Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. SPS services s.r.o. „v konkurze“

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
327 972 € 65 392 € 113 535 € 198 721 € 243 528 € 200 648 € 266 921 € 300 358 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 605 € 28 320 € 76 084 € 102 078 € 180 953 € 151 697 € 199 689 € 225 248 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 605 € 28 320 € 76 084 € 102 078 € 180 953 € 151 697 € 199 689 € 225 248 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 605€ 28 320€ 76 084€ 102 078€ 180 953€ 150 697€ 199 689€ 225 248€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
323 277 € 36 882 € 36 890 € 96 643 € 62 575 € 48 951 € 67 022 € 72 842 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
40 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
40€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
31 000 € 31 000 € 31 000 € 31 000 € 31 000 € 31 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
31 000€ 31 000€ 31 000€ 31 000€ 31 000€ 31 000€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
307 732 € 36 515 € 4 842 € 29 874 € 19 615 € 16 145 € 34 328 € 35 329 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
318 594 € 42 885 € 5 860 € 26 846 € 24 699 € 16 145 € 34 328 € 35 329 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
318 594€ 42 885€ 5 860€ 26 846€ 24 699€ 16 145€ 34 328€ 35 329€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
-10 862€ -6 370€ -1 018€ 3 028€ -5 084€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 545 € 367 € 1 048 € 35 769 € 11 960 € 1 806 € 1 694 € 6 473 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 755€ 363€ 854€ 63€ 837€ 1 750€ 1 653€ 4 049€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 790€ 4€ 194€ 35 706€ 11 123€ 56€ 41€ 2 424€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
90 € 190 € 561 € 210 € 2 268 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
90€ 190€ 561€ 210€ 2 268€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
327 972 € 65 392 € 113 535 € 198 721 € 243 528 € 200 648 € 266 921 € 300 358 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
102 529 € -80 599 € -119 777 € -15 592 € -37 374 € -16 680 € -4 175 € 40 487 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
84 335€ 84 335€ 84 335€ 84 335€ 84 335€ 135 602€ 135 601€ 135 601€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
907 € 907 € 907 € 907 € 907 € 907 € 907 € 907 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
907€ 907€ 907€ 907€ 907€ 907€ 907€ 907€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-172 480 € -211 658 € -107 473 € -129 255 € -159 827 € -147 322 € -102 661 € -68 208 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-172 480€ -211 658€ -107 473€ -129 255€ -159 827€ -147 322€ -102 661€ -68 208€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
183 128 € 39 178 € -104 185 € 21 782 € 30 572 € -12 506 € -44 661 € -34 452 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
225 443 € 145 991 € 233 312 € 214 313 € 280 902 € 217 328 € 271 096 € 259 871 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 542 € 51 112 € 78 105 € 126 958 € 198 253 € 154 873 € 190 015 € 167 431 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
20 000€ 40 056€ 40 056€ 40 055€ 58 358€ 35 980€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 542€ 2 455€ 2 362€ 2 262€ 2 076€ 1 795€ 1 492€ 1 492€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 601€ 35 687€ 84 641€ 137 819€ 117 098€ 188 523€ 165 939€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
145 360 € 87 404 € 98 763 € 65 560 € 62 181 € 60 381 € 78 811 € 86 300 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
30 787 € 58 994 € 91 992 € 56 186 € 49 082 € 42 320 € 56 538 € 63 873 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 787€ 58 994€ 91 992€ 56 186€ 49 082€ 42 320€ 56 538€ 63 873€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
978€ 1 347€ 1 703€ 2 458€ 4 911€ 6 186€ 4 364€ 9 369€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 114€ 806€ 2 701€ 1 430€ 2 892€ 3 506€ 7 361€ 5 355€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
110 628€ 24 404€ 1 098€ 2 187€ 4 446€ 7 744€ 8 484€ 4 004€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 853€ 1 853€ 1 269€ 3 299€ 850€ 625€ 2 064€ 3 699€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 074 € 407 € 976 € 1 227 € 2 688 € 2 074 € 2 270 € 6 140 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 074€ 407€ 976€ 1 227€ 2 688€ 2 074€ 2 270€ 6 140€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
56 467€ 7 068€ 55 468€ 20 568€ 17 780€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé