Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
127 460 640 € 105 335 715 € 130 929 134 € 132 330 827 € 130 319 281 € 117 066 013 € 133 737 230 € 158 484 406 € 149 154 312 € 179 642 954 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
16 240 857 € 14 873 488 € 17 132 730 € 17 845 739 € 19 787 774 € 21 819 168 € 30 656 363 € 39 976 280 € 38 285 343 € 27 737 109 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 275 555 € 5 260 144 € 2 344 168 € 1 837 481 € 3 368 675 € 6 288 031 € 15 581 127 € 24 849 485 € 22 582 765 € 16 359 785 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
21 875€ 59 375€ 96 875€ 134 375€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
5 299 504€ 4 835 877€ 1 289 475€ 1 453 896€ 1 802 580€ 5 474 966€ 14 222 615€ 23 773 244€ 21 252 887€ 13 580 299€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
285 187€ 25 497€ 74 324€ 145 585€ 106 830€ 183 211€ 360 068€ 485 474€ 645 353€ 214 770€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
531€ 1 194€ 1 866€ 2 538€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 690 864€ 376 895€ 920 463€ 139 931€ 1 323 024€ 627 316€ 998 444€ 590 767€ 684 525€ 2 564 716€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 965 302 € 9 613 344 € 14 788 562 € 16 008 258 € 16 418 999 € 15 531 037 € 15 069 136 € 15 120 695 € 15 696 478 € 11 372 324 €
012
A.II.1
Pozemky
5 692€ 5 692€ 5 692€ 5 692€ 5 692€ 5 692€ 5 618€ 5 618€ 5 618€ 5 618€
013
A.II.2
Stavby
2 421 020€ 2 662 817€ 2 913 272€ 3 169 586€ 3 287 555€ 3 472 811€ 3 758 863€ 3 967 413€ 4 025 705€ 3 558 941€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 044 595€ 6 231 699€ 11 808 958€ 11 783 668€ 12 344 483€ 9 643 298€ 8 025 812€ 8 215 054€ 7 827 480€ 7 715 428€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 493 995€ 713 136€ 60 640€ 797 501€ 781 269€ 2 409 236€ 3 278 843€ 2 932 610€ 3 837 675€ 92 337€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
251 811€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
100 € 100 € 6 100 € 6 100 € 6 100 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
100€ 100€ 6 100€ 6 100€ 6 100€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
105 342 791 € 83 666 054 € 103 645 314 € 100 757 002 € 100 020 485 € 85 556 675 € 93 927 539 € 109 308 662 € 103 241 325 € 149 834 253 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
37 778 € 18 694 € 49 034 € 63 809 € 47 814 € 47 692 € 93 166 € 152 001 € 220 861 € 125 698 €
035
B.I.1
Materiál
37 778€ 18 694€ 49 034€ 63 809€ 47 814€ 47 692€ 93 166€ 152 001€ 220 861€ 125 698€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 327 694 € 53 772 024 € 53 378 559 € 52 566 920 € 52 631 943 € 51 851 927 € 51 851 927 € 51 851 927 € 50 566 927 € 20 000 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 20 000 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
20 000 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
51 851 927€ 51 851 927€ 51 851 927€ 51 851 927€ 51 851 927€ 51 851 927€ 51 851 927€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
50 566 927€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 327 694€ 1 920 097€ 1 526 632€ 714 993€ 780 016€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
62 798 081 € 10 526 723 € 11 843 091 € 8 602 741 € 9 809 095 € 10 130 130 € 8 549 465 € 14 110 666 € 19 509 607 € 77 972 445 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 293 275 € 8 064 870 € 10 610 396 € 7 353 032 € 8 449 615 € 7 644 128 € 6 949 963 € 13 144 983 € 11 588 086 € 18 165 887 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
89 287€ 116 630€ 3 033 263€ 30 535€ 30 193€ 30 209€ 189€ 7 608€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 203 988€ 7 948 240€ 7 577 133€ 7 322 497€ 8 419 422€ 7 613 919€ 6 949 774€ 13 137 375€ 11 588 086€ 18 165 887€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
52 580 734€ 609 980€ 609 980€ 609 980€ 622 843€ 622 494€ 628 162€ 616 132€ 268 957€ 59 452 238€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 178 491€ 926 723€ 7 405 437€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
924 072€ 673 382€ 622 715€ 639 729€ 736 637€ 936 785€ 971 340€ 349 551€ 247 127€ 354 320€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
41 179 238 € 19 348 613 € 38 374 630 € 39 523 532 € 37 531 633 € 23 526 926 € 33 432 981 € 43 194 068 € 32 943 930 € 51 736 110 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 033€ 1 973€ 2 399€ 2 304€ 6 133€ 5 253€ 3 676€ 3 325€ 23 169€ 910€
073
B.V.2.
Účty v bankách
41 177 205€ 19 346 640€ 38 372 231€ 39 521 228€ 37 525 500€ 23 521 673€ 33 429 305€ 43 190 743€ 32 920 761€ 51 735 200€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 876 992 € 6 796 173 € 10 151 090 € 13 728 086 € 10 511 022 € 9 690 170 € 9 153 328 € 9 199 464 € 7 627 644 € 2 071 592 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
169 100€ 212 970€ 4 740€ 5 908€ 737€ 605€ 4 694€ 10 603€ 2 860€ 7 957€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
490 813€ 1 010 223€ 595 129€ 595 552€ 701 579€ 651 090€ 640 736€ 494 114€ 532 236€ 351 837€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 217 079€ 5 572 980€ 9 551 221€ 13 126 626€ 9 808 706€ 9 038 475€ 8 507 898€ 8 694 747€ 7 092 548€ 1 711 798€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
127 460 640 € 105 335 715 € 130 929 134 € 132 330 827 € 130 319 281 € 117 066 013 € 133 737 230 € 158 484 406 € 149 154 312 € 179 642 954 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
66 228 319 € 73 846 602 € 61 913 901 € 74 705 222 € 53 735 841 € 32 784 396 € 34 602 310 € 31 953 677 € 28 666 397 € 60 327 095 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 € 15 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€ 15 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
335€ 335€ 335€ 335€ 335€ 335€ 335€ 335€ 335€ 335€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 248 267 € 34 464 566 € 19 457 886 € 31 635 506 € 14 784 061 € 26 760 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 248 267€ 34 464 566€ 19 457 886€ 31 635 506€ 14 784 061€ 26 760€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
23 979 717 € 21 381 701 € 24 455 680 € 25 069 381 € 20 951 445 € 14 784 061 € 16 601 975 € 13 953 342 € 10 639 302 € 42 326 760 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
51 515 257 € 26 303 216 € 65 557 260 € 52 550 614 € 68 820 591 € 74 733 420 € 82 944 128 € 103 886 670 € 97 905 081 € 115 597 569 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
80 441 € 95 395 € 90 372 € 83 085 € 75 750 € 77 192 € 74 835 € 44 059 € 22 992 € 41 812 926 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
41 777 778€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
80 441€ 95 395€ 90 372€ 83 085€ 75 750€ 77 192€ 74 835€ 44 059€ 22 992€ 35 148€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
47 065 € 103 544 € 160 023 € 216 501 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
47 065€ 103 544€ 160 023€ 216 501€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 000 000€ 30 000 000€ 40 000 000€ 50 000 000€ 59 000 000€ 67 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
50 227 924 € 24 981 807 € 44 065 515 € 21 168 338 € 24 978 124 € 23 812 589 € 22 983 728 € 35 789 260 € 21 682 708 € 73 171 994 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 788 308 € 6 409 245 € 4 694 640 € 3 484 817 € 6 802 830 € 8 304 654 € 8 025 294 € 20 444 255 € 9 068 602 € 7 135 883 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 252 199€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 536 109€ 6 409 245€ 4 694 640€ 3 484 817€ 6 802 830€ 8 304 654€ 8 025 294€ 20 444 255€ 9 068 602€ 7 135 883€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 100€ 48 989 502€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 000 000€ 20 691 135€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
720 322€ 668 030€ 650 409€ 642 153€ 436 190€ 458 244€ 637 371€ 327 779€ 333 049€ 276 535€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
455 515€ 427 347€ 424 019€ 410 681€ 286 537€ 290 328€ 243 917€ 205 914€ 208 945€ 171 558€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 917 458€ 875 710€ 2 120 241€ 1 319 840€ 2 659 053€ 497 734€ 689 005€ 2 583 607€ 561 065€ 5 471 003€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
18 346 321€ 16 601 475€ 15 485 071€ 15 310 847€ 14 793 514€ 14 261 629€ 13 388 141€ 12 227 705€ 11 509 947€ 11 127 513€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 152 053 € 1 119 715 € 1 239 670 € 1 073 731 € 3 758 817 € 834 812 € 878 340 € 1 046 826 € 1 194 776 € 609 641 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
223 376€ 226 533€ 204 926€ 209 844€ 141 487€ 250 487€ 233 282€ 240 073€ 226 894€ 189 452€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
928 677€ 893 182€ 1 034 744€ 863 887€ 3 617 330€ 584 325€ 645 058€ 806 753€ 967 882€ 420 189€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 774€ 2 755€ 20 001 680€ 10 008 959€ 10 007 900€ 10 008 827€ 9 007 225€ 8 006 525€ 8 004 605€ 3 008€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
9 717 064 € 5 185 897 € 3 457 973 € 5 074 991 € 7 762 849 € 9 548 197 € 16 190 792 € 22 644 059 € 22 582 834 € 3 718 290 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 695 239€ 2 744 586€ 1 519 256€ 2 243 329€ 2 919 930€ 4 298 623€ 6 757 296€ 13 771 380€ 15 512 961€ 2 601 944€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 021 825€ 2 441 311€ 1 938 717€ 2 831 662€ 4 842 919€ 5 249 574€ 9 433 496€ 8 872 679€ 7 069 873€ 1 116 346€