€ 2 121 559€ 2 287 080€ 2 453 043€ 2 619 425€ 2 772 890€ 2 921 004€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 956 881€ 1 862 330€ 1 869 310€ 2 210 681€ 1 677 562€ 1 257 864€ 1 479 890€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
112 055€ 177 795€ 132 393€ 163 813€ 131 970€ 174 670€ 109 854€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 843 485€ 1 993 245€ 2 445 843€ 3 134 316€ 4 120 607€ 4 484 868€ 3 107 814€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
223 018€ 239 231€ 289 329€ 275 229€ 259 354€ 117 480€ 263 782€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
223 018€ 239 231€ 289 329€ 275 229€ 259 354€ 117 480€ 263 782€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
037
3.
Výrobky (123) - (194)
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
16 726€ 16 726€ 16 726€ 16 712€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
619€ 619€ 619€ 605€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
14 813€ 14 813€ 14 813€ 14 813€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 295€ 1 295€ 1 295€ 1 295€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
409 290€ 519 741€ 542 311€ 519 723€ 696 295€ 468 210€ 491 477€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
409 286€ 497 397€ 511 844€ 497 355€ 573 094€ 452 579€ 465 878€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
8 394€ 2 995€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
14 643€ 14 643€ 14 643€ 14 643€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 266€ 638€ 3 466€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
4 856€ 7 725€ 100 164€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
4 496€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3€ 22 345€ 22 345€ 350€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 211 177€ 1 234 272€ 1 614 203€ 2 322 638€ 3 148 232€ 3 882 451€ 2 335 843€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
118€ 1 343€
087
2.
Ceniny (213)
18 036€ 15 201€ 9 734€ 2 174€ 9 644€ 12 533€ 17 400€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 193 141€ 1 219 071€ 1 604 470€ 2 320 465€ 3 138 588€ 3 869 800€ 2 317 100€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
42 356€ 51 967€ 31 730€ 46 578€ 67 585€ 22 480€ 50 283€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
42 356€ 51 967€ 31 730€ 46 448€ 67 585€ 22 480€ 50 283€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
130€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 871 748€ 7 166 341€ 7 731 775€ 8 988 925€ 9 730 377€ 9 920 017€ 9 041 588€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 050 787€ 5 836 834€ 6 748 147€ 8 309 917€ 8 838 705€ 8 502 320€ 8 556 092€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
334 715€ 404 810€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
334 715€ 404 810€
122
2.
Ostatné fondy (427)
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
5 050 787€ 5 836 834€ 6 748 147€ 7 975 202€ 8 838 705€ 8 502 320€ 8 151 283€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
5 805 650€ 6 748 147€ 8 234 155€ 8 503 696€ 8 503 990€ 8 482 269€ 8 838 327€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-754 862€ -911 312€ -1 486 008€ -528 494€ 334 715€ 20 051€ -687 044€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 820 961€ 1 329 396€ 982 656€ 678 986€ 891 671€ 1 417 698€ 485 203€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 190 135€ 611 682€ 473 693€ 263 461€ 365 150€ 938 153€ 333 011€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
1 190 135€ 611 682€ 473 693€ 263 461€ 365 150€ 938 153€ 333 011€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
102 163€ 150 888€ 18 520€ 22 905€ 22 349€ 34 760€ 46 390€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 767€ 13 491€ 13 561€ 12 537€ 6 570€ 13 730€ 597€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
96 395€ 137 397€ 4 959€ 10 369€ 15 778€ 21 030€ 45 792€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
528 663€ 566 826€ 490 443€ 392 620€ 504 172€ 444 785€ 105 803€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
120 326€ 98 280€ 69 766€ 38 047€ 13 642€ 49 177€ 31 140€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
7 139€ 7 139€ 7 139€ 7 139€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 233€ 2 849€ 1 086€ 1 656€ 160 798€ 12 168€ 4 134€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
163
12.
Zamestnanci (331)
215 293€ 251 584€ 203 439€ 180 044€ 175 792€ 183 634€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
3 256€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
148 310€ 162 688€ 137 519€ 124 602€ 121 096€ 121 943€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 235€ 1 106€ 41 169€ 61 680€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
31 374€ 42 818€ 30 537€ 23 906€ 23 169€ 24 614€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
9 893€ 4 051€ 4 635€ 7 569€ 2 537€ 4 941€ 1 710€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 450€ 40 206€ 9 658€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
110€ 972€ 22€ 292€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
110€ 972€ 22€ 292€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)