Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 030 027 € 853 091 € 634 823 € 628 474 € 1 285 719 € 1 203 089 € 955 691 € 1 162 663 € 714 550 € 454 233 € 416 826 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
136 806 € 117 024 € 112 339 € 143 418 € 175 925 € 185 646 € 129 323 € 106 172 € 168 126 € 5 847 € 1 035 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
427 € 1 709 € 2 991 € 5 106 € 8 388 € 4 833 € 6 833 € 8 834 € 504 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
427€ 1 709€ 2 991€ 5 106€ 8 388€ 4 833€ 6 833€ 8 834€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
504€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
136 379 € 115 315 € 109 348 € 138 312 € 167 537 € 180 813 € 122 490 € 97 338 € 33 126 € 5 343 € 1 035 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
130 776€ 111 752€ 109 348€ 138 312€ 167 537€ 157 663€ 122 490€ 97 338€ 33 126€ 3 077€ 1 035€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 603€ 3 563€ 23 150€ 2 266€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
135 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
135 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
821 604 € 670 209 € 331 696 € 260 534 € 1 032 352 € 947 884 € 773 204 € 1 017 828 € 521 395 € 424 256 € 382 783 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 320 € 37 715 € 14 784 € 15 092 € 36 120 € 33 626 € 48 147 € 36 838 € 24 631 € 32 373 € 29 556 €
035
B.I.1
Materiál
33 320€ 37 715€ 14 784€ 15 092€ 36 120€ 33 477€ 47 678€ 36 838€ 24 631€ 32 373€ 29 556€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
149€ 469€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
390 000 € 362 000 € 202 000 € 27 630 € 665 875 € 294 997 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
390 000€ 362 000€ 202 000€ 27 630€ 665 875€ 294 997€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
240 059 € 195 901 € 56 729 € 118 705 € 92 871 € 683 150 € 137 547 € 732 307 € 171 762 € 236 415 € 192 627 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
238 899 € 190 897 € 33 534 € 6 797 € 92 871 € 129 156 € 136 605 € 186 697 € 168 922 € 169 695 € 192 550 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
238 899€ 190 897€ 33 534€ 6 797€ 92 871€ 129 156€ 136 605€ 186 697€ 168 922€ 169 695€ 192 550€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
300 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 709€ 65 866€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
588€ 3 618€ 5 748€ 553 994€ 942€ 245 527€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 17 269€ 111 908€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
572€ 1 386€ 178€ 83€ 1 131€ 854€ 77€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
158 225 € 74 593 € 58 183 € 99 107 € 237 486 € 231 108 € 292 513 € 248 683 € 325 002 € 155 468 € 160 600 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 995€ 43 322€ 11 898€ 8 441€ 23 768€ 23 690€ 60 566€ 14 472€ 12 534€ 12 074€ 9 145€
073
B.V.2.
Účty v bankách
153 230€ 31 271€ 46 285€ 90 666€ 213 718€ 207 418€ 231 947€ 234 211€ 312 468€ 143 394€ 151 455€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
71 617 € 65 858 € 190 788 € 224 522 € 77 442 € 69 559 € 53 164 € 38 663 € 25 029 € 24 130 € 33 008 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9€ 49€ 1 482€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 131€ 9 630€ 5 210€ 5 073€ 10 081€ 5 309€ 2 451€ 11 384€ 6 515€ 1 416€ 5 399€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
61 486€ 56 228€ 185 578€ 219 440€ 67 312€ 62 768€ 50 713€ 27 279€ 18 514€ 22 714€ 27 609€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 030 027 € 853 091 € 634 823 € 628 474 € 1 285 719 € 1 203 089 € 955 691 € 1 162 663 € 714 550 € 454 233 € 416 826 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
208 722 € 129 603 € 316 251 € 298 838 € 714 399 € 503 208 € 322 487 € 190 635 € -201 635 € -124 646 € -5 961 985 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 660 000€ 5 610 000€ 5 610 000€ 4 760 000€ 4 310 000€ 4 310 000€ 4 310 000€ 4 260 000€ 3 490 000€ 3 450 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 485 897 € -5 299 249 € -4 466 662 € -3 601 102 € -3 812 291 € -3 993 013 € -4 074 865 € -3 950 113 € -3 580 146 € -5 966 985 € -5 118 606 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 860 602€ 2 860 602€ 2 860 602€ 2 860 602€ 2 649 413€ 2 468 691€ 2 386 839€ 2 386 839€ 2 386 839€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 346 499€ -8 159 851€ -7 327 264€ -6 461 704€ -6 461 704€ -6 461 704€ -6 461 704€ -6 336 952€ -5 966 985€ -5 966 985€ -5 118 606€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
29 119 € -186 648 € -832 587 € -865 560 € 211 190 € 180 721 € 81 852 € -124 752 € -116 989 € 2 387 339 € -848 379 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
821 305 € 723 488 € 311 805 € 322 869 € 564 553 € 695 710 € 625 000 € 960 818 € 896 813 € 560 469 € 6 362 228 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 467 € 51 579 € 56 074 € 1 254 € 109 € 337 € 786 € 427 € 147 € 626 € 499 671 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
700€ 498 572€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 864€ 2 411€ 2 582€ 1 254€ 109€ 337€ 450€ 971€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
19 603€ 49 168€ 52 792€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
786€ 427€ 147€ 176€ 128€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
686 257 € 564 062 € 192 340 € 242 940 € 498 227 € 588 484 € 478 625 € 725 121 € 727 348 € 391 798 € 5 704 852 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
498 028 € 406 320 € 133 266 € 193 146 € 368 384 € 442 595 € 341 043 € 619 165 € 631 384 € 276 980 € 5 633 235 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
498 028€ 406 320€ 133 266€ 193 146€ 368 384€ 442 595€ 341 043€ 619 165€ 631 384€ 276 980€ 5 633 235€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 002€ 2 787€ 2 337€ 16 329€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
53 097€ 54 486€ 30 548€ 26 875€ 50 171€ 46 624€ 43 799€ 41 882€ 38 054€ 35 584€ 37 031€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
62 586€ 57 233€ 18 186€ 16 585€ 31 041€ 29 401€ 27 902€ 25 188€ 22 574€ 21 702€ 22 324€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
69 535€ 38 052€ 5 327€ 5 105€ 48 252€ 58 986€ 64 678€ 38 263€ 32 731€ 41 025€ 12 262€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9€ 5 184€ 2 676€ 1 229€ 379€ 10 878€ 1 203€ 623€ 2 605€ 178€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
112 581 € 107 847 € 63 391 € 78 675 € 66 217 € 106 889 € 145 589 € 235 270 € 169 318 € 168 045 € 157 705 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 490€ 47 838€ 39 950€ 33 808€ 19 726€ 23 286€ 30 114€ 29 241€ 27 310€ 138 444€ 127 104€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
59 091€ 60 009€ 23 441€ 44 867€ 46 491€ 83 603€ 115 475€ 206 029€ 142 008€ 29 601€ 30 601€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 6 767 € 6 767 € 6 767 € 4 171 € 8 204 € 11 210 € 19 372 € 18 410 € 16 583 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 767€ 6 767€ 6 767€ 4 171€ 8 204€ 11 210€ 19 372€ 18 410€ 16 583€