Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
513 593 € 416 704 € 378 940 € 250 227 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
40 785 € 52 102 € 65 859 € 51 836 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
40 785 € 52 102 € 65 859 € 51 836 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
32 000€ 34 000€ 36 000€ 38 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 785€ 18 102€ 29 859€ 13 836€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
472 808 € 364 602 € 313 081 € 198 391 €
015
B.I.
Zásoby
2 683€ 2 915€ 3 066€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
87 020 € 92 268 € 73 070 € 35 269 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
86 786€ 91 657€ 71 939€ 34 416€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
472€ 1 032€ 844€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
234€ 139€ 99€ 9€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
383 105 € 269 419 € 236 945 € 163 122 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
383 105€ 269 419€ 236 945€ 163 122€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
513 593 € 416 704 € 378 940 € 250 227 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
361 409 € 289 637 € 223 029 € 148 038 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
6 638€ 6 639€ 4 457€ 4 456€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
276 359€ 209 751€ 136 943€ 105 144€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
71 773 € 66 608 € 74 990 € 31 799 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
152 184 € 127 067 € 155 911 € 102 189 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 190€ 4 296€ 2 693€ 2 453€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
86 000€ 98 000€ 110 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
61 994 € 24 645 € 40 969 € 84 431 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
47 303€ 14 901€ 23 016€ 70 080€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 296€ 4 523€ 7 205€ 4 096€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 630€ 4 934€ 10 461€ 9 968€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 765€ 287€ 287€ 287€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
126€ 2 249€ 547€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
14 758€