Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AIR CARGO GLOBAL, s. r. o. v konkurze [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
45 391 972€ 58 058 465€ 27 138 047€ 27 577 910€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 483 688 € 60 407 465 € 30 262 811 € 29 208 081 € 17 860 235 € 11 257 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 391 972€ 58 058 465€ 27 138 047€ 27 577 910€ 15 846 729€ 11 257€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
32 684€ 8€ 1 822 814€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 059 032€ 2 349 000€ 3 124 764€ 1 630 163€ 190 692€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
53 840 376 € 63 720 875 € 33 584 693 € 32 032 267 € 20 771 581 € 538 692 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 111 989€ 26 864 713€ 7 230 721€ 7 448 558€ 6 500 112€ 8 715€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
23 668 443€ 29 276 549€ 20 419 852€ 18 973 110€ 8 403 617€ 126 670€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 377 562 € 6 851 552 € 5 209 381 € 4 850 412 € 3 748 531 € 384 936 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 357 784€ 5 984 795€ 4 540 272€ 4 197 888€ 3 213 776€ 329 644€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 002 335€ 852 711€ 658 077€ 607 140€ 505 463€ 55 203€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 443€ 14 046€ 11 032€ 45 384€ 29 292€ 89€
20
F.
Dane a poplatky
32 122€ 44 897€ 35 202€ 21 008€ 38 676€ 3 704€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 912€ 56 680€ 69 717€ 69 339€ 36 998€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 912€ 56 680€ 69 717€ 69 339€ 36 998€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 774 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
411 765€ 164 355€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 214 583€ 462 129€ 619 820€ 669 840€ 268 845€ 14 667€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-6 356 688 € -3 313 410 € -3 321 882 € -2 824 186 € -2 911 346 € -527 435 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 611 540 € 1 917 203 € -512 526 € 1 156 242 € 943 000 € -124 128 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 116 € 1 282 175 € 520 156 € 579 975 € 165 835 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 18 € 5 094 € 42 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 18€ 5 094€ 42€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
11 107€ 1 281 754€ 520 138€ 573 651€ 165 793€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 421€ 1 230€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 045 961 € 908 783 € 1 091 033 € 1 085 583 € 300 360 € 2 040 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
247 330 € 347 666 € 234 114 € 201 059 € 121 022 € 1 319 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
193 852€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
247 330€ 347 666€ 234 114€ 7 207€ 121 022€ 1 319€
52
O.
Kurzové straty
768 576€ 524 532€ 835 331€ 869 840€ 170 052€ 137€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 055€ 36 585€ 21 588€ 14 684€ 9 286€ 584€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 034 845 € 373 392 € -570 877 € -505 608 € -134 525 € -2 031 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-7 391 533 € -2 940 018 € -3 892 759 € -3 329 794 € -3 045 871 € -529 466 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 883 € -601 075 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 883€ 2 881€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-603 956€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-7 391 533 € -2 942 898 € -3 895 642 € -2 728 719 € -3 048 751 € -529 466 €