Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
42 544 € 57 536 € 16 852 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
42 544 € 57 536 € 16 852 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
8 527 € 8 751 € 0 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
34 017 € 48 785 € 16 852 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
106 225 € 387 568 € 63 761 €
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
14 476 € 5 534 € 0 €
041
 
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
14 476 € 5 534 € 0 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
82 121 € 254 790 € 44 037 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
10 626 € 149 435 € 12 149 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
71 495 € 105 355 € 31 888 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
9 628 € 127 244 € 19 724 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 131 € 11 639 € 8 590 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
6 497 € 115 605 € 11 134 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0 € 474 € 2 657 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 474 € 2 657 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
148 769 € 445 578 € 83 270 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-2 553 976 € -3 219 482 € -762 596 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-3 224 960 € -762 596 € 0 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
670 984 € -2 456 886 € -762 596 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 702 745 € 3 626 925 € 845 866 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
61 700 € 17 449 € 4 184 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
61 700 € 17 449 € 4 184 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
5 308 € 6 410 € 146 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 322 € 945 € 146 €
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
3 986 € 5 465 € 0 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
598 624 € 750 887 € 135 831 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
592 421 € 729 487 € 122 060 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
3 287 € 10 572 € 8 126 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
438 € 6 608 € 4 560 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
88 € 1 830 € 1 085 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
2 390 € 2 390 € 0 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
2 037 113 € 2 852 179 € 705 705 €
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
1 592 613 € 2 507 679 €
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
444 500 € 344 500 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
0 € 38 135 € 0 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
0 € 38 135 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
148 769 € 445 578 € 83 270 €