Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 225 717 € 2 225 856 € 2 226 074 € 2 225 771 € 2 223 832 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 219 016 € 2 219 016 € 2 219 016 € 2 219 016 € 2 219 016 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
11 620€ 11 620€ 11 620€ 11 620€ 11 620€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 207 396 € 2 207 396 € 2 207 396 € 2 207 396 € 2 207 396 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 207 396€ 2 207 396€ 2 207 396€ 2 207 396€ 2 207 396€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
6 701 € 6 840 € 7 058 € 6 755 € 4 816 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 701 € 6 840 € 7 058 € 6 755 € 4 816 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 701€ 6 840€ 7 058€ 6 755€ 4 816€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 225 717 € 2 225 856 € 2 226 074 € 2 225 771 € 2 223 832 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 817 € 4 906 € 5 124 € 5 263 € -51 535 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 971 € 6 971 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 971€ 6 971€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
697€ 697€ 697€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 763€ -2 545€ -2 405€ -3 619€ -57 805€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 089 € -218 € -140 € 1 911 € -701 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 221 900 € 2 220 950 € 2 220 950 € 2 220 508 € 2 275 367 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 221 900 € 2 220 950 € 2 220 950 € 2 220 508 € 2 275 367 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
50€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
508€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 221 900€ 2 220 950€ 2 220 900€ 2 220 000€ 2 274 887€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci