Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o. v konkurze [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 356 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
112 074 € 122 226 € 106 489 € 130 197 € 156 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 020 € 11 020 € 26 718 € 64 179 € 74 839 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 334€ 2 334€ 18 620€ 8 510€ 25 665€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
862€ 2 341€ 3 819€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
16 942€ 42 355€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 686€ 8 686€ 7 236€ 36 386€ 3 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
101 054 € 111 206 € 79 771 € 66 018 € 81 318 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 457€ 62 369€ 31 277€ 56 298€ 81 318€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
62 597€ 48 837€ 48 494€ 9 720€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 935 804 € 5 501 359 € 6 781 691 € 10 029 545 € 5 899 251 € 703 109 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
38 243 € 35 281 € 80 699 € 51 877 € 154 829 €
035
B.I.1
Materiál
38 243€ 35 281€ 80 699€ 51 877€ 154 829€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 321 221 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 717 265€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
603 956€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 323 304 € 5 135 476 € 6 209 268 € 7 131 029 € 4 359 537 € 549 405 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 062 147 € 2 719 778 € 3 808 132 € 3 448 414 € 2 551 951 € 53 977 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 062 147€ 2 719 778€ 3 808 132€ 3 448 414€ 2 551 951€ 53 977€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 693€ 31 414€ 11 590€ 10 543€ 12 348€ 36€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 245 464€ 2 384 284€ 2 389 546€ 3 672 072€ 1 795 238€ 495 392€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
574 257 € 330 602 € 491 724 € 525 418 € 1 384 885 € 153 704 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 614€ 12 507€ 5 552€ 5 854€ 4 292€ 305€
073
B.V.2.
Účty v bankách
563 643€ 318 095€ 486 172€ 519 564€ 1 380 593€ 153 399€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
253 505 € 121 707 € 96 242 € 629 351 € 413 316 € 6 247 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
253 505€ 121 707€ 96 242€ 629 351€ 413 316€ 6 247€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 301 383 € 5 745 292 € 6 984 422 € 10 789 093 € 6 468 724 € 709 356 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-20 972 840 € -13 581 307 € -10 780 158 € -5 812 593 € -3 083 873 € -35 122 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-14 081 516 € -11 138 618 € -7 384 725 € -3 584 083 € -535 331 € -5 865 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€ 3 142€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 084 658€ -11 141 760€ -7 387 867€ -3 587 225€ -538 473€ -9 007€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 391 533 € -2 942 898 € -3 895 642 € -2 728 719 € -3 048 751 € -529 466 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 857 849 € 18 603 929 € 17 121 251 € 16 149 714 € 9 552 597 € 744 478 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 862 886 € 2 750 100 € 1 951 644 € 27 099 € 664 770 € 50 391 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 857 875€ 2 693 238€ 1 897 353€ 600 163€ 50 358€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 011€ 3 459€ 2 768€ 1 431€ 688€ 33€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
53 403€ 51 523€ 25 668€ 63 919€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 845 757 € 11 429 454 € 9 653 474 € 11 540 672 € 5 013 522 € 127 338 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 043 620 € 9 975 773 € 8 774 857 € 10 812 760 € 4 696 762 € 28 132 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 043 620€ 9 975 773€ 8 774 857€ 10 812 760€ 4 696 762€ 28 132€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
175 712€ 184 170€ 163 998€ 20 290€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
198 620€ 175 468€ 93 271€ 9 858€ 26 325€ 12 451€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 831€ 53 308€ 23 716€ 21 844€ 17 387€ 6 544€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
566 739€ 563 924€ 445 339€ 506 272€ 206 937€ 73 753€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
804 235€ 476 811€ 152 293€ 169 648€ 66 111€ 6 458€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
471 273 € 157 677 € 326 945 € 78 951 € 163 262 € 15 788 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
262 278€ 157 677€ 15 403€ 78 951€ 36 322€ 2 210€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
208 995€ 0€ 311 542€ 126 940€ 13 578€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
40 402€ 42 688€ 33 127€ 46 246€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 637 531€ 4 224 010€ 5 156 061€ 4 456 746€ 3 711 043€ 550 961€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
416 374 € 722 670 € 643 329 € 451 972 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
416 374€ 722 670€ 643 329€ 451 972€