Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 448€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
9 448€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
9 448€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
616 562€ 909 489€ 1 077 150€ 970 082€ 507 480€ 871 453€ 1 099 844€ 63 973€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 1 262€ 0€ 1 050€ 338€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 1 262€ 0€ 1 050€ 338€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 437€ 121 731€ 354 900€ 773 098€ 177 489€ 118 619€ 34 581€ 4 637€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
3 440€ 117 349€ 315 635€ 691 754€ 3 783€ 73 420€ 30 030€ 4 437€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
360€ 4 360€ 39 229€ 81 344€ 173 706€ 45 016€ 2 360€ 200€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
368€ 22€ 36€ 0€ 11€ 2 191€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
269€ 0€ 173€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
612 125€ 787 758€ 722 250€ 196 984€ 328 729€ 752 834€ 1 064 213€ 58 998€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
338€ 620€ 696€ 511€ 1 586€ 1 288€ 2 274€ 485€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
611 787€ 787 138€ 721 554€ 196 473€ 327 143€ 751 546€ 1 061 939€ 58 513€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
144€ 4€ 55€ 96€ 1€ 28 800€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
144€ 4€ 55€ 96€ 1€ 28 800€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
626 155€ 909 493€ 1 077 205€ 970 178€ 507 481€ 900 253€ 1 099 844€ 63 973€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
67 649€ 150 317€ 97 933€ 144 597€ 160 626€ 239 225€ 97 644€ 54 507€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
27 330€ 39 968€ 29 077€ 42 700€ 32 620€ 28 115€ 20 491€ 15 534€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
19 830€ 32 468€ 21 577€ 35 200€ 25 120€ 20 615€ 12 991€ 8 034€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
108 020€ 68 856€ 101 698€ 128 006€ 211 580€ 77 154€ 38 973€ -28€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-67 701€ 41 493€ -32 842€ -26 109€ -83 574€ 133 956€ 38 180€ 39 002€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
27 285€ 26 422€ 43 031€ 31 809€ 38 594€ 41 156€ 119 677€ 9 466€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
900€ 0€ 1 648€ 9 709€ 4 033€ 3 026€ 400€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
900€ 0€ 1 648€ 9 709€ 4 033€ 3 026€ 400€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
129€ 976€ 872€ 656€ 428€ 217€ 273€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
129€ 976€ 872€ 656€ 428€ 217€ 273€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
26 257€ 25 446€ 42 159€ 29 505€ 28 457€ 36 906€ 116 378€ 9 066€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
14 649€ 13 048€ 36 765€ 22 855€ 20 244€ 29 863€ 103 892€ 4 466€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 836€ 6 424€ 1 747€ 3 621€ 4 648€ 4 000€ 6 656€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
4 024€ 4 524€ 1 050€ 2 341€ 2 826€ 2 452€ 4 533€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 418€ 1 450€ 2 592€ 688€ 739€ 591€ 1 298€ 4 425€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
329€ 0€ 5€ 0€ 175€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
531 220€ 732 754€ 936 241€ 793 772€ 308 261€ 619 873€ 882 522€ 0€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
531 220€ 732 754€ 936 241€ 793 772€ 308 261€ 619 873€ 882 522€ 0€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
626 155€ 909 493€ 1 077 205€ 970 178€ 507 481€ 900 253€ 1 099 844€ 63 973€