Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
107 543 143 € 109 703 970 € 100 618 318 € 99 255 662 € 107 661 360 € 99 218 613 € 105 725 200 € 92 593 509 € 86 600 379 € 85 732 075 € 79 267 324 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 012 875 € 20 977 040 € 21 780 210 € 20 679 797 € 20 104 211 € 16 339 496 € 19 018 071 € 16 595 259 € 16 112 644 € 13 287 792 € 14 325 492 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 10 080 € 10 080 € 11 815 € 17 013 € 42 867 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 815€ 17 013€ 42 867€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 10 080€ 10 080€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
137 026 € 93 145 € 54 380 € 85 567 € 79 280 € 52 193 € 92 329 € 252 493 € 221 189 € 108 169 € 92 575 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 026€ 93 145€ 54 380€ 85 567€ 76 828€ 52 193€ 92 329€ 252 493€ 221 189€ 108 169€ 92 575€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 2 452€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
19 875 849 € 20 883 895 € 21 725 830 € 20 594 230 € 20 024 931 € 16 287 303 € 18 915 662 € 16 332 686 € 15 879 640 € 13 162 610 € 14 190 050 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
19 875 849€ 20 883 895€ 20 170 830€ 19 504 230€ 18 719 931€ 16 287 303€ 18 915 662€ 16 332 686€ 15 879 640€ 13 162 610€ 14 190 050€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 1 555 000€ 1 090 000€ 1 305 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
87 510 310 € 88 694 582 € 78 767 562 € 78 530 974 € 87 519 883 € 82 862 722 € 86 680 326 € 75 985 484 € 70 481 004 € 72 441 938 € 64 931 410 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
45 798 793 € 53 169 243 € 39 958 706 € 34 170 419 € 34 472 928 € 37 584 344 € 41 462 756 € 34 901 413 € 38 288 257 € 28 572 593 € 23 155 176 €
035
B.I.1
Materiál
825€ 612€ 642€ 657€ 496€ 431€ 383€ 854€ 677€ 798€ 541€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
43 997 968€ 53 168 631€ 39 958 064€ 34 169 762€ 34 472 432€ 37 583 913€ 41 462 373€ 34 900 559€ 38 287 580€ 28 571 795€ 23 154 635€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 800 000€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
13 121 € 662 291 € 9 971 € 0 € 6 856 € 0 € 145 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
13 121€ 662 291€ 9 971€ 0€ 6 856€ 145€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
36 584 330 € 31 271 157 € 31 206 035 € 24 323 214 € 28 002 952 € 23 990 577 € 33 238 890 € 29 425 533 € 24 989 002 € 38 587 534 € 37 827 649 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
36 006 611 € 28 951 154 € 27 470 455 € 22 207 787 € 17 395 036 € 21 113 480 € 32 061 878 € 27 912 515 € 22 538 449 € 34 751 269 € 32 340 477 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 164 906€ 24 048 220€ 22 634 283€ 20 432 737€ 12 699 504€ 9 865 132€ 11 554 796€ 12 333 904€ 9 272 894€ 19 532 415€ 15 317 366€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 841 705€ 4 902 934€ 4 836 172€ 1 775 050€ 4 695 532€ 11 248 348€ 20 507 082€ 15 578 611€ 13 265 555€ 15 218 854€ 17 023 111€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 9 700 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
477 011€ 515 208€ 2 645 456€ 519 591€ 365 098€ 1 231 878€ 46 720€ 400 397€ 1 064 833€ 2 725 523€ 1 951 921€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 1 004 138€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
100 708€ 800 657€ 1 090 124€ 1 595 836€ 542 818€ 1 645 219€ 1 130 292€ 1 112 621€ 1 385 720€ 1 110 742€ 3 535 251€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 556 € 1 588 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 1 556€ 1 588€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 114 066 € 3 591 891 € 7 592 850 € 20 037 341 € 25 037 147 € 21 287 801 € 11 978 680 € 11 658 538 € 7 203 745 € 5 280 255 € 3 946 852 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 568€ 4 677€ 3 411€ 2 549€ 2 622€ 1 404€ 1 627€ 436€ 2 119€ 2 266€ 755€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 109 498€ 3 587 214€ 7 589 439€ 20 034 792€ 25 034 525€ 21 286 397€ 11 977 053€ 11 658 102€ 7 201 626€ 5 277 989€ 3 946 097€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 958 € 32 348 € 70 546 € 44 891 € 37 266 € 16 395 € 26 803 € 12 766 € 6 731 € 2 345 € 10 422 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 6 731€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 958€ 9 859€ 9 137€ 10 299€ 15 860€ 16 395€ 26 803€ 12 766€ 2 345€ 10 422€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 36 265€ 14 093€ 6 245€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 22 489€ 25 144€ 20 499€ 15 161€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
107 543 143 € 109 703 970 € 100 618 318 € 99 255 662 € 107 661 360 € 99 218 613 € 105 725 200 € 92 593 509 € 86 600 379 € 85 732 075 € 79 267 324 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 473 153 € 16 744 305 € 15 398 564 € 24 019 194 € 18 064 189 € 12 226 574 € 12 943 760 € 7 754 511 € 18 469 776 € 17 430 355 € 21 723 913 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
533 200 € 533 200 € 533 200 € 533 200 € 533 200 € 533 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
533 200€ 533 200€ 533 200€ 533 200€ 533 200€ 533 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
106 640 € 106 640 € 106 640 € 106 640 € 94 469 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 € 6 642 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
106 640€ 106 640€ 106 640€ 106 640€ 94 469€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€ 6 642€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
10 221 414 € 11 229 460 € 10 516 395 € 9 849 795 € 9 065 496 € 5 239 844 € 7 335 298 € 5 182 445 € 4 757 840 € 2 587 203 € 3 415 056 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
10 221 414€ 11 229 460€ 10 516 395€ 9 849 795€ 9 065 496€ 5 239 844€ 7 335 298€ 5 182 445€ 4 757 840€ 2 587 203€ 3 415 056€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 875 005 € 0 € 1 329 559 € 8 358 853 € 6 359 061 € 5 568 621 € 32 224 € 22 094 € 11 603 310 € 13 269 015 € 14 384 385 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 875 005€ 0€ 1 329 559€ 8 358 853€ 6 359 061€ 5 568 621€ 32 224€ 22 094€ 11 603 310€ 13 269 015€ 14 384 385€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 736 894 € 4 875 005 € 2 912 770 € 5 170 706 € 2 011 963 € 878 267 € 5 536 396 € 2 510 130 € 2 068 784 € 1 534 295 € 3 884 630 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
87 069 990 € 92 959 665 € 85 219 754 € 75 236 468 € 89 597 171 € 86 992 039 € 92 781 440 € 84 838 998 € 68 130 603 € 68 301 720 € 57 543 411 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 236 072 € 13 182 125 € 29 570 € 13 138 033 € 22 839 € 1 421 005 € 1 942 889 € 4 711 828 € 4 678 777 € 923 143 € 4 779 713 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
13 100 000€ 13 100 000€ 0€ 13 100 000€ 4 083€ 4 083€ 3 204 084€ 3 201 474€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 3 651 560€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
38 125€ 33 026€ 29 570€ 25 982€ 22 839€ 19 650€ 17 141€ 11 951€ 7 680€ 5 663€ 5 176€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
97 947€ 49 099€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 12 051€ 1 397 272€ 1 921 665€ 1 495 793€ 1 469 623€ 917 480€ 1 122 977€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 2 199 996€ 3 300 000€ 980 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 071 028 € 11 019 816 € 32 196 435 € 20 038 737 € 35 967 118 € 34 762 926 € 37 069 990 € 26 554 463 € 9 565 307 € 19 079 045 € 10 180 104 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 708 021 € 9 637 986 € 14 898 784 € 11 838 180 € 14 885 111 € 9 939 337 € 11 497 903 € 12 424 505 € 9 218 933 € 15 738 693 € 10 091 507 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 718 857€ 2 360 640€ 6 920 197€ 2 409 612€ 3 588 631€ 2 113 831€ 2 650 480€ 2 559 212€ 3 523 127€ 5 491 747€ 2 501 115€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 987 164€ 7 277 346€ 7 978 587€ 9 428 568€ 11 296 480€ 7 825 506€ 8 847 423€ 9 865 293€ 5 695 806€ 10 246 946€ 7 590 392€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
62 197€ 0€ 13 100 000€ 0€ 13 215 776€ 13 326 712€ 13 187 592€ 4 900 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 3 227 778€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 4 000 000€ 7 400 000€ 7 400 000€ 11 400 000€ 11 400 000€ 8 900 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
99 231€ 96 272€ 113 714€ 95 817€ 65 810€ 52 901€ 100 773€ 137 294€ 106 085€ 67 425€ 51 910€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
43 662€ 42 074€ 50 026€ 44 216€ 33 759€ 30 100€ 48 731€ 51 299€ 39 418€ 28 471€ 24 899€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
125 497€ 1 231 161€ 33 474€ 660 464€ 366 662€ 13 876€ 834 986€ 141 365€ 200 771€ 16 678€ 11 788€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 420€ 12 323€ 437€ 60€ 5€ 100€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
57 137 € 33 439 € 44 939 € 59 381 € 56 170 € 51 292 € 32 996 € 46 793 € 18 994 € 25 917 € 27 967 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
51 937€ 28 939€ 40 439€ 54 881€ 43 583€ 37 893€ 27 700€ 41 493€ 14 944€ 25 917€ 27 309€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 200€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 12 587€ 13 399€ 5 296€ 5 300€ 4 050€ 658€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
59 705 753€ 68 724 285€ 52 948 810€ 42 000 317€ 53 551 044€ 50 756 816€ 53 735 565€ 53 525 914€ 51 667 529€ 44 973 615€ 41 575 627€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€