Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 099 844 € 63 973 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 050 € 338 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
1 050 € 338 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
34 581 € 4 637 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
30 030 € 4 437 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
2 360 € 200 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
2 191 € 0 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 064 213 € 58 998 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 274 € 485 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 061 939 € 58 513 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 099 844 € 63 973 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
97 644 € 54 507 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
20 491 € 15 534 €
063
 
Základné imanie
(411))
7 500 € 7 500 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
12 991 € 8 034 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
38 973 € -28 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
38 180 € 39 002 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
119 677 € 9 466 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 026 € 400 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
3 026 € 400 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
273 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
273 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
116 378 € 9 066 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
103 892 € 4 466 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
6 656 € 0 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
4 533 € 0 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
1 298 € 4 425 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0 € 175 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
882 522 € 0 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
882 522 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 099 844 € 63 973 €