Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 999 987€ 1 425 542€ 1 118 279€ 945 168€ 787 378€ 559 455€ 334 023€ 270 231€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 000 201 € 1 427 778 € 1 118 323 € 964 000 € 797 710 € 560 255 € 339 436 € 274 336 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
345€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 999 642€ 1 425 542€ 1 118 279€ 945 168€ 787 378€ 559 455€ 334 023€ 270 231€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€ 12 105€ 2 000€ 800€ 4 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
214€ 1 236€ 44€ 6 727€ 8 332€ 913€ 4 105€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 711 789 € 1 067 810 € 889 445 € 713 148 € 575 416 € 414 915 € 241 178 € 199 618 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
345€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
333 862€ 306 784€ 325 728€ 237 589€ 242 119€ 189 440€ 95 278€ 63 518€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 088 312€ 516 685€ 381 228€ 279 844€ 200 878€ 154 445€ 95 242€ 92 148€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
229 559 € 188 404 € 137 603 € 139 896 € 88 387 € 33 623 € 24 282 € 22 641 €
16
E.1.
Mzdové náklady
164 343€ 133 888€ 98 063€ 100 028€ 64 052€ 23 911€ 17 744€ 16 127€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
56 445€ 45 902€ 33 505€ 33 195€ 20 106€ 8 226€ 5 707€ 5 257€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 771€ 8 614€ 6 035€ 6 673€ 4 229€ 1 486€ 831€ 1 257€
20
F.
Dane a poplatky
1 517€ 1 676€ 4 171€ 1 391€ 1 166€ 1 064€ 1 260€ 1 296€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 192€ 44 248€ 40 714€ 37 281€ 40 277€ 31 655€ 25 093€ 19 917€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 192€ 44 248€ 40 714€ 37 281€ 40 277€ 31 655€ 25 093€ 19 917€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 147€ 2 540€ 1 596€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 002€ 10 013€ 1€ 49€ 3 092€ 23€ 98€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 288 412 € 359 968 € 228 878 € 250 852 € 222 294 € 145 340 € 98 258 € 74 718 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 577 468 € 602 073 € 411 323 € 427 735 € 344 381 € 215 570 € 143 503 € 114 565 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 767 € 490 € 179 € 207 € 4 258 € 1 172 € 899 € 97 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
8 528 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
8 528€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 1 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 1€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
2 192€ 453€ 179€ 207€ 4 256€ 1 170€ 898€ 94€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
47€ 37€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
196 050 € 72 811 € 26 435 € 21 513 € 20 523 € 16 035 € 10 693 € 13 477 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
264 € 583 € 893 € 1 197 € 1 631 € 2 854 € 3 508 € 4 074 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
264€ 583€ 893€ 1 197€ 1 631€ 2 854€ 3 508€ 4 074€
52
O.
Kurzové straty
66 409€ 18 722€ 10 595€ 9 614€ 6 933€ 5 183€ 1 918€ 2 385€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
129 377€ 53 506€ 14 947€ 10 702€ 11 959€ 7 998€ 5 267€ 7 018€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-185 283 € -72 321 € -26 256 € -21 306 € -16 265 € -14 863 € -9 794 € -13 380 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 103 129 € 287 647 € 202 622 € 229 546 € 206 029 € 130 477 € 88 464 € 61 338 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
229 724 € 61 187 € 43 547 € 48 644 € 46 003 € 30 349 € 19 752 € 14 672 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
229 724€ 61 187€ 43 547€ 48 644€ 46 003€ 30 349€ 19 752€ 14 672€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
873 405 € 226 460 € 159 075 € 180 902 € 160 026 € 100 128 € 68 712 € 46 666 €