Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
970 082€ 507 480€ 871 453€ 1 099 844€ 63 973€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 1 262€ 0€ 1 050€ 338€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
0€ 1 262€ 0€ 1 050€ 338€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
773 098€ 177 489€ 118 619€ 34 581€ 4 637€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
691 754€ 3 783€ 73 420€ 30 030€ 4 437€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
81 344€ 173 706€ 45 016€ 2 360€ 200€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 11€ 2 191€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
0€ 173€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
196 984€ 328 729€ 752 834€ 1 064 213€ 58 998€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
511€ 1 586€ 1 288€ 2 274€ 485€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
196 473€ 327 143€ 751 546€ 1 061 939€ 58 513€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
96€ 1€ 28 800€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
96€ 1€ 28 800€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
970 178€ 507 481€ 900 253€ 1 099 844€ 63 973€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
144 597€ 160 626€ 239 225€ 97 644€ 54 507€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
42 700€ 32 620€ 28 115€ 20 491€ 15 534€
063
 
Základné imanie
(411))
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
35 200€ 25 120€ 20 615€ 12 991€ 8 034€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
128 006€ 211 580€ 77 154€ 38 973€ -28€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-26 109€ -83 574€ 133 956€ 38 180€ 39 002€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
31 809€ 38 594€ 41 156€ 119 677€ 9 466€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 648€ 9 709€ 4 033€ 3 026€ 400€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 648€ 9 709€ 4 033€ 3 026€ 400€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
656€ 428€ 217€ 273€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
656€ 428€ 217€ 273€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
29 505€ 28 457€ 36 906€ 116 378€ 9 066€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
22 855€ 20 244€ 29 863€ 103 892€ 4 466€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
3 621€ 4 648€ 4 000€ 6 656€ 0€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
2 341€ 2 826€ 2 452€ 4 533€ 0€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
688€ 739€ 591€ 1 298€ 4 425€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 175€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
793 772€ 308 261€ 619 873€ 882 522€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
793 772€ 308 261€ 619 873€ 882 522€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
970 178€ 507 481€ 900 253€ 1 099 844€ 63 973€