Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
227 070 € 269 996 € 312 221 € 305 377 € 250 245 € 355 456 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
216 785 € 261 177 € 293 342 € 285 952 € 200 554 € 200 687 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
216 785 € 261 177 € 293 342 € 285 952 € 200 554 € 200 687 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
156 949€ 162 933€ 171 391€ 179 848€ 184 148€ 161 562€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 836€ 98 244€ 121 951€ 106 104€ 16 406€ 39 125€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
10 285 € 8 819 € 18 879 € 19 425 € 49 691 € 154 769 €
015
B.I.
Zásoby
3 438€ 3 797€ 3 904€ 3 476€ 60 382€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
901 € 2 772 € 6 668 € 4 652 € 23 283 € 48 932 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
125€ 2 125€ 2 298€ 4 256€ 22 798€ 48 523€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
455€ 4 229€ 41€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
776€ 192€ 141€ 396€ 485€ 368€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
9 384 € 2 609 € 8 414 € 10 869 € 22 932 € 45 455 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
9 384€ 2 609€ 8 414€ 10 869€ 22 932€ 45 455€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
227 070 € 269 996 € 312 221 € 305 377 € 250 245 € 355 456 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-181 014 € -100 117 € -13 566 € 39 061 € 72 429 € 41 563 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
71 505 € 71 505 € 71 505 € 71 505 € 71 505 € 71 505 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
71 505€ 71 505€ 71 505€ 71 505€ 71 505€ 71 505€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
75 000€ 75 000€ 75 000€ 75 000€ 75 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 791€ 3 791€ 3 791€ 3 791€ 3 791€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-250 413€ -163 863€ -111 236€ -77 867€ -55 419€ -33 482€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-80 897 € -86 550 € -52 626 € -33 368 € -22 448 € 3 540 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
408 084 € 370 113 € 325 787 € 266 316 € 177 816 € 313 893 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
385€ 338€ 300€ 258€ 221€ 9 742€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
394 641 € 368 189 € 323 656 € 261 028 € 166 936 € 282 182 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 628€ 40 831€ 34 642€ 4 246€ 1 096€ 103 923€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
485€ 692€ 629€ 767€ 780€ 2 090€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 723€ 670€ 400€ 267€ 2 049€ 1 851€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
388 805€ 325 996€ 287 985€ 255 748€ 163 011€ 174 318€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 058€ 1 586€ 1 831€ 1 108€ 711€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 922€ 9 948€ 21 969€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
12 000€