Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 968 696 € 13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 025 582 € 6 332 929 € 6 333 030 € 1 234 242 € 926 739 € 679 482 € 465 583 € 436 233 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 040 € 3 958 € 8 245 € 26 117 € 37 060 € 32 680 € 5 348 €
005
A.I.2
Software
3 040€ 3 958€ 8 245€ 26 117€ 37 060€ 32 680€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 348€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 906 € 4 779 € 3 986 € 28 125 € 44 679 € 26 802 € 40 235 € 16 233 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 906€ 4 779€ 3 986€ 28 125€ 44 679€ 26 802€ 40 235€ 16 233€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
6 020 636 € 6 324 192 € 6 320 799 € 1 180 000 € 845 000 € 620 000 € 420 000 € 420 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 720 636€ 5 774 192€ 5 770 799€ 630 000€ 595 000€ 470 000€ 270 000€ 270 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
300 000€ 550 000€ 550 000€ 550 000€ 250 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 911 234 € 6 987 548 € 3 793 351 € 3 936 962 € 5 138 312 € 2 744 694 € 2 830 173 € 2 877 293 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 573 736 € 1 669 813 € 330 724 € 647 037 € 1 427 516 € 722 974 € 166 087 €
032
B.I.1
Materiál
1 573 736€ 1 669 813€ 330 724€ 647 037€ 1 147 499€ 722 974€
036
B.I.5
Tovar
280 017€ 166 087€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
813 619 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
800 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
13 619€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 636 603 € 5 276 655 € 2 530 854 € 3 192 370 € 3 621 890 € 1 630 782 € 2 399 841 € 2 385 834 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 140 645€ 1 928 789€ 2 273 118€ 2 859 230€ 2 826 079€ 1 294 152€ 2 107 781€ 1 220 218€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 400 000€ 3 227 822€ 108 528€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 280€ 118 554€ 40 289€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 760€ 16 561€ 232 535€ 670 374€ 236 118€ 173 506€ 9 370€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
81 198€ 120 044€ 132 647€ 100 605€ 110 157€ 100 512€ 1 115 957€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
887 276 € 41 080 € 931 773 € 97 555 € 88 906 € 390 938 € 264 245 € 491 459 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 092€ 7 838€ 3 761€ 6 744€ 4 941€ 2 485€ 2 461€ 321€
057
B.IV.2
Účty v bankách
883 184€ 33 242€ 928 012€ 90 811€ 83 965€ 388 453€ 261 784€ 491 138€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
31 880 € 24 624 € 21 498 € 20 452 € 12 458 € 10 689 € 11 017 € 6 617 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 880€ 24 624€ 21 498€ 20 452€ 12 458€ 10 689€ 11 017€ 788€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 829€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 968 696 € 13 345 101 € 10 147 879 € 5 191 656 € 6 077 509 € 3 434 865 € 3 306 773 € 3 320 143 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 570 684 € 4 455 320 € 5 626 963 € 676 329 € 1 514 901 € 739 370 € 636 383 € 1 089 720 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
6 691 € 3 298 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
6 691€ 3 298€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 163 € 104 486 € 104 486 € 104 486 € 104 486 € 4 486 € 4 486 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 163€ 104 486€ 104 486€ 104 486€ 104 486€ 5 992€ 5 992€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 506€ -1 506€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 563 193 € 4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 398 012 € 8 889 781 € 4 520 916 € 4 515 327 € 4 562 608 € 2 695 495 € 2 670 364 € 2 230 398 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
47 557 € 32 502 € 31 478 € 18 957 € 17 365 € 11 456 € 80 856 € 2 023 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 457€ 19 002€ 25 228€ 15 257€ 13 065€ 8 656€ 6 487€ 2 023€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
18 100€ 13 500€ 6 250€ 3 700€ 4 300€ 2 800€ 74 369€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
66 970 € 65 256 € 12 876 € 9 723 € 7 931 € 7 111 € 4 384 € 1 073 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
66 970€ 65 256€ 12 876€ 9 723€ 7 931€ 7 111€ 4 384€ 1 073€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
9 283 485 € 8 021 793 € 4 476 562 € 4 229 850 € 4 406 269 € 2 676 575 € 2 585 009 € 2 227 113 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
479 885€ 750 984€ 744 935€ 1 100 596€ 2 354 175€ 1 362 926€ 1 127 683€ 41 290€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 919€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
498 060€ 20 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 225 660€ 6 728 277€ 2 480 164€ 2 704 893€ 1 549 893€ 1 197 893€ 1 234 448€ 621 729€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 932€ 19 518€ 15 010€ 15 325€ 17 665€ 15 862€ 10 353€ 3 859€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 807€ 11 766€ 9 651€ 9 892€ 11 393€ 10 179€ 6 521€ 2 482€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
549 407€ 511 248€ 728 742€ 399 144€ 473 143€ 2 683€ 206 004€ 111 265€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
794€ 67 032€ 1 440 569€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
770 230 € 256 797 € 131 043 € 353 € 115 € 189 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
770 230€ 256 797€ 131 043€ 353€ 115€ 189€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
26 € 25 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
26€ 25€