Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Grand hotel Permon, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 055 599 € 3 558 842 € 3 145 521 € 2 320 567 € 3 360 730 € 2 465 604 € 1 630 398 € 1 403 784 € 1 254 169 € 1 160 723 € 987 873 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
878 554 € 878 554 € 877 624 € 873 171 € 868 861 € 857 331 € 61 192 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
878 554 € 878 554 € 877 624 € 873 171 € 868 861 € 857 331 € 61 192 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
878 554€ 878 554€ 877 624€ 873 171€ 868 861€ 857 331€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
61 192€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 116 872 € 2 632 791 € 2 246 171 € 1 444 931 € 2 463 889 € 1 590 777 € 1 556 609 € 1 393 519 € 1 237 330 € 1 146 886 € 969 381 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
251 813 € 267 482 € 118 578 € 121 782 € 148 922 € 136 183 € 145 168 € 136 624 € 135 804 € 148 520 € 124 245 €
035
B.I.1
Materiál
188 595€ 211 434€ 79 808€ 72 391€ 96 448€ 88 546€ 99 025€ 89 049€ 91 202€ 102 866€ 92 611€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
63 218€ 56 048€ 38 770€ 49 391€ 52 474€ 47 637€ 46 143€ 47 575€ 44 602€ 45 654€ 31 634€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
392 748 € 389 749 € 483 138 € 518 985 € 561 336 € 357 702 € 161 037 € 161 941 € 93 271 € 90 000 € 93 438 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
158 000€ 158 000€ 90 000€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
90 000€ 90 000€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
380 000€ 380 000€ 380 000€ 480 000€ 558 000€ 354 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 748€ 9 749€ 103 138€ 38 985€ 3 336€ 3 702€ 3 037€ 3 941€ 3 271€ 3 438€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
283 601 € 244 963 € 945 382 € 443 034 € 107 998 € 99 575 € 72 605 € 177 060 € 121 976 € 158 193 € 81 977 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
264 552 € 151 402 € 392 321 € 38 940 € 107 218 € 98 931 € 72 246 € 172 577 € 117 377 € 140 021 € 79 890 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
264 552€ 151 402€ 392 321€ 38 940€ 107 218€ 98 931€ 72 246€ 172 577€ 117 377€ 140 021€ 79 890€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 547€ 89 702€ 550 672€ 403 367€ 473€ 16 613€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 502€ 3 859€ 2 389€ 727€ 780€ 644€ 359€ 4 483€ 4 126€ 1 559€ 2 087€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 188 710 € 1 730 597 € 699 073 € 361 130 € 1 645 633 € 997 317 € 1 177 799 € 917 894 € 886 279 € 750 173 € 669 721 €
072
B.V.1.
Peniaze
39 127€ 31 114€ 22 356€ 24 948€ 36 616€ 22 444€ 31 450€ 42 730€ 35 782€ 34 748€ 36 039€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 149 583€ 1 699 483€ 676 717€ 336 182€ 1 609 017€ 974 873€ 1 146 349€ 875 164€ 850 497€ 715 425€ 633 682€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
60 173 € 47 497 € 21 726 € 2 465 € 27 980 € 17 496 € 12 597 € 10 265 € 16 839 € 13 837 € 18 492 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 416€ 5 406€ 2 349€ 2 465€ 3 788€ 5 327€ 4 221€ 997€ 2 611€ 3 681€ 5 212€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48 757€ 42 091€ 19 377€ 24 192€ 12 169€ 8 376€ 9 268€ 14 228€ 10 156€ 13 280€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 055 599 € 3 558 842 € 3 145 521 € 2 320 567 € 3 360 730 € 2 465 604 € 1 630 398 € 1 403 784 € 1 254 169 € 1 160 723 € 987 873 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 496 893 € 1 214 906 € 925 235 € 787 261 € 1 057 904 € 358 973 € 175 786 € 104 241 € 63 874 € 53 275 € 20 586 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
73 910 € 59 426 € 52 528 € 52 528 € 17 582 € 8 422 € 4 845 € 2 828 € 2 298 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
73 910€ 59 426€ 52 528€ 52 528€ 17 582€ 8 422€ 4 845€ 2 828€ 2 298€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 134 356 € 859 170 € 728 094 € 998 737 € 334 752 € 160 725 € 92 757 € 54 407 € 44 338 € 13 283 € -64 128 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 134 356€ 998 737€ 998 737€ 998 737€ 334 752€ 160 725€ 92 757€ 54 407€ 44 338€ 13 283€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -139 567€ -270 643€ -64 128€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
281 988 € 289 671 € 137 974 € -270 643 € 698 931 € 183 187 € 71 545 € 40 367 € 10 599 € 32 689 € 78 075 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 545 851 € 2 314 178 € 2 157 768 € 1 507 673 € 2 293 649 € 2 091 554 € 1 433 635 € 1 270 478 € 1 185 216 € 1 103 981 € 964 057 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
17 938 € 18 023 € 20 747 € 69 889 € 400 081 € 523 249 € 6 918 € 3 923 € 1 909 € 577 € 625 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
58 000€ 398 000€ 518 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 938€ 18 023€ 20 747€ 11 889€ 2 081€ 5 249€ 6 918€ 3 923€ 1 909€ 577€ 625€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
20 000 € 15 857 € 15 857 € 5 857 € 5 857 € 5 857 € 5 857 € 5 857 € 5 857 € 5 857 € 7 148 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
20 000€ 15 857€ 15 857€ 5 857€ 5 857€ 5 857€ 5 857€ 5 857€ 5 857€ 5 857€ 7 148€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 218 607 € 1 991 351 € 1 848 454 € 1 201 132 € 1 695 085 € 1 386 011 € 1 263 405 € 1 121 528 € 1 066 935 € 1 014 364 € 889 841 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 709 383 € 1 569 300 € 1 458 046 € 901 927 € 1 113 888 € 963 271 € 982 509 € 845 217 € 811 642 € 784 103 € 668 169 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 709 383€ 1 569 300€ 1 458 046€ 901 927€ 1 113 888€ 963 271€ 982 509€ 845 217€ 811 642€ 784 103€ 668 169€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
250 485€ 218 238€ 129 488€ 106 193€ 177 010€ 136 519€ 128 623€ 122 929€ 111 639€ 103 867€ 86 272€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
151 358€ 137 185€ 76 047€ 62 366€ 108 573€ 81 965€ 77 825€ 74 990€ 66 209€ 59 815€ 50 910€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
107 381€ 66 628€ 76 873€ 10 646€ 175 614€ 84 256€ 74 448€ 77 438€ 77 365€ 66 524€ 84 490€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 108 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 0€ 954€ 80€ 55€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
289 306 € 288 947 € 272 710 € 230 795 € 192 626 € 176 437 € 157 455 € 139 170 € 110 515 € 83 183 € 66 443 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
281 006€ 279 647€ 265 210€ 226 295€ 188 126€ 171 937€ 152 955€ 134 670€ 106 015€ 83 183€ 66 443€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 300€ 9 300€ 7 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€ 4 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 855 € 29 758 € 62 518 € 25 633 € 9 177 € 15 077 € 20 977 € 29 065 € 5 079 € 3 467 € 3 230 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
8 644€ 2 778€ 32 760€ 13 701€ 3 266€ 9 177€ 15 077€ 20 977€ 2 188€ 2 079€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 211€ 26 980€ 29 758€ 11 932€ 5 911€ 5 900€ 5 900€ 8 088€ 2 891€ 1 388€ 3 230€