Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Globaltrading Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 577 241€ 18 461 792€ 12 598 231€ 12 007 743€ 1 368 448€ 1 844€ 1 283€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
33 913 386 € 29 467 860 € 22 612 214 € 12 007 553 € 1 368 445 € 1 845 € 1 283 € 2 211 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 404 572€ 5 167 594€ 2 012 107€ 6 502 433€ 1 346 373€ 1 798€ 1 283€ 2 206€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
21 760 651€ 13 294 199€ 10 586 124€
05
III.
Tržby z predaja služieb
412 017€ 2 366€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
598 348€ 449 949€ 271 320€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
57 311€ 1 336 651€ 211 912€ 17 558€ 19 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 680 487€ 9 219 467€ 9 530 751€ 5 485 196€ 2 905€ 47€ 5€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
33 437 695 € 29 011 350 € 22 323 864 € 11 833 583 € 1 301 450 € 9 104 € 1 283 € 2 876 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 327 610€ 4 726 138€ 1 937 911€ 4 952 858€ 928 017€ 1 798€ 1 283€ 1 765€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 698 061€ 11 395 396€ 8 945 694€ 273 583€ 48 213€ 191€
13
C.
Opravné položky k zásobám
6 968€
14
D.
Služby
1 426 315€ 844 957€ 698 039€ 562 008€ 232 003€ 43€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 364 017 € 1 053 334 € 839 283 € 502 080 € 46 241 €
16
E.1.
Mzdové náklady
942 498€ 739 298€ 592 313€ 363 094€ 34 558€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
346 286€ 266 925€ 216 096€ 125 824€ 11 497€
19
E.4.
Sociálne náklady
75 233€ 47 111€ 30 874€ 13 162€ 186€
20
F.
Dane a poplatky
75 368€ 37 023€ 8 904€ 3 647€ 1 686€ 1€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
630 696€ 281 776€ 118 510€ 59 695€ 9 082€ 876€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
630 696€ 281 776€ 118 510€ 59 695€ 9 082€ 876€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
93 816€ 1 341 850€ 197 605€ 12 409€ 28 427€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 821 812€ 9 330 876€ 9 577 918€ 5 467 303€ 7 781€ 338€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
475 691 € 456 510 € 288 350 € 173 970 € 66 995 € -7 259 € -665 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 723 602 € 1 945 251 € 1 287 907 € 716 350 € 138 140 € -6 968 € 207 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 0 € 5 € 191 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 3 € 142 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 3€ 142€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 53€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ -4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
195 341 € 117 998 € 68 978 € 25 196 € 1 925 € 77 € 109 € 107 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
143 272 € 75 386 € 38 700 € 17 660 € 705 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
143 272€ 75 386€ 38 700€ 17 660€ 705€
52
O.
Kurzové straty
5€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52 064€ 42 612€ 30 278€ 7 533€ 1 220€ 77€ 109€ 107€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-195 339 € -117 998 € -68 973 € -25 005 € -1 922 € -77 € -109 € -107 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
280 352 € 338 512 € 219 377 € 148 965 € 65 073 € -7 336 € -109 € -772 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
62 615 € 67 835 € 47 497 € 35 337 € 16 329 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
62 615€ 67 835€ 47 497€ 35 337€ 16 329€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
217 737 € 270 677 € 171 880 € 113 628 € 48 744 € -8 296 € -1 069 € -772 €