Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
88 216 898€ 73 147 155€ 72 230 843€ 75 444 855€ 74 429 788€ 73 034 097€ 75 427 019€ 122 731 186€ 227 091 628€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
95 050 615 € 79 376 091 € 79 401 312 € 81 223 177 € 80 002 368 € 78 324 490 € 80 744 673 € 129 276 312 € 224 616 912 € 299 556 448 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 783€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
88 216 898€ 73 147 155€ 72 230 843€ 75 444 855€ 74 429 788€ 73 034 097€ 75 427 019€ 70 937 571€ 69 081 867€ 120 059 611€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 229€ 53 240€ 37 213€ 28 446€ 93 965€ 10 388€ 4 461€ 6 004€ 1 769€ 71 593€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 824 488€ 6 175 696€ 7 133 256€ 5 749 876€ 5 478 615€ 5 280 005€ 5 313 193€ 58 332 737€ 155 528 493€ 179 425 244€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
63 570 017 € 52 656 510 € 48 160 963 € 49 241 449 € 53 391 424 € 58 001 154 € 58 684 676 € 110 316 105 € 207 900 100 € 243 530 364 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
67 329€ 3 592€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
985 852€ 860 137€ 778 124€ 966 634€ 792 906€ 812 147€ 868 679€ 874 340€ 1 173 181€ 882 134€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
37 808 588€ 27 642 147€ 24 584 371€ 26 967 395€ 32 271 225€ 30 996 968€ 31 897 571€ 31 680 440€ 30 035 192€ 25 580 801€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 871 585 € 13 378 622 € 13 393 351 € 11 326 022 € 9 178 732 € 8 852 790 € 8 593 415 € 8 448 022 € 8 181 660 € 6 384 040 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 799 074€ 9 701 329€ 9 703 632€ 8 347 241€ 6 796 493€ 6 465 303€ 6 637 085€ 6 399 655€ 6 172 211€ 4 808 553€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 583 746€ 3 277 237€ 3 279 122€ 2 703 979€ 2 203 121€ 2 210 624€ 1 771 688€ 1 839 539€ 1 831 662€ 1 417 382€
19
E.4.
Sociálne náklady
488 765€ 400 056€ 410 597€ 274 802€ 179 118€ 176 863€ 184 642€ 208 828€ 177 787€ 158 105€
20
F.
Dane a poplatky
9 558€ 8 865€ 13 493€ 8 073€ 8 206€ 20 127€ 3 114€ 7 903€ 4 789€ 3 521€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 998 439€ 8 877 156€ 7 317 288€ 8 376 579€ 9 583 283€ 16 429 137€ 16 286 621€ 14 596 506€ 16 517 299€ 34 454 548€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 998 439€ 7 126 997€ 6 113 069€ 7 465 246€ 10 003 631€ 16 437 434€ 16 153 757€ 14 817 343€ 16 479 521€ 35 930 802€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 750 159€ 1 204 219€ 911 333€ -420 348€ -8 297€ 132 864€ -220 837€ 37 778€ -1 476 254€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
890€ 50 665€ 100 298€ 49 126€ 328 180€ 97 565€ 537€ 266 758€ 3 010 180€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 735 683€ 1 572 931€ 1 869 183€ 1 427 690€ 1 047 698€ 624 996€ 44 670€ 2 499 611€ 3 935 108€ 4 461 199€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
159 422€ 198 658€ 104 855€ 119 930€ 181 194€ 167 424€ 990 069€ 51 942 525€ 148 049 279€ 168 753 941€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
31 480 598 € 26 719 581 € 31 240 349 € 31 981 728 € 26 610 944 € 20 323 336 € 22 059 997 € 18 960 207 € 16 716 812 € 56 026 084 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
49 422 458 € 44 577 542 € 46 868 348 € 47 510 826 € 41 365 657 € 41 224 982 € 42 660 769 € 38 382 791 € 37 874 685 € 93 596 676 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 466 162 € 1 447 869 € 1 450 939 € 1 447 273 € 1 501 664 € 1 459 258 € 2 107 955 € 2 106 107 € 2 478 004 € 4 420 800 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
55 376 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
55 376€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 464 650 € 1 445 733 € 1 450 798 € 1 447 260 € 1 446 287 € 1 459 251 € 2 107 953 € 1 464 196 € 436 277 € 2 262 360 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 445 733€ 1 445 733€ 1 449 693€ 1 446 060€ 1 446 081€ 1 459 250€ 1 467 653€ 1 454 811€ 430 704€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
18 917€ 1 105€ 1 200€ 206€ 1€ 640 300€ 9 385€ 5 573€ 2 262 360€
42
XII.
Kurzové zisky
1 512€ 2 136€ 141€ 13€ 1€ 7€ 2€ 244€ 60€ 107€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
641 667€ 2 041 667€ 2 158 333€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 654 257 € 1 529 103 € 1 733 040 € 1 951 163 € 2 020 193 € 2 851 803 € 2 195 004 € 2 071 562 € 5 115 888 € 6 778 168 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
123 € 74 896 € 399 688 € 550 104 € 702 083 € 844 979 € 975 416 € 1 112 898 € 4 371 921 € 5 862 909 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 792 753€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
123€ 74 896€ 399 688€ 550 104€ 702 083€ 844 979€ 975 416€ 1 112 898€ 579 168€ 5 862 909€
52
O.
Kurzové straty
2 702€ 36 893€ 3 453€ 412€ 615€ 1 340€ 787€ 1 142€ 408€ 321€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 651 432€ 1 417 314€ 1 329 899€ 1 400 647€ 1 317 495€ 2 005 484€ 1 218 801€ 957 522€ 743 559€ 914 938€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-188 095 € -81 234 € -282 101 € -503 890 € -518 529 € -1 392 545 € -87 049 € 34 545 € -2 637 884 € -2 357 368 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
31 292 503 € 26 638 347 € 30 958 248 € 31 477 838 € 26 092 415 € 18 930 791 € 21 972 948 € 18 994 752 € 14 078 928 € 53 668 716 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 312 786 € 5 256 646 € 6 502 568 € 6 408 457 € 5 140 970 € 4 146 730 € 5 370 973 € 5 041 410 € 3 439 626 € 11 341 956 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 720 383€ 5 650 111€ 7 314 207€ 6 343 434€ 5 920 986€ 4 146 730€ 5 370 973€ 5 041 410€ 3 439 626€ 11 341 956€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
592 403€ -393 465€ -811 639€ 65 023€ -780 016€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 979 717 € 21 381 701 € 24 455 680 € 25 069 381 € 20 951 445 € 14 784 061 € 16 601 975 € 13 953 342 € 10 639 302 € 42 326 760 €