Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 247 668€ 1 300 187€ 1 287 106€ 1 307 392€ 1 392 817€ 1 420 961€ 1 371 247€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 068 374€ 1 125 197€ 1 165 571€ 1 205 140€ 1 260 518€ 1 307 527€ 1 244 863€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 068 374€ 1 125 197€ 1 165 571€ 1 205 140€ 1 260 518€ 1 307 527€ 1 244 863€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
12 434€ 12 434€ 12 434€ 12 434€ 12 434€ 12 514€ 12 514€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 046 849€ 1 112 669€ 1 152 170€ 1 190 576€ 1 242 539€ 1 278 276€ 1 209 205€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
8 997€ 2 252€ 9 785€ 17 318€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
94€ 94€ 967€ 2 130€ 3 293€ 4 456€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 2 496€ 5 826€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
167 736€ 173 044€ 121 122€ 100 363€ 130 489€ 111 894€ 124 302€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 704€ 4 293€ 5 942€ 4 979€ 6 125€ 4 818€ 5 480€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 704€ 4 293€ 5 942€ 4 979€ 6 125€ 4 818€ 5 480€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 832€ 0€ 8€ 829€ 2 073€ 4 564€ 1 868€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 832€ 767€ 601€ 3 097€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8€ 20€ 3€ 0€ 7€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 42€ 1 469€ 1 467€ 1 861€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
159 199€ 168 751€ 115 172€ 94 555€ 122 291€ 102 511€ 116 954€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
869€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
80 794€ 132 554€ 115 142€ 94 555€ 122 290€ 102 511€ 116 873€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
77 536€ 36 197€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
30€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 81€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 558€ 1 946€ 413€ 1 889€ 1 810€ 1 540€ 2 082€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 558€ 1 946€ 413€ 1 889€ 1 810€ 1 540€ 2 082€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 247 668€ 1 300 187€ 1 287 106€ 1 307 392€ 1 392 817€ 1 420 961€ 1 371 247€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
8 283€ -21 715€ 213€ 411€ 2 298€ 759€ -4 361€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
8 283€ -21 715€ 213€ 411€ 2 298€ 759€ -4 361€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-21 182€ 413€ 645€ 2 298€ 759€ -4 609€ 1 950€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
29 465€ -22 127€ -432€ -1 886€ 1 539€ 5 368€ -6 311€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 239 385€ 1 321 902€ 1 286 892€ 1 306 981€ 1 390 520€ 1 420 202€ 1 375 557€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 080 990€ 1 125 528€ 1 165 800€ 1 205 907€ 1 261 119€ 1 310 624€ 1 246 875€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 535€ 767€ 601€ 3 097€ 2 012€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 076 456€ 1 125 528€ 1 165 800€ 1 205 140€ 1 260 518€ 1 307 527€ 1 244 863€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 718€ 1 674€ 1 355€ 1 659€ 1 232€ 1 060€ 1 148€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 718€ 1 674€ 1 355€ 1 659€ 1 232€ 1 060€ 1 148€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
156 676€ 194 699€ 119 737€ 99 374€ 128 165€ 108 515€ 127 533€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
782€ 25 713€ 5 861€ 6 291€ 6 924€ 7 063€ 11 252€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
11 558€ 2 226€ 280€ 273€ 253€ 279€ 719€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 187€ 937€ 2 600€ 941€ 1 106€ 1 507€ 1 569€
163
12.
Zamestnanci (331)
78 213€ 90 259€ 62 570€ 50 806€ 65 961€ 55 540€ 63 104€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
52 292€ 59 421€ 38 656€ 33 802€ 43 333€ 36 507€ 41 467€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 644€ 15 862€ 9 770€ 7 261€ 10 587€ 7 619€ 9 423€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
283€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
42€ 4€ 3€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
42€ 4€ 3€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 52€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 52€