Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 247 668€ 1 300 187€ 1 287 106€ 1 307 392€ 1 392 817€ 1 420 961€ 1 371 247€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 068 374€ 1 125 197€ 1 165 571€ 1 205 140€ 1 260 518€ 1 307 527€ 1 244 863€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 068 374€ 1 125 197€ 1 165 571€ 1 205 140€ 1 260 518€ 1 307 527€ 1 244 863€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
12 434€ 12 434€ 12 434€ 12 434€ 12 434€ 12 514€ 12 514€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 046 849€ 1 112 669€ 1 152 170€ 1 190 576€ 1 242 539€ 1 278 276€ 1 209 205€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
8 997€ 2 252€ 9 785€ 17 318€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
94€ 94€ 967€ 2 130€ 3 293€ 4 456€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 2 496€ 5 826€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
167 736€ 173 044€ 121 122€ 100 363€ 130 489€ 111 894€ 124 302€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 704€ 4 293€ 5 942€ 4 979€ 6 125€ 4 818€ 5 480€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 704€ 4 293€ 5 942€ 4 979€ 6 125€ 4 818€ 5 480€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 832€ 0€ 8€ 829€ 2 073€ 4 564€ 1 868€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 832€ 767€ 601€ 3 097€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8€ 20€ 3€ 0€ 7€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 42€ 1 469€ 1 467€ 1 861€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
159 199€ 168 751€ 115 172€ 94 555€ 122 291€ 102 511€ 116 954€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
869€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
80 794€ 132 554€ 115 142€ 94 555€ 122 290€ 102 511€ 116 873€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
77 536€ 36 197€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
30€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 81€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 558€ 1 946€ 413€ 1 889€ 1 810€ 1 540€ 2 082€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 558€ 1 946€ 413€ 1 889€ 1 810€ 1 540€ 2 082€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 247 668€ 1 300 187€ 1 287 106€ 1 307 392€ 1 392 817€ 1 420 961€ 1 371 247€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
8 283€ -21 715€ 213€ 411€ 2 298€ 759€ -4 361€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
8 283€ -21 715€ 213€ 411€ 2 298€ 759€ -4 361€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-21 182€ 413€ 645€ 2 298€ 759€ -4 609€ 1 950€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
29 465€ -22 127€ -432€ -1 886€ 1 539€ 5 368€ -6 311€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 239 385€ 1 321 902€ 1 286 892€ 1 306 981€ 1 390 520€ 1 420 202€ 1 375 557€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 080 990€ 1 125 528€ 1 165 800€ 1 205 907€ 1 261 119€ 1 310 624€ 1 246 875€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 535€ 767€ 601€ 3 097€ 2 012€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 076 456€ 1 125 528€ 1 165 800€ 1 205 140€ 1 260 518€ 1 307 527€ 1 244 863€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 718€ 1 674€ 1 355€ 1 659€ 1 232€ 1 060€ 1 148€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 718€ 1 674€ 1 355€ 1 659€ 1 232€ 1 060€ 1 148€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
156 676€ 194 699€ 119 737€ 99 374€ 128 165€ 108 515€ 127 533€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
782€ 25 713€ 5 861€ 6 291€ 6 924€ 7 063€ 11 252€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
11 558€ 2 226€ 280€ 273€ 253€ 279€ 719€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 187€ 937€ 2 600€ 941€ 1 106€ 1 507€ 1 569€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
78 213€ 90 259€ 62 570€ 50 806€ 65 961€ 55 540€ 63 104€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
52 292€ 59 421€ 38 656€ 33 802€ 43 333€ 36 507€ 41 467€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 644€ 15 862€ 9 770€ 7 261€ 10 587€ 7 619€ 9 423€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
283€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
42€ 4€ 3€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
42€ 4€ 3€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 52€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 52€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€